2008R0690 — SK — 01.04.2011 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 690/2008

zo 4. júla 2008

o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve

(prepracované znenie)

(Ú. v. ES L 193, 22.7.2008, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

Nariadenie Komisie (ES) č. 823/2009 z 9. septembra 2009,

  L 239

46

10.9.2009

►M2

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 17/2010 z 8. januára 2010,

  L 7

1

12.1.2010

►M3

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2010 z 27. apríla 2010,

  L 106

5

28.4.2010

►M4

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 436/2011 z 5. mája 2011,

  L 118

2

6.5.2011
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 690/2008

zo 4. júla 2008

o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve

(prepracované znenie)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu škodlivých organizmov pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v Spoločenstve ( 1 ), a najmä na jej článok 2 ods. 1 písm. h) prvý pododsek,

so zreteľom na žiadosti Írska, Španielska, Talianska, Cypru, Litvy, Malty, Rakúska, Portugalska, Slovenska a Slovinska,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2001/32/ES z 8. mája 2001 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve, ktorou sa zrušuje smernica 92/76/EHS ( 2 ), sa často podstatne menila a dopĺňala. Pretože sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnenia, mala by sa v záujme jednoznačnosti rekodifikovať.

(2)

Podľa smernice 2000/29/ES možno vymedziť „chránené zóny“ vystavené osobitným zdravotným rizikám rastlín, a teda im môže byť pridelená osobitná ochrana za podmienok, ktoré sú v súlade s vnútorným trhom. Tieto zóny boli vymedzené v smernici Komisie 2001/32/ES.

(3)

Určité členské štáty alebo určité oblasti v členských štátoch sú uznané za chránené zóny, pokiaľ ide o určité škodlivé organizmy. V niektorých prípadoch sa uznanie poskytlo dočasne, pretože sa neposkytli všetky informácie potrebné na preukázanie neprítomnosti daného škodlivého organizmu v členskom štáte alebo príslušnej oblasti, prípadne sa neukončili potrebné opatrenia na eradikáciu takéhoto organizmu. V prípade, že príslušný členský štát poskytol potrebné informácie, by sa dané zóny mali uznať za chránené zóny natrvalo. Dočasné uznanie by sa malo výnimočne predĺžiť o ďalšie časovo obmedzené obdobie, aby sa členským štátom poskytlo viac času potrebného na predloženie informácií, ktoré by dokazovali, že daný organizmus sa na ich území už nevyskytuje, prípadne na ukončenie potrebných opatrení na eradikáciu tohto organizmu. V ostatných prípadoch by už chránené zóny nemali byť uznané za chránené, keďže sa v nich práve vyskytujú škodlivé organizmy.

(4)

Cyprus bol dočasne uznaný za chránenú zónu, pokiaľ ide o výskyt Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner a Leptinotarsa decemlineata Say, do 31. marca 2008. Na základe informácií, ktoré od udelenia dočasného uznania Cyprus predložil, možno usúdiť, že tieto organizmy sa na území Cypru nevyskytujú. Z tohto dôvodu by mal byť Cyprus, pokiaľ ide o výskyt uvedených organizmov, uznaný za chránenú zónu natrvalo.

(5)

Určité regióny Španielska boli uznané za chránené zóny, pokiaľ ide o výskyt Thaumetopoea pityocampa (Den. a Schiff.). Na základe informácií, ktoré predložilo Španielsko, možno usúdiť, že sa tento organizmus v uvedených regiónoch práve vyskytuje. Z tohto dôvodu by tieto regióny, pokiaľ ide o výskyt uvedeného organizmu, už viac nemali byť chránenou zónou.

(6)

Určité regióny Rakúska, Talianska, Slovinska a Slovenska a celé územie Írska a Litvy boli dočasne uznané za chránené zóny, pokiaľ ide o výskyt Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., do 31. marca 2008.

(7)

Na základe informácií poskytnutých Írskom, Litvou a Slovenskom možno usúdiť, že dočasné uznanie chránených zón pre tieto krajiny v súvislosti s Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. by sa malo výnimočne predĺžiť o dva roky, aby sa členským štátom poskytlo viac času potrebného na predloženie informácií, ktoré by dokazovali, že daný organizmus sa na ich území nevyskytuje, prípadne na ukončenie potrebných opatrení na eradikáciu tohto organizmu.

(8)

Na základe informácií, ktoré predložilo Taliansko a Slovinsko, možno usúdiť, že výskyt Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. bol potvrdený v niektorých regiónoch, ktoré boli predtým v súvislosti s týmto organizmom dočasne uznané za chránené zóny, do 31. marca 2008. Z tohto dôvodu by tieto regióny v súvislosti so spomínaným organizmom už viac nemali byť chránenou zónou.

(9)

Na základe informácií predložených Rakúskom možno usúdiť, že v dôsledku nepriaznivých podmienok v roku 2007 došlo k niekoľkým prípadom ohnísk Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v niektorých častiach územia, ktoré boli v súvislosti s uvedeným škodcom dočasne uznané za chránené zóny. Z tohto dôvodu by sa malo dočasné uznanie určitých oblastí za chránené zóny v súvislosti s Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. predĺžiť o jeden rok, aby sa Rakúsku poskytol dostatok času na overenie skutočnosti, či boli opatrenia na eradikáciu prijaté Rakúskom v roku 2007 efektívne, a tiež dostatok času na predloženie informácií o tom, že Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sa na ich území už nevyskytuje, prípadne na ukončenie potrebných opatrení na eradikáciu tohto organizmu v roku 2008.

(10)

Malta bola dočasne uznaná za chránenú zónu, pokiaľ ide o vírus tristézy citrusových plodov (európske kmene), do 31. marca 2008. Na základe informácií predložených Maltou možno usúdiť, že opatrenia prijaté na eradikáciu uvedeného organizmu boli úspešné. Z tohto dôvodu by sa mala Malta, pokiaľ ide o uvedený organizmus, uznať za chránenú zónu natrvalo.

(11)

Územie Portugalska bolo dočasne uznané za chránenú zónu, pokiaľ ide o vírus tristézy citrusových plodov (európske kmene). Na základe informácií, ktoré predložilo Portugalsko, možno usúdiť, že uvedený organizmus sa na časti jeho územia práve vyskytuje. Táto časť portugalského územia by preto v súvislosti s týmto organizmom už viac nemala byť chránenou zónou.

(12)

Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť jestvujúce označenia chránených zón.

(13)

V minulosti sa uznávanie chránených zón a zmeny, ktoré sa ich týkali, uskutočňovali prostredníctvom smernice. Aby bolo možné dosiahnuť včasné a súbežné uplatňovanie predpisov členskými štátmi, mali by sa chránené zóny uznávať prostredníctvom nariadenia.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín.

(15)

Toto nariadenie by nemalo ovplyvniť povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt pre transpozíciu do vnútroštátnych právnych predpisov a uplatňovanie smerníc uvedených v časti B prílohy II,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Zóny v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v prílohe I, sa uznávajú za chránené zóny v zmysle článku 2 ods. 1 písm. h) prvého pododseku smernice 2000/29/ES v súvislosti so škodlivým(-i) organizmom(-ami) uvedeným(-i) pri ich názvoch v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Smernica 2001/32/ES zmenená a doplnená právnymi predpismi uvedenými v časti A prílohy II sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov súvisiace s lehotami pre transpozíciu smerníc uvedených v časti B prílohy II do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušenú smernicu sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie a je potrebné ich čítať v súlade s tabuľkou zhody v prílohe III.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA IZóny v Spoločenstve uznané za „chránené zóny“ v súvislosti so škodlivým organizmom (organizmami) uvedeným (uvedenými) pri ich názvoch

Škodlivé organizmy

Chránené zóny: územie

a)  Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Grécko, Španielsko (Andalúzia, Katalánsko, Extremadura, Murcia, Valencia)

2.  Bemisia tabaci Genn. (európske populácie)

Írsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (samosprávne obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

3.  Cephalcia lariciphila (Klug.)

Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)

3.1.  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Cyprus

4.  Dendroctonus micans Kugelan

Írsko, Grécko ►M4  (do 31. marca 2014) ◄ , Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)

5.  Gilpinia hercyniae (Hartig)

Írsko, Grécko ►M4  (do 31. marca 2014) ◄ , Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)

6.  Globodera pallida (Stone) Behrens

Lotyšsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko

7.  Gonipterus scutellatus Gyll

Grécko ►M4  (do 31. marca 2014) ◄ , Portugalsko (Azory)

8.  Ips amitinus Eichhof

Írsko, Grécko ►M4  (do 31. marca 2014) ◄ , Francúzsko (Korzika), Spojené kráľovstvo

9.  Ips cembrae Heer

Írsko, Grécko ►M4  (do 31. marca 2014) ◄ , Spojené kráľovstvo (Severné Írsko a ostrov Man)

10.  Ips duplicatus Sahlberg

Írsko, Grécko ►M4  (do 31. marca 2014) ◄ , Spojené kráľovstvo

11.  Ips sexdentatus Boerner

Írsko, Cyprus, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko a ostrov Man)

12.  Ips typographus Heer

Írsko, Spojené kráľovstvo

13.  Leptinotarsa decemlineata Say

Írsko, Španielsko (Ibiza a Menorca), Cyprus, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Fínsko (okresy Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne), Spojené kráľovstvo

