2008R0690 — RO — 01.04.2011 — 004.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 690/2008 AL COMISIEI

din 4 iulie 2008

de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare

(Reformare)

(JO L 193, 22.7.2008, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

Regulamentul (CE) nr. 823/2009 al Comisiei din 9 septembrie 2009

  L 239

46

10.9.2009

►M2

Regulamentul (UE) nr. 17/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010

  L 7

1

12.1.2010

►M3

Regulamentul (UE) nr. 361/2010 al Comisiei din 27 aprilie 2010

  L 106

5

28.4.2010

►M4

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 436/2011 al Comisiei din 5 mai 2011

  L 118

2

6.5.2011
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 690/2008 AL COMISIEI

din 4 iulie 2008

de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare

(Reformare)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a organismelor dăunătoare pentru plante sau pentru produsele din plante și împotriva răspândirii lor pe teritoriul Comunității ( 1 ), în special articolul 2 alineatul (1) litera (h) primul paragraf,

având în vedere solicitările Irlandei, Spaniei, Italiei, Ciprului, Lituaniei, Maltei, Austriei, Portugaliei, Sloveniei și Slovaciei,

întrucât:

(1)

Directiva 2001/32/CE a Comisiei din 8 mai 2001 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare, și de abrogare a Directivei 92/76/CEE ( 2 ) a făcut obiectul mai multor modificări substanțiale. Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia noilor modificări, să se procedeze la reformarea directivei menționate.

(2)

În conformitate cu Directiva 2000/29/CE, se pot stabili „zonele protejate” expuse la anumite riscuri fitosanitare și, prin urmare, se poate acorda o protecție specială în condiții compatibile cu piața internă. Aceste zone au fost stabilite de Directiva 2001/32/CE a Comisiei.

(3)

Anumite state membre sau anumite zone din statele membre sunt identificate drept zone protejate în ceea ce privește anumite organisme dăunătoare. În anumite cazuri, identificarea a fost făcută cu titlu provizoriu, deoarece nu au fost furnizate informațiile complete care să dovedească că organismul dăunător în cauză nu este prezent în statul membru sau în regiunea respectivă sau eforturile de eradicare a organismului în cauză nu au fost încheiate. În cazurile în care statele membre în cauză au pus la dispoziție informațiile necesare, zonele în cauză ar trebui identificate drept zone protejate cu titlu permanent. Identificarea provizorie ar trebui să fie prelungită, în mod excepțional, cu o nouă perioadă de timp limitată pentru a le acorda statelor membre în cauză suficient timp suplimentar pentru a prezenta informațiile care să indice faptul că organismul nu este prezent sau, după caz, să își finalizeze eforturile depuse în vederea eradicării acestuia. În alte cazuri, unele zone protejate nu ar mai trebui identificate ca atare, deoarece au apărut organisme dăunătoare.

(4)

Cipru a fost identificat provizoriu ca zonă protejată în ceea ce privește Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner și Leptinotarsa decemlineata Say până la 31 martie 2008. Din informațiile furnizate de Cipru de la acordarea identificării provizorii, rezultă că respectivele organisme nu sunt prezente în Cipru. Prin urmare, Cipru ar trebui să fie recunoscut ca o zonă protejată cu titlu permanent în ceea ce privește organismele în cauză.

(5)

Anumite regiuni din Spania au fost identificate ca zone protejate cu privire la Thaumetopoea pityocampa (Den. și Schiff.). Din informațiile furnizate de Spania, rezultă că, în prezent, organismul în cauză este prezent în respectivele regiuni. Prin urmare, acestea nu ar trebui să mai fie identificate ca zone protejate cu privire la organismul în cauză.

(6)

Anumite regiuni din Italia, Austria, Slovenia și Slovacia, precum și întregul teritoriu al Irlandei și al Lituaniei au fost identificate provizoriu ca zone protejate în ceea ce privește Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. până la 31 martie 2008.

(7)

Din informațiile furnizate de Irlanda, Lituania și Slovacia rezultă că identificarea provizorie a zonelor protejate pentru aceste țări cu privire la Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ar trebui să fie prelungită, în mod excepțional, cu o perioadă de doi ani pentru a le acorda statelor membre în cauză suficient timp pentru a prezenta informațiile care să indice faptul că organismul nu este prezent sau, după caz, să își finalizeze eforturile depuse în vederea eradicării acestuia.

(8)

Din informațiile furnizate de Italia și Slovenia, rezultă că Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. este prezent în anumite regiuni, care au fost identificate provizoriu ca zone protejate în ceea ce privește organismul în cauză până la 31 martie 2008. Prin urmare, aceste regiuni nu ar trebui să mai fie identificate ca zone protejate cu privire la organismul în cauză.

(9)

Din informațiile furnizate de Austria, rezultă că, din cauza unor condiții nefavorabile în 2007, au fost semnalate mai multe focare de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. în anumite părți din teritoriul acestei țări, care au fost identificate provizoriu ca zone protejate cu privire la acest organism dăunător. Din acest motiv, identificarea provizorie a zonelor protejate pentru anumite regiuni cu privire la Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ar trebui să fie prelungită cu un an pentru a-i acorda Austriei suficient timp pentru a verifica dacă măsurile în vederea eradicării luate de Austria în 2007 sunt eficiente și pentru a prezenta informațiile care să arate că Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu este prezent, sau, după caz, să își finalizeze eforturile depuse în vederea eradicării acestui organism în 2008.

(10)

Malta a fost identificată provizoriu ca zonă protejată în ceea ce privește virusul Citrus tristeza (sușe europene) până la 31 martie 2008. Din informațiile prezentate de Malta, rezultă că eforturile de a eradica organismul în cauză au avut succes. Prin urmare, Malta ar trebui să fie recunoscută ca o zonă protejată cu titlu permanent în ceea ce privește organismul în cauză.

(11)

Teritoriul Portugaliei a fost identificat ca zonă protejată în ceea ce privește virusul Citrus tristeza (sușe europene). Din informațiile furnizate de Portugalia, rezultă că, în prezent, organismul în cauză este prezent în o parte din teritoriul său. Prin urmare, respectiva parte din teritoriul portughez ar trebui să nu mai fie identificată ca zonă protejată în ceea ce privește organismul în cauză.

(12)

În consecință, este necesară modificarea listei existente a zonelor protejate.

(13)

Anterior, zonele protejate au fost identificate și modificate pe baza directivei. În scopul unei aplicări la timp și simultane de către statele membre, zonele protejate ar trebui să fie identificate în regulament.

(14)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent.

(15)

Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor care le revin statelor membre în ceea ce privește termenele-limită pentru transpunerea în legislația națională și pentru aplicarea directivelor care figurează în anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Zonele din Comunitate care figurează în anexa I sunt recunoscute ca zone protejate în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (h) primul paragraf din Directiva 2000/29/CE în ceea ce privește organismul sau organismele dăunătoare ale căror nume sunt menționate în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Directiva 2001/32/CE, astfel cum a fost modificată prin actele care figurează în anexa II partea A, este abrogată, fără a aduce atingere obligațiilor care le revin statelor membre în ceea ce privește termenele-limită pentru transpunerea în legislația națională și pentru aplicarea directivelor care figurează în anexa II partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca fiind trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA IZonele comunitare identificate ca „zone protejate” cu privire la organismul (organismele) specificat(e) în listă în dreptul denumirii acestora

Organisme dăunătoare

Zonele protejate de pe teritoriul țărilor

(a)  Insecte, acarieni și nematode, în toate etapele de dezvoltare a acestora

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Grecia, Spania (Andaluzia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)

2.  Bemisia tabaci Genn. (populații europene)

Irlanda, Portugalia [Azore, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comunele Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche și Torres Vedras) și Trás-os-Montes], Finlanda, Suedia, Regatul Unit

3.  Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irlanda, Regatul Unit (Irlanda de Nord, Insula Man și Jersey)

3.1.  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Cipru

4.  Dendroctonus micans Kugelan

Irlanda, Grecia ►M4  (până la 31 martie 2014) ◄ , Regatul Unit (Irlanda de Nord, Insula Man și Jersey)

5.  Gilpinia hercyniae (Hartig)

Irlanda, Grecia ►M4  (până la 31 martie 2014) ◄ , Regatul Unit (Irlanda de Nord, Insula Man și Jersey)

6.  Globodera pallida (Stone) Behrens

Letonia, Slovenia, Slovacia, Finlanda

7.  Gonipterus scutellatus Gyll

Grecia ►M4  (până la 31 martie 2014) ◄ , Portugalia (Azore)

8.  Ips amitinus Eichhof

Irlanda, Grecia ►M4  (până la 31 martie 2014) ◄ , Franța (Corsica), Regatul Unit

9.  Ips cembrae Heer

Irlanda, Grecia ►M4  (până la 31 martie 2014) ◄ , Regatul Unit (Irlanda de Nord și Insula Man)

10.  Ips duplicatus Sahlberg

Irlanda, Grecia ►M4  (până la 31 martie 2014) ◄ , Regatul Unit

11.  Ips sexdentatus Börner

Irlanda, Cipru, Regatul Unit (Irlanda de Nord și Insula Man)

12.  Ips typographus Heer

Irlanda, Regatul Unit

13.  Leptinotarsa decemlineata Say

Irlanda, Spania (Ibiza și Menorca), Cipru, Malta, Portugalia (Azore și Madeira), Finlanda (provinciile Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Suedia (provinciile Blekroge, Gotlands, Halland, Kalmar și Skåne), Regatul Unit

14.  Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irlanda, Regatul Unit (Irlanda de Nord)

15.  Sternochetus mangiferae Fabricius

Spania (Granada și Malaga), Portugalia (Alentejo, Algarve și Madeira)

(b)  Bacterii

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grecia, Spania, Portugalia

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

— Estonia, Spania ►M4  (cu excepția comunității autonome Castilla y León) ◄ , Franța (Corsica), Italia (Abruzzo Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Veneția Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d′Aosta), Letonia, Portugalia, Finlanda, Regatul Unit (Irlanda de Nord, Insula Man și Insulele Anglo-Normande);

—  ►M2  și, ►M3  până la 31 martie 2012 ◄ , Irlanda, Italia [Apúlia, Emilia-Romagna (provinciile Parma și Piacenza), Lombardia (cu excepția provinciei Mantua), Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Veneția, localitățile Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani și Masi din provincia Padova și zona situată la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], Lituania, Slovenia (cu excepția regiunilor Gorenjska Koroška, Maribor și Notranjska), Slovacia [cu excepția comunelor Blahová, Horné Mýto și Okoč (districtul Dunajská Streda), Hronovce și Hronské Kľačany (districtul Levice), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov)] ◄

►M1  

— și, până la 31 martie 2009, Austria [Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol (entitatea administrativă Lienz), Stiria, Viena]

 ◄

(c)  Ciuperci

01.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Republica Cehă, Irlanda ►M1  Grecia (Creta și Lesbos) ◄ , Suedia și Regatul Unit (fără Insula Man)

1.  Glomerella gossypii Edgerton

Grecia

2.  Gremmeniella abietina Morelet

Irlanda, Regatul Unit (Irlanda de Nord)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

Irlanda, Regatul Unit (Irlanda de Nord)

(d)  Virusuri și organisme asemănătoare virusurilor

1.  Rizomania Virusul îngălbenirii și necrozării nervurilor frunzelor de sfeclă (Beet necrotic yellow vein virus – BNYVV)

Irlanda, Franța (Bretania), Portugalia (Azorele), Finlanda, Regatul Unit (Irlanda de Nord)

