2008R0690 — PL — 01.04.2011 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 690/2008

z dnia 4 lipca 2008 r.

uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

(Wersja przekształcona)

(Dz.U. L 193, 22.7.2008, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2009 z dnia 9 września 2009 r.

  L 239

46

10.9.2009

►M2

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 17/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r.

  L 7

1

12.1.2010

►M3

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 361/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.

  L 106

5

28.4.2010

►M4

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 436/2011 z dnia 5 maja 2011 r.

  L 118

2

6.5.2011
▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 690/2008

z dnia 4 lipca 2008 r.

uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

(Wersja przekształcona)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie ( 1 ), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. h) akapit pierwszy,

uwzględniając wnioski przedłożone przez Irlandię, Hiszpanię, Włochy, Cypr, Litwę, Maltę, Austrię, Portugalię, Słowenię oraz Słowację,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 2001/32/WE z dnia 8 maja 2001 r. uznająca chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie i uchylająca dyrektywę 92/76/EWG ( 2 ) została kilkakrotnie znacząco zmieniona. Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości, dyrektywa ta powinna zostać przekształcona.

(2)

Na mocy dyrektywy 2000/29/WE istnieje możliwość ustanowienia „chronionych stref” narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin, w związku z czym wspomniane strefy można objąć szczególną ochroną na warunkach zgodnych z rynkiem wewnętrznym. Strefy takie zostały określone w dyrektywie Komisji 2001/32/WE.

(3)

Niektóre państwa członkowskie lub niektóre obszary w państwach członkowskich uznaje się za chronione strefy w odniesieniu do niektórych organizmów szkodliwych. W niektórych przypadkach status strefy chronionej przyznano tymczasowo, ponieważ nie przedstawiono wszystkich informacji niezbędnych do wykazania, że w danym państwie członkowskim lub na danym obszarze nie występuje organizm szkodliwy, bądź też nie zakończono zwalczania tego organizmu. W przypadkach gdy państwa członkowskie przedstawiły niezbędne informacje, przedmiotowe strefy należy uznać za stałe strefy chronione. Tymczasowe uznanie za strefę chronioną należy w drodze wyjątku przedłużyć o określony okres, tak aby dać państwom członkowskim niezbędny dodatkowy czas na przedłożenie informacji wykazujących, że organizm nie występuje na danym obszarze lub, jeśli jest to konieczne, na zakończenie działań zmierzających do jego zwalczenia. W innych przypadkach strefy chronione nie powinny być już za takie uznawane, ponieważ nie są one wolne od organizmów szkodliwych.

(4)

Cypr został tymczasowo uznany za chronioną strefę w odniesieniu do Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner oraz Leptinotarsa decemlineata Say do dnia 31 marca 2008 r. Z informacji dostarczonych przez Cypr od czasu przyznania tymczasowego statusu strefy chronionej wynika, że organizmy te nie występują na Cyprze. Dlatego też Cypr należy uznać za stałą strefę chronioną w odniesieniu do tych organizmów.

(5)

Niektóre regiony Hiszpanii zostały uznane za chronione strefy w odniesieniu do Thaumetopoea pityocampa (Den. i Schiff.). Z informacji dostarczonych przez Hiszpanię wynika, że organizm ten występuje obecnie w tych regionach. Dlatego też nie należy ich już uznawać za chronione strefy w odniesieniu do tego organizmu.

(6)

Niektóre regiony we Włoszech, Austrii, Słowenii i Słowacji, a także cały obszar Irlandii i Litwy, zostały tymczasowo uznane za chronione strefy w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. do dnia 31 marca 2008 r.

(7)

Z informacji dostarczonych przez Irlandię, Litwę i Słowację wynika, że tymczasowe uznanie chronionych stref w tych krajach w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. należy w drodze wyjątku przedłużyć o dwa lata, tak aby dać tym państwom członkowskim niezbędny czas na przedłożenie informacji wykazujących, że organizm nie występuje na danych obszarach lub, jeśli jest to konieczne, na zakończenie działań zmierzających do jego zwalczenia.

(8)

Z informacji dostarczonych przez Włochy i Słowenię wynika, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. występuje obecnie w niektórych regionach, które zostały wcześniej uznane tymczasowo za chronione strefy w odniesieniu do tego organizmu do 31 marca 2008 r. Dlatego też nie należy już uznawać tych regionów za chronione strefy w odniesieniu do tego organizmu.

(9)

Z informacji dostarczonych przez Austrię wynika, że z powodu niekorzystnych warunków panujących w 2007 r., w niektórych częściach jej terytorium, uznanych tymczasowo za strefy chronione w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., pojawiło się kilka ognisk tego szkodliwego organizmu. Z tego powodu tymczasowe uznanie niektórych regionów za strefy chronione w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. powinno zostać przedłużone o rok, tak aby dać Austrii czas niezbędny na zweryfikowanie, czy działania mające na celu zwalczanie tego organizmu podjęte w 2007 r. są skuteczne oraz na przedłożenie informacji wykazujących, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nie występuje lub, jeśli jest to konieczne, na zakończenie działań zmierzających do zwalczenia tego organizmu w 2008 r.

