2008R0690 — NL — 01.04.2011 — 004.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 690/2008 VAN DE COMMISSIE

van 4 juli 2008

tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

(Herschikking)

(PB L 193, 22.7.2008, p.1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

Verordening (EG) nr. 823/2009 van de Commissie van 9 september 2009

  L 239

46

10.9.2009

►M2

Verordening (EU) nr. 17/2010 van de Commissie van 8 januari 2010

  L 7

1

12.1.2010

►M3

Verordening (EU) nr. 361/2010 van de Commissie van 27 april 2010

  L 106

5

28.4.2010

►M4

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 436/2011 van de Commissie van 5 mei 2011

  L 118

2

6.5.2011
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 690/2008 VAN DE COMMISSIE

van 4 juli 2008

tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

(Herschikking)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen ( 1 ), en met name op artikel 2, lid 1, onder h), eerste alinea,

Gezien de door Ierland, Spanje, Italië, Cyprus, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Slowakije ingediende verzoeken,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2001/32/EG van de Commissie van 8 mei 2001 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan, en tot intrekking van Richtlijn 92/76/EEG ( 2 ) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd. Aangezien nieuwe wijzigingen nodig zijn, dient ter wille van de duidelijkheid tot herschikking van deze richtlijn te worden overgegaan.

(2)

Op grond van Richtlijn 2000/29/EG kunnen „beschermde gebieden” worden aangewezen waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan, en aan deze gebieden kan bijzondere bescherming worden geboden onder met de interne markt verenigbare voorwaarden. Dergelijke gebieden zijn aangewezen bij Richtlijn 2001/32/EG van de Commissie.

(3)

Bepaalde lidstaten of bepaalde gebieden in lidstaten zijn als beschermd gebied ten aanzien van bepaalde schadelijke organismen erkend. In sommige gevallen werd een voorlopige erkenning verleend omdat de informatie die nodig was om aan te tonen dat het desbetreffende schadelijke organisme in de betrokken lidstaat of het betrokken gebied niet aanwezig was, niet was verstrekt of omdat de maatregelen om een dergelijk organisme uit te roeien nog niet waren voltooid. Voor zover de betrokken lidstaten de nodige informatie hebben verstrekt, moeten de desbetreffende gebieden als permanent beschermd gebied worden erkend. Bij wijze van uitzondering moet de voorlopige erkenning nogmaals voor een beperkte periode worden verlengd, teneinde de betrokken lidstaten voldoende extra tijd te gunnen om informatie te verstrekken waaruit blijkt dat het betreffende organisme niet voorkomt of, waar nodig, om hun maatregelen om dat organisme uit te roeien, te voltooien. In andere gevallen mogen beschermde gebieden niet langer als zodanig worden erkend, aangezien er nu schadelijke organismen voorkomen.

(4)

Cyprus werd tot en met 31 maart 2008 voorlopig als beschermd gebied ten aanzien van Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner en Leptinotarsa decemlineata Say erkend. Uit informatie die Cyprus heeft verstrekt sinds de voorlopige erkenning is toegekend, blijkt dat deze organismen op Cyprus niet voorkomen. Derhalve moet Cyprus ten aanzien van deze organismen als permanent beschermd gebied worden erkend.

(5)

Bepaalde regio's van Spanje werden als beschermd gebied ten aanzien van Thaumetopoea pityocampa (Den. en Schiff.) erkend. Uit informatie die Spanje heeft verstrekt, blijkt dat dit organisme nu is deze regio's is geconstateerd. Daarom mogen deze regio's niet langer als beschermd gebied ten aanzien van dat organisme worden erkend.

(6)

Bepaalde regio's in Italië, Oostenrijk, Slovenië en Slowakije en het hele grondgebied van Ierland en Litouwen werden tot en met 31 maart 2008 voorlopig als beschermd gebied ten aanzien van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. erkend.