14.  Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

15.  Sternochetus mangiferae Fabricius

Španielsko (Granada a Malaga), Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira)

b)  Baktérie

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grécko, Španielsko, Portugalsko

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

— Estónsko, Španielsko ►M4  (okrem autonómnej oblasti Castilla y León) ◄ , Francúzsko (Korzika), Taliansko (Abruzzo, Basilicata, Kalábria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta), Lotyšsko, Portugalsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy),

—  ►M2  a  ►M3  do 31. marca 2012 ◄ Írsko, Taliansko [Apúlia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lombardia (okrem provincie Mantua), Veneto (okrem provincie Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], Litva, Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slovensko [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)] ◄

►M1  

— a do 31. marca 2009 Rakúsko [Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (administratívny okres Lienz), Štajersko, Viedeň]

 ◄

c)  Huby

01.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Česká republika, Írsko ►M1  Grécko (Kréta a Lesbos) ◄ , Švédsko a Spojené kráľovstvo (okrem ostrova Man)

1.  Glomerella gossypii Edgerton

Grécko

2.  Gremmeniella abietina Morelet

Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

d)  Vírusy a vírusom podobné organizmy

1.  Vírus Beet necrotic yellow vein

Írsko, Francúzsko (Bretónsko), Portugalsko (Azory), Fínsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

2.  Vírus bronzovitosti rajčiaka

Fínsko, Švédsko

3.  Vírus tristézy citrónovníka (európske kmene)

Grécko ►M4  (okrem prefektúry Argolida) ◄ , Francúzsko (Korzika), Malta, Portugalsko (okrem Madeiry)

▼M4

4.  Grapevine flavescence dorée MLO (žltnutie viniča)

Česká republika, Francúzsko (Alsasko, Champagne-Ardenne a Lotrinsko), Taliansko [(Basilicata) a (Sardínia, do 31. marca 2014)]

▼B
PRÍLOHA II

ČASŤ AZrušené smernice a zoznam ich následných zmien a doplnení

(uvedené v článku 2)

Smernica Komisie 2001/32/ES

(Ú. v. ES L 127, 9.5.2001, s. 38)

 

smernica 2002/29/ES

(Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 26)

 

smernica 2003/21/ES

(Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 8)

 

smernica 2003/46/ES

(Ú. v. EÚ L 138, 5.6.2003, s. 45)

 

Akt o pristúpení z roku 2003

(Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003)

článok 20 a príloha II, s. 443

smernica 2004/32/ES

(Ú. v. EÚ L 85, 23.3.2004, s. 24)

 

rozhodnutie 2004/522/ES

(Ú. v. EÚ L 228, 29.6.2004, s. 18)

 

smernica 2005/18/ES

(Ú. v. EÚ L 57, 3.3.2005, s. 25)

 

smernica 2006/36/ES

(Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 13)

 

smernica 2007/40/ES

(Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 49)

 

ČASŤ BZoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátnych právnych predpisov a uplatňovanie

(uvedené v článku 2)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

2001/32/ES

21. máj 2001

22. máj 2001

2002/29/ES

31. marec 2002

1. apríl 2002

2003/21/ES

31. marec 2003

1. apríl 2003

2003/46/ES

15. jún 2003

16. jún 2003

2004/32/ES

20. apríl 2004

21. apríl 2004

2005/18/ES

14. máj 2005

15. máj 2005

2006/36/ES

30. apríl 2006

1. máj 2006

2007/40/ES

31. október 2007

1. november 2007
PRÍLOHA IIITabuľka zhody

Smernica 2001/32/ES

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 3

článok 2

článok 4

článok 5 prvý odsek

článok 3 prvý odsek

článok 5 druhý odsek

článok 3 druhý odsek

článok 6

príloha písm. a) body 1, 2 a 3

príloha I písm. a) body 1, 2 a 3

príloha písm. a) bod 3.1

príloha I písm. a) bod 3.1

príloha písm. a) body 4 až 15

príloha I písm. a) body 4 až 15

príloha písm. a) bod 16

príloha písm. b) bod 1

príloha I písm. b) bod 1

príloha písm. b) bod 2 prvá zarážka

príloha I písm. b) bod 2 prvá zarážka

príloha I písm. b) bod 2 druhá zarážka

príloha písm. b) bod 2 druhá zarážka

príloha I písm. b) bod 2 tretia zarážka

príloha písm. c) bod 01

príloha I písm. c) bod 01

príloha písm. c) body 1 až 3

príloha I písm. c) body 1 až 3

príloha písm. d) body 1 až 4

príloha I písm. d) body 1 až 4

príloha II

príloha III( 1 ) Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2008/64/ES (Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 31).

( 2 ) Ú. v. ES L 127, 9.5.2001, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/40/ES (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 49).