(10)

Malta została tymczasowo uznana za chronioną strefę w odniesieniu do wirusa citrus tristeza (izolat europejskich) do dnia 31 marca 2008 r. Z informacji dostarczonych przez Maltę wynika, że działania zmierzające do zwalczenia tego organizmu zakończyły się sukcesem. Dlatego też Maltę należy uznać za stałą strefę chronioną w odniesieniu do tego organizmu.

(11)

Terytorium Portugalii zostało uznane za chronioną strefę w odniesieniu do wirusa citrus tristeza (izolat europejskich). Z informacji dostarczonych przez Portugalię wynika, że organizm ten występuje obecnie w części jej terytorium. Dlatego też tej części terytorium portugalskiego nie należy już uznawać za chronioną strefę w odniesieniu do tego organizmu.

(12)

Dlatego należy zmienić wyznaczone chronione strefy.

(13)

W przeszłości strefy chronione były uznawane i zmieniane dyrektywą. Aby zapewnić terminowe i równoczesne stosowanie przepisów przez państwa członkowskie, chronione strefy powinny być uznawane poprzez rozporządzenie.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin.

(15)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno naruszać zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminów przeniesienia do prawa krajowego i zastosowania dyrektyw określonych w załączniku II część B,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Wymienione w załączniku I strefy znajdujące się we Wspólnocie uznaje się za chronione strefy w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. h) akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE w odniesieniu do organizmów szkodliwych, wymienionych przy nazwach tych stref w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Dyrektywa 2001/32/WE, zmieniona aktami wymienionymi w załączniku II część A, traci moc, bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminów przeniesienia do prawa krajowego i zastosowania dyrektyw określonych w załączniku II część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK IStrefy we wspólnocie uznane za „strefy chronione” oraz wykaz organizmów szkodliwych odnoszących się do nazw tych stref

Organizmy szkodliwe

Chronione strefy: terytorium

a)  Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Grecja, Hiszpania (Andaluzja, Katalonia, Estremadura, Murcja, Walencja)

2.  Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie)

Irlandia, Portugalia (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madera, Ribatejo e Oeste (gminy Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche oraz Torres Vedras) i Trás-os-Montes), Finlandia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

3.  Cephalcia lariciphila (Klug)

Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspy Man i Jersey)

3.1.  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Cypr

4.  Dendroctonus micans Kugelan

Irlandia, Grecja ►M4  (do dnia 31 marca 2014 r.) ◄ , Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspy Man i Jersey)

5.  Gilpinia hercyniae (Hartig)

Irlandia, Grecja ►M4  (do dnia 31 marca 2014 r.) ◄ , Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspy Man i Jersey)

6.  Globodera pallida (Stone) Behrens

Łotwa, Słowenia, Słowacja, Finlandia

7.  Gonipterus scutellatus Gyll

Grecja ►M4  (do dnia 31 marca 2014 r.) ◄ , Portugalia (Azory)

8.  Ips amitinus Eichhof

Irlandia, Grecja ►M4  (do dnia 31 marca 2014 r.) ◄ , Francja (Korsyka), Zjednoczone Królestwo

9.  Ips cembrae Heer

Irlandia, Grecja ►M4  (do dnia 31 marca 2014 r.) ◄ , Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i wyspa Man)

10.  Ips duplicatus Sahlberg

Irlandia, Grecja ►M4  (do dnia 31 marca 2014 r.) ◄ , Zjednoczone Królestwo

11.  Ips sexdentatus Boerner

Irlandia, Cypr, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna oraz Wyspa Man)

12.  Ips typographus Herr

Irlandia, Zjednoczone Królestwo

13.  Leptinotarsa decemlineata Say

Irlandia, Hiszpania (Ibiza i Minorka), Cypr, Malta, Portugalia (Azory i Madera), Finlandia (okręgi Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Szwecja (hrabstwa Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar oraz Skåne), Zjednoczone Królestwo

14.  Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

15.  Sternochetus mangiferae Fabricius

Hiszpania (Grenada i Malaga), Portugalia (Alentejo, Algarve i Madera)

b)  Bakterie

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grecja, Hiszpania, Portugalia

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

— Estonia, Hiszpania ►M4  (z wyjątkiem Wspólnoty Autonomicznej Kastylii-Leon) ◄ , Francja (Korsyka), Włochy (Abruzja, Bazylikata, Kalabria, Kampania, Friuli-Wenecja Julijska, Lacjum, Liguria, Marche, Molise, Piemont, Sardynia, Sycylia, Toskania, Umbria, Valle d’Aosta), Łotwa, Portugalia, Finlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspa Man i Wyspy Normandzkie),