(7)

Uit informatie die Ierland, Litouwen en Slowakije hebben verstrekt, blijkt dat voor deze landen de voorlopige erkenning van de beschermde gebieden ten aanzien van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. bij wijze van uitzondering met twee jaar moet worden verlengd, teneinde deze lidstaten voldoende tijd te gunnen om informatie te verstrekken waaruit blijkt dat dit organisme niet voorkomt of, waar nodig, om hun maatregelen om het uit te roeien, te voltooien.

(8)

Uit door Italië en Slovenië verstrekte gegevens blijkt dat Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu in sommige regio's is geconstateerd die voorheen tot en met 31 maart 2008 voorlopig als beschermd gebied ten aanzien van dit organisme waren erkend. Daarom mogen deze regio's niet langer als beschermd gebied ten aanzien van dat organisme worden erkend.

(9)

Uit door Oostenrijk verstrekte gegevens blijkt dat er als gevolg van ongunstige omstandigheden in 2007 in bepaalde delen van Oostenrijk, die voorlopig als beschermd gebied ten aanzien van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. waren erkend, verschillende uitbraken van dit schadelijke organisme waren. Daarom moet de voorlopige erkenning van de beschermde gebieden ten aanzien van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. voor bepaalde regio's met één jaar worden verlengd, teneinde Oostenrijk voldoende tijd te gunnen om te controleren of de in 2007 door Oostenrijk uitgevoerde uitroeiingsmaatregelen doeltreffend zijn en om informatie te verstrekken waaruit blijkt dat Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. niet voorkomt of, waar nodig, om de maatregelen om dit organisme uit te roeien in 2008 te voltooien.

(10)

Malta werd tot en met 31 maart 2008 voorlopig als beschermd gebied ten aanzien van het citrus tristeza-virus (Europese stammen) erkend. Uit informatie die Malta heeft verstrekt, blijkt dat maatregelen om dat organisme uit te roeien succes hebben gehad. Derhalve moet Malta ten aanzien van dit organisme als permanent beschermd gebied worden erkend.

(11)

Het grondgebied van Portugal werd als beschermd gebied ten aanzien van het citrus tristeza-virus (Europese stammen) erkend. Uit informatie die Portugal heeft verstrekt, blijkt dat dit organisme nu op een deel van zijn grondgebied is geconstateerd. Daarom mag dit deel van het Portugese grondgebied niet langer als beschermd gebied ten aanzien van dat organisme worden erkend.

(12)

Het is derhalve noodzakelijk de huidige aanduiding van de beschermde gebieden te wijzigen.

(13)

In het verleden werden beschermde gebieden bij richtlijn erkend en gewijzigd. Om tot tijdige en gelijktijdige toepassing door de lidstaten te komen, moeten de beschermde gebieden bij verordening worden erkend.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité.

(15)

Deze verordening dient de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage II, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen en voor toepassing ervan onverlet te laten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

De in bijlage I opgenomen gebieden van de Gemeenschap worden erkend als beschermd gebied in de zin van artikel 2, lid 1, onder h), eerste alinea, van Richtlijn 2000/29/EG voor het (de) naast hun naam in bijlage I bij deze verordening vermelde schadelijke organisme(n).

Artikel 2

Richtlijn 2001/32/EG, zoals gewijzigd bij de in bijlage II, deel A, genoemde besluiten, wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage II, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing van de aldaar genoemde richtlijnen.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de in bijlage III opgenomen concordantietabel.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE IGebieden in de Gemeenschap die als „beschermd gebied” worden erkend voor het (de) naast hun naam vermelde schadelijke organisme(n)

Schadelijke organismen

Beschermde gebieden: het grondgebied van

a)  Insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Griekenland, Spanje (Andalusië, Catalonië, Extremadura, Murcia, Valencia)

2.  Bemisia tabaci Genn. (Europese populaties)

Ierland, Portugal (Azoren, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (de gemeenten Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche en Torres Vedras) en Trás-os-Montes), Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk

3.  Cephalcia lariciphila (Klug.)

Ierland, Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland, eiland Man en Jersey)

3.1.  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Cyprus

4.  Dendroctonus micans Kugelan

Ierland, Griekenland ►M4  (tot en met 31 maart 2014) ◄ , Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland, eiland Man en Jersey)

5.  Gilpinia hercyniae (Hartig)

Ierland, Griekenland ►M4  (tot en met 31 maart 2014) ◄ , Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland, eiland Man en Jersey)

6.  Globodera pallida (Stone) Behrens

Letland, Slovenië, Slowakije, Finland

7.  Gonipterus scutellatus Gyll

Griekenland ►M4  (tot en met 31 maart 2014) ◄ , Portugal (Azoren)

8.  Ips amitinus Eichhof

Ierland, Griekenland ►M4  (tot en met 31 maart 2014) ◄ , Frankrijk (Corsica), Verenigd Koninkrijk

9.  Ips cembrae Heer

Ierland, Griekenland ►M4  (tot en met 31 maart 2014) ◄ , Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland en eiland Man)

10.  Ips duplicatus Sahlberg

Ierland, Griekenland ►M4  (tot en met 31 maart 2014) ◄ , Verenigd Koninkrijk

11.  Ips sexdentatus Boerner

Ierland, Cyprus, Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland en eiland Man)

12.  Ips typographus Heer

Ierland, Verenigd Koninkrijk

13.  Leptinotarsa decemlineata Say

Ierland, Spanje (Ibiza en Menorca), Cyprus , Malta, Portugal (Azoren en Madeira), Finland (districten Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Zweden (gewesten Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar en Skåne), Verenigd Koninkrijk

14.  Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Ierland, Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

15.  Sternochetus mangiferae Fabricius

Spanje (Granada en Malaga), Portugal (Alentejo, Algarve en Madeira)

b)  Bacteriën

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Griekenland, Spanje, Portugal

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al

— Estland, Spanje ►M4  (met uitzondering van de autonome gemeenschap Kastilië en León) ◄ , Frankrijk (Corsica), Italië (Abruzzen, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurië, Marche, Molise, Piemonte, Sardinië, Sicilië, Toscane, Umbrië, Valle d'Aosta), Letland, Portugal, Finland, Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland, eiland Man en de Kanaaleilanden),

—  ►M2  en, ►M3  tot en met 31 maart 2012 ◄ , Ierland, Italië (Apulië, Emilia-Romagna (de provincies Parma en Piazenca), Lombardije (met uitzondering van de provincie Mantua), Veneto (met uitzondering van de provincies Rovigo en Venezia, de gemeenten Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani en Masi in de provincie Padua en het gebied ten zuiden van de snelweg A4 in de provincie Verona)), Litouwen, Slovenië (met uitzondering van de regio’s Gorenjska, Koroška, Maribor en Notranjska), Slowakije (met uitzondering van de gemeenten Blahová, Horné Mýto en Okoč (district Dunajská Streda), Hronovce en Hronské Kľačany (district Levice), Málinec (district Poltár), Hrhov (district Rožňava), Veľké Ripňany (district Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše en Zatín (district Trebišov)) ◄

►M1  

— en, tot en met 31 maart 2009, Oostenrijk (Burgenland, Karinthië, Neder-Oostenrijk, Tirol (administratief district Lienz), Steiermark, Wenen)

 ◄

c)  Schimmels

01.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Tsjechië, Ierland ►M1  Griekenland (Kreta en Lesbos) ◄ , Zweden en het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van het eiland Man)

1.  Glomerella gossypii Edgerton

Griekenland

2.  Gremmeniella abietina Morelet

Ierland, Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Ierland, Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

d)  Virussen en virusachtige organismen

1.  Beet necrotic yellow vein virus

Ierland, Frankrijk (Bretagne), Portugal (Azoren), Finland, Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)

2.  Tomato spotted wilt virus

Finland, Zweden

3.  Citrus tristeza-virus (Europese stammen)

Griekenland ►M4  (met uitzondering van het departement Argolida) ◄ , Frankrijk (Corsica), Malta, Portugal (met uitzondering van Madeira)

▼M4

4.  Grapevine flavescence dorée MLO

Tsjechië, Frankrijk (Elzas, Champagne-Ardenne en Lotharingen), Italië ((Basilicata) en (Sardinië, tot 31 maart 2014))

▼B
BIJLAGE II

DEEL AIngetrokken richtlijn met een lijst van de opeenvolgende wijzigingen ervan

(als bedoeld in artikel 2)

Richtlijn 2001/32/EG van de Commissie

(PB L 127 van 9.5.2001, blz. 38)

 

Richtlijn 2002/29/EG

(PB L 77 van 20.3.2002, blz. 26)

 

Richtlijn 2003/21/EG

(PB L 78 van 25.3.2003, blz. 8)

 

Richtlijn 2003/46/EG

(PB L 138 van 5.6.2003, blz. 45)

 

Toetredingsakte van 2003

(PB L 236 van 23.9.2003)

Artikel 20 en bijlage II, blz. 443

Richtlijn 2004/32/EG

(PB L 85 van 23.3.2004, blz. 24)

 

Beschikking 2004/522/EG

(PB L 228 van 29.6.2004, blz. 18)

 

Richtlijn 2005/18/EG

(PB L 57 van 3.3.2005, blz. 25)

 

Richtlijn 2006/36/EG

(PB L 88 van 25.3.2006, blz. 13)

 

Richtlijn 2007/40/EG

(PB L 169 van 29.6.2007, blz. 49)

 

DEEL BLijst van termijnen voor omzetting in nationaal recht en voor toepassing

(als bedoeld in artikel 2)

Richtlijn

Termijn voor omzetting

Datum van toepassing

2001/32/EG

21 mei 2001

22 mei 2001

2002/29/EG

31 maart 2002

1 april 2002

2003/21/EG

31 maart 2003

1 april 2003

2003/46/EG

15 juni 2003

16 juni 2003

2004/32/EG

20 april 2004

21 april 2004

2005/18/EG

14 mei 2005

15 mei 2005

2006/36/EG

30 april 2006

1 mei 2006

2007/40/EG

31 oktober 2007

1 november 2007
BIJLAGE IIIConcordantietabel

Richtlijn 2001/32/EG

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 5, eerste alinea

Artikel 3, eerste alinea

Artikel 5, tweede alinea

Artikel 3, tweede alinea

Artikel 6

Bijlage, onder a), punten 1, 2 en 3

Bijlage I, onder a), punten 1, 2 en 3

Bijlage, onder a), punt 3.1

Bijlage I, onder a), punt 3.1

Bijlage, onder a), punten 4 t/m 15

Bijlage I, onder a), punten 4 t/m 15

Bijlage, onder a), punt 16

Bijlage, onder b), punt 1

Bijlage I, onder b), punt 1

Bijlage, onder b), punt 2, eerste streepje

Bijlage I, onder b), punt 2, eerste streepje

Bijlage I, onder b), punt 2, tweede streepje

Bijlage, onder b), punt 2, tweede streepje

Bijlage I, onder b), punt 2, derde streepje

Bijlage, onder c), punt 01

Bijlage I, onder c), punt 01

Bijlage, onder c), punten 1 t/m 3

Bijlage I, onder c), punten 1 t/m 3

Bijlage, onder d), punten 1 t/m 4

Bijlage I, onder d), punten 1 t/m 4

Bijlage II

Bijlage III( 1 ) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2008/64/EG van de Commissie (PB L 168 van 28.6.2008, blz. 31).

( 2 ) PB L 127 van 9.5.2001, blz. 38. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/40/EG (PB L 169 van 29.6.2007, blz. 49).