2008R0690 — MT — 01.04.2011 — 004.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 690/2008

ta’ l-4 ta’ Lulju 2008

li jirrikonoxxi żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità

(Riformulazzjoni)

(ĠU L 193, 22.7.2008, p.1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 823/2009 tad-9 ta’ Settembru 2009

  L 239

46

10.9.2009

►M2

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 17/2010 tat-8 ta’ Jannar 2010

  L 7

1

12.1.2010

►M3

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 361/2010 tas-27 ta’ April 2010

  L 106

5

28.4.2010

►M4

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 436/2011 tal-5 ta’ Mejju 2011

  L 118

2

6.5.2011
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 690/2008

ta’ l-4 ta’ Lulju 2008

li jirrikonoxxi żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità

(Riformulazzjoni)IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta’ Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità ( 1 ), u b’mod partikolari l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 2(1)(h) tagħha,

Wara li kkunsidrat it-talbiet magħmula mill-Irlanda, Spanja, l-Italja, Ċipru, il-Litwanja, Malta, l-Awstrija, il-Portugall, is-Slovenja u s-Slovakkja,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/32/KE tat-8 ta’ Mejju 2001 li tirrikonoxxi żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità u li tħassar id-Direttiva 92/76/KEE ( 2 ) ġiet emendata sostanzjalment bosta drabi. Ġaladarba jridu jsiru iktar emendi, għandha tiġi abbozzata mill-ġdid fl-interess taċ-ċarezza.

(2)

Taħt -Direttiva 2000/29/KE, “żoni protetti” esposti għal riskji partikolari tas-saħħa tal-pjanti jistgħu jkunu mfissra u għalhekk jistgħu jkunu mogħtija ħarsien speċjali taħt kondizzjonijiet kompatibbli mas-suq intern. Żoni bħal dawn kienu mfissra fid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/32/KE.

(3)

Ċerti Stati Membri jew ċerti żoni fi Stati Membri huma rikonoxxuti bħala żoni protetti fir-rigward ta’ ċerti organiżmi ta’ ħsara. F’xi każijiet, ir-rikonoxximent ingħata proviżorjament peress li t-tagħrif sħiħ meħtieġ li juri li l-organiżmu ta’ ħsara kkonċernat ma kienx preżenti fl-Istat Membru jew fiż-żona kkonċernata ma kienx ġie ipprovdut jew l-isforzi biex jinqered organiżmu bħal dan ma kinux intemmew. Fejn l-Istati Membri kkonċernati pprovdew it-tagħrif meħtieġ, iż-żoni kkonċernati għandhom jiġu rikonoxxuti bħala żoni protetti permanenti. Ir-rikonoxximent proviżorju għandu jiġi estiż b’eċċezzjoni għal perjodu limitat ieħor ta’ żmien biex jagħti lill-Istati Membri kkonċernati ż-żmien addizzjonali meħtieġ biex iressqu tagħrif li juri li dak l-organiżmu mhuwiex preżenti, jew, fejn meħtieġ, biex jissoktaw bl-isforzi tagħhom biex jeqirduh. F’każijiet oħra żoni protetti m’għandhomx ikunu aktar rikonoxxuti bħala tali billi organiżmi perikolużi huma bħalissa preżenti.

(4)

Ċipru ġie rikonoxxut proviżorjament bħala żona protetta fir-rigward tad-Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner u l-Leptinotarsa decemlineata Say sal-31 ta’ Marzu 2008. Minn tagħrif imressaq minn Ċipru minn mindu ngħata r-rikonoxximent proviżorju, jidher li dawn l-organiżmi mhumiex preżenti f’Ċipru. Għalhekk Ċipru għandu jkun rikonoxxut bħala żona permanenti ta’ protezzjoni fir-rigward ta’ dawn l-organiżmi.

(5)

Ċerti reġjuni fi Spanja kienu rikonoxxuti bħala żoni protetti fir-rigward tat-Thaumetopoea pityocampa (Den. u Schiff.). Minn tagħrif mogħti minn Spanja, jidher li l-organiżmu issa stabbilixxa ruħu f’dawn ir-reġjuni. Għalhekk m’għandhomx jibqgħu jiġu rikonoxxuti bħala żona protetta fir-rigward ta’ dan l-organiżmu.

(6)

Ċerti reġjuni fl-Italja, l-Awstrija, is-Slovenja u s-Slovakkja, u t-territorju kollu ta’ l-Irlanda u l-Litwanja kienu rikonoxxuti proviżorjament bħala żoni protetti fir-rigward ta’ l-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sal-31 ta’ Marzu 2008.