—  ►M2  oraz, ►M3  do dnia 31 marca 2012 r. ◄ , Irlandia, Włochy (Apulia, Emilia-Romania (prowincje Parma i Piacenza), Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mantua), Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani i Masi w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od autostrady A4 w prowincji Werona)), Litwa, Słowenia (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska), Słowacja (z wyjątkiem gmin Blahová, Horné Mýto i Okoč (powiat Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov)) ◄

►M1  

— oraz, do dnia 31 marca 2009 r., Austria (Burgenland, Karyntia, Dolna Austria, Tyrol (okręg administracyjny Lienz), Styria, Wiedeń)

 ◄

c)  Grzyby

01.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Republika Czeska, Irlandia ►M1  Grecja (Kreta i Lesbos) ◄ , Szwecja i Zjednoczone Królestwo (z wyjątkiem wyspy Man)

1.  Glomerella gossypii Edgerton

Grecja

2.  Gremmeniella abietina Morelet

Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

d)  Wirusy i organizmy wirusopodobne

1.  Beet necrotic yellow vein virus

Irlandia, Francja (Bretania), Portugalia (Azory), Finlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

2.  Tomato spotted wilt virus

Finlandia, Szwecja

3.  Citrus tristeza virus (europejskie izolaty)

Grecja ►M4  (z wyjątkiem prefektury Argolida) ◄ , Francja (Korsyka), Malta, Portugalia (z wyjątkiem Madery)

▼M4

4.  Mikoplazma żółknięcia dorée winorośli

Republika Czeska, Francja (Alzacja, Szampania-Ardeny i Lotaryngia), Włochy ((Basilicata) i (Sardynia do dnia 31 marca 2014 r.)).

▼B
ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ AUchylona dyrektywa i wykaz jej kolejnych zmian

(o których mowa w art. 2)

Dyrektywa Komisji 2001/32/WE

(Dz.U. L 127 z 9.5.2001, s. 38)

 

Dyrektywa 2002/29/WE

(Dz.U. L 77 z 20.3.2002, s. 26)

 

Dyrektywa 2003/21/WE

(Dz.U. L 78 z 25.3.2003, s. 8)

 

Dyrektywa 2003/46/WE

(Dz.U. L 138 z 5.6.2003, s. 45)

 

Akt Przystąpienia z 2003 r.

(Dz.U. L 236 z 23.9.2003)

Artykuł 20 i załącznik II, s. 443

Dyrektywa 2004/32/WE

(Dz.U. L 85 z 23.3.2004, s. 24)

 

Decyzja 2004/522/WE

(Dz.U. L 228 z 29.6.2004, s. 18)

 

Dyrektywa 2005/18/WE

(Dz.U. L 57 z 3.3.2005, s. 25)

 

Dyrektywa 2006/36/WE

(Dz.U. L 88 z 25.3.2006, s. 13)

 

Dyrektywa 2007/40/WE

(Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 49)

 

CZĘŚĆ BWykaz terminów przeniesienia do prawa krajowego i zastosowania

(o których mowa w art. 2)

Dyrektywa

Termin przeniesienia

Data zastosowania

2001/32/WE

21 maja 2001 r.

22 maja 2001 r.

2002/29/WE

31 marca 2002 r.

1 kwietnia 2002 r.

2003/21/WE

31 marca 2003 r.

1 kwietnia 2003 r.

2003/46/WE

15 czerwca 2003 r.

16 czerwca 2003 r.

2004/32/WE

20 kwietnia 2004 r.

21 kwietnia 2004 r.

2005/18/WE

14 maja 2005 r.

15 maja 2005 r.

2006/36/WE

30 kwietnia 2006 r.

1 maja 2006 r.

2007/40/WE

31 października 2007 r.

1 listopada 2007 r.
ZAŁĄCZNIK IIITabela korelacji

Dyrektywa 2001/32/WE

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 3

Artykuł 2

Artykuł 4

Artykuł 5 akapit pierwszy

Artykuł 3 akapit pierwszy

Artykuł 5 akapit drugi

Artykuł 3 akapit drugi

Artykuł 6

Załącznik, pkt a), 1, 2 i 3

Załącznik I, pkt a), 1, 2 i 3

Załącznik, pkt a), 3.1

Załącznik I, pkt a), 3.1

Załącznik, pkt a), 4–15

Załącznik I, pkt a), 4–15

Załącznik, pkt a), 16

Załącznik, pkt b), 1

Załącznik I, pkt b), 1

Załącznik, pkt b), 2, tiret pierwsze

Załącznik I, pkt b), 2, tiret pierwsze

Załącznik I, pkt b), 2, tiret drugie

Załącznik, pkt b), 2, tiret drugie

Załącznik I, pkt b), 2, tiret trzecie

Załącznik, pkt c), 01

Załącznik I, pkt c), 01

Załącznik, pkt c), 1–3

Załącznik I, pkt c), 1–3

Załącznik, pkt d), 1–4

Załącznik I, pkt d), 1–4

Załącznik II

Załącznik III( 1 ) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2008/64/WE (Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 31).

( 2 ) Dz.U. L 127 z 9.5.2001, s. 38. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/40/WE (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 49).