2.  Virusul petelor de bronz (TSWV)

Finlanda, Suedia

3.  Virusul Citrus tristeza (sușe europene)

Grecia ►M4  (cu excepția prefecturii Argolida) ◄ , Franța (Corsica), Malta, Portugalia (cu excepția Madeirei)

▼M4

4.  Grapevine flavescence dorée MLO

Republica Cehă, Franța (Alsacia, Champagne-Ardenne și Lorena), Italia [(Basilicata) și (Sardinia, până la 31 martie 2014)]

▼B
ANEXA II

PARTEA ADirectiva abrogată cu lista modificărilor ulterioare

(la care se face trimitere la articolul 2)

Directiva 2001/32/CE a Comisiei

(JO L 127, 9.5.2001, p. 38)

 

Directiva 2002/29/CE

(JO L 77, 20.3.2002, p. 26)

 

Directiva 2003/21/CE

(JO L 78, 25.3.2003, p. 8)

 

Directiva 2003/46/CE

(JO L 138, 5.6.2003, p. 45)

 

Actul de aderare din 2003

(JO L 236, 23.9.2003)

Articolul 20 și anexa II, p. 443

Directiva 2004/32/CE

(JO L 85, 23.3.2004, p. 24)

 

Decizia 2004/522/CE

(JO L 228, 29.6.2004, p. 18)

 

Directiva 2005/18/CE

(JO L 57, 3.3.2005, p. 25)

 

Directiva 2006/36/CE

(JO L 88, 25.3.2006, p. 13)

 

Directiva 2007/40/CE

(JO L 169, 29.6.2007, p. 49)

 

PARTEA BTermenele-limită pentru transpunerea în legislația națională și pentru aplicare

(la care se face trimitere la articolul 2)

Directivă

Termen-limită pentru transpunere

Data aplicării

2001/32/CE

21 mai 2001

22 mai 2001

2002/29/CE

31 martie 2002

1 aprilie 2002

2003/21/CE

31 martie 2003

1 aprilie 2003

2003/46/CE

15 iunie 2003

16 iunie 2003

2004/32/CE

20 aprilie 2004

21 aprilie 2004

2005/18/CE

14 mai 2005

15 mai 2005

2006/36/CE

30 aprilie 2006

1 mai 2006

2007/40/CE

31 octombrie 2007

1 noiembrie 2007
ANEXA IIITabel de corespondență

Directiva 2001/32/CE

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 3

Articolul 2

Articolul 4

Articolul 5 primul alineat

Articolul 3 primul alineat

Articolul 5 al doilea alineat

Articolul 3 al doilea alineat

Articolul 6

Anexa litera (a) punctele 1, 2 și 3

Anexa I litera (a) punctele 1, 2 și 3

Anexa litera (a) subpunctul 3.1

Anexa I litera (a) subpunctul 3.1

Anexa litera (a) punctele 4-15

Anexa I litera (a) punctele 4-15

Anexa litera (a) punctul 16

Anexa litera (b) punctul 1

Anexa I litera (b) punctul 1

Anexa litera (b) punctul 2 prima liniuță

Anexa I litera (b) punctul 2 prima liniuță

Anexa I litera (b) punctul 2 a doua liniuță

Anexa litera (b) punctul 2 a doua liniuță

Anexa I litera (b) punctul 2 a treia liniuță

Anexa litera (c) punctul 01

Anexa I litera (c) punctul 01

Anexa litera (c) punctele 1-3

Anexa I litera (c) punctele 1-3

Anexa litera (d) punctele 1-4

Anexa I litera (d) punctele 1-4

Anexa II

Anexa III( 1 ) JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2008/64/CE a Comisiei (JO L 168, 28.6.2008, p. 31).

( 2 ) JO L 127, 9.5.2001, p. 38. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/40/CE (OJ L 169, 29.6.2007, p. 49).