(7)

Minn tagħrif ipprovdut mil-Irlanda, il-Litwanja u s-Slovakkja, jidher li r-rikonoxximent proviżorju taż-żoni protetti għal dawk il-pajjiżi fir-rigward ta’ l-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. għandu jiġi estiż b’eċċezzjoni għal perjodu ta’ sentejn biex jagħti lil dawk l-Istati Membri kkonċernati ż-żmien meħtieġ biex iressqu tagħrif li juri li dak l-organiżmu mhuwiex preżenti, jew, fejn meħtieġ, biex jissoktaw bl-isforzi tagħhom biex jeqirduh.

(8)

Minn tagħrif ipprovdut mill-Italja u mis-Slovenja, jidher li l-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. bħalissa tinstab f’xi wħud mir-reġjuni, li kienu qabel rikonoxxuti proviżorjament bħala żoni protetti għal dan l-organiżmu sal-31 ta’ Marzu 2008. Dawn ir-reġjuni għalhekk m’għandhomx jibqgħu jiġu rikonoxxuti bħala żona protetta fir-rigward ta’ dan l-organiżmu.

(9)

Minn tagħrif imressaq mill-Awstrija, jidher li minħabba kundizzjonijiet mhux favorevoli fl-2007 kien hemm bosta tifqigħat ta’ l-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. f’xi partijiet mit-territorju tagħha, li qabel kienu rikonoxxuti bħala żoni protetti għal dan l-organiżmu ta’ ħsara. Għal dan l-għan, ir-rikonoxximent proviżorju taż-żoni protetti għal ċerti reġjuni fir-rigward ta’ l-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. għandu jiġi estiż għal sena biex jagħti lill-Awstrija ż-żmien meħtieġ biex tivverifika li l-isforzi għall-qerda li saru mill-Awstrija fl-2007 huma effiċjenti u biex tressaq tagħrif li juri li l-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. mhix preżenti jew, fejn meħtieġ, biex ittemm l-isforzi tagħha biex jinqered dan l-organiżmu fl-2008.

(10)

Malta kienet rikonoxxuta proviżorjament bħala żona protetta fir-rigward tal-vajrus tas-Citrus tristeza (European strains) sal-31 ta’ Marzu 2008. Minn tagħrif imressaq minn Malta, jidher li l-isforzi li saru biex jinqered dan l-organiżmu kienu ta’ suċċess. Għalhekk Malta għandha tkun rikonoxxuta bħala żona permanenti ta’ protezzjoni fir-rigward ta’ dan l-organiżmu.

(11)

It-territorju tal-Portugall kien rikonoxxut bħala żona protetta fir-rigward tal-vajrus tas-Citrus tristeza (European strains). Minn tagħrif mogħti mill-Portugall, jidher li l-organiżmu issa stabbilixxa ruħu f’xi parti mit-territorju tal-pajjiż. Għalhekk din il-parti fit-territorju Portugiż m’għandhiex tibqa’ tiġi rikonoxxuta bħala żona protetta fir-rigward ta’ dan l-organiżmu.

(12)

Huwa għalhekk meħtieġ li tkun modifikata l-għażla eżisenti taż-żoni protetti.

(13)

Fl-imgħoddi żoni protetti kienu rikonoxxuti u emendati b’Direttiva. Biex tinkiseb applikazzjoni f’waqtha u simultanja mill-Istati Membri, iż-żoni protetti għandhom ikunu rikonoxxuti permezz ta’ Regolament.

(14)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti.

(15)

Dan ir-Regolament għandu jkun bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri fir-rigward tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi mniżżla fl-Anness II, Parti B,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENTArtikolu 1

Iż-żoni fil-Komunità elenkati fl-Anness I huma rikonoxxuti bħala żoni protetti kif imfisser fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 2(1)(h) tad-Direttiva 2000/29/KE, fir-rigward ta’ l-organiżmu/i ta’ ħsara elenkati ħdejn isimhom fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Id-Direttiva 2001/32/KE, kif emendata mill-atti mniżżla fl-Anness II, Parti A, hi mħassra, bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri fir-rigward tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi stabbiliti fl-Anness II, Parti B.

Referenzi għad-Direttivi revokati għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS IŻoni fil-komunità rikonoxxuti bħala “żoni protetti”, fir-rigward ta' orġaniżmu/i ta’ ħsara mniżżla ħdejn isimhom

Organiżmi ta' ħsara

Żoni protetti: it-territorju ta’

(a)  Insetti, dud u nematodi, fl-istadji kollha ta' l-iżvilupp tagħhom

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Il-Ġreċja, Spanja (Andalusia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)

2.  Bemisia tabaci Genn. (Popolazzjonijiet Ewropej)

l-Irlanda, il-Portugall (l-Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (il-komuni ta' Albobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche u Torres Vedras) u Trás-os-Montes), il-Finlandja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

3.  Cephalcia lariciphila (Klug.)

l-Irlanda, ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq, l-Isle of Man u Jersey)

3.1.  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Ċipru

4.  Dendroctonus micans Kugelan

l-Irlanda, il-Greċja ►M4  (sal-31 ta’ Marzu 2014) ◄ , ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq, l-Isle of Man u Jersey)

5.  Gilpinia hercyniae (Hartig)

l-Irlanda, il-Greċja ►M4  (sal-31 ta’ Marzu 2014) ◄ , ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq, l-Isle of Man u Jersey)

6.  Globodera pallida (Stone) Behrens

il-Latvja, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja

7.  Gonipterus scutellatus Gyll

il-Greċja ►M4  (sal-31 ta’ Marzu 2014) ◄ , il-Portugall (l-Azores)

8.  Ips amitinus Eichhof

l-Irlanda, il-Greċja ►M4  (sal-31 ta’ Marzu 2014) ◄ , Franża (Korsika), ir-Renju Unit

9.  Ips cembrae Heer

l-Irlanda, il-Greċja ►M4  (sal-31 ta’ Marzu 2014) ◄ , ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq u l-Isle of Man)

10.  Ips duplicatus Sahlberg

l-Irlanda, il-Greċja ►M4  (sal-31 ta’ Marzu 2014) ◄ , ir-Renju Unit

11.  Ips sexdentatus Börner

l-Irlanda, Ċipru, ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq u l-Isle of Man)

12.  Ips typographus Heer

l-Irlanda, ir-Renju Unit

13.  Leptinotarsa decemlineata Say

l-Irlanda, Spanja (Ibiża u Menorca), Ċipru, Malta, il-Portugall (l-Azores u Madejra), il-Finlandja (id-distretti ta’ Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), l-Iżvezja (il-kontej ta’ Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar u Skåne), ir-Renju Unit

14.  Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

l-Irlanda, ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

15.  Sternochetus mangiferae Fabricius

Spanja (Granada u Malaga), il-Portugall (Alentejo, l-Algarve u Madejra)

(b)  Batterji

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

il-Greċja, Spanja, il-Portugall

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al

— l-Estonja, Spanja ►M4  (minbarra l-komunità awtonoma ta’ Castilla y León) ◄ , Franza (Korsika), l-Italja (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardenja, Sqallija, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta), il-Latvja, il-Portugall, il-Finlandja, ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq, l-Isle of Man u ċ-Channel Islands),

—  ►M2  u, ►M3  sal-31 ta' Marzu 2012 ◄ , l-Irlanda, l-Italja (Pulja, Emilja-Romanja (il-provinċji ta’ Parma u Pjaċenza), il-Lombardija (għajr il-provinċja ta’ Mantova), il-Veneto (għajr il-provinċji ta’ Rovigo u Venezja, il-komuni ta’ Castelbaldo, Barbona, Pjaċenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani u Masi fil-provinċja ta’ Padova u ż-żona li tinsab fin-Nofsinhar tal-awtostrada A4 fil-provinċja ta’ Verona), il-Litwanja, is-Slovenja (għajr ir-reġjuni ta’ Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska), is-Slovakkja (għajr il-komuni ta’ Blahová, Horné Mýto u Okoč (il-Kontea ta’ Dunajská Streda), Hronovce u Hronské Kľačany (il-Kontea ta’ Levice), Málinec (il-Kontea ta’ Poltár), Hrhov (il-Kontea ta’ Rožňava), Veľké Ripňany (il-Kontea ta’ Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše u Zatín (il-Kontea ta’ Trebišov) ◄

►M1  

— u, sal-31 ta Marzu 2009, l-Awstrija (Burgenland, Carinthia, l-Awstrija ta' Isfel, it-Tirol (id-distrett amministrattiv ta' Lienz), Styria, Vjenna)

 ◄

(c)  Faqqiegħ

01.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

ir-Repubblika Ċeka, l-Irlanda ►M1  il-Greċja (Kreta u Lesvos) ◄ , l-Iżvezja u r-Renju Unit (għajr l-Isle of Man)

1.  Glomerella gossypii Edgerton

il-Greċja

2.  Gremmeniella abietina Morelet

l-Irlanda, ir-Renju Unit (l-Irlanda ta' Fuq)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

l-Irlanda, ir-Renju Unit (l-Irlanda ta' Fuq)

(d)  Vajrusijiet u organiżmi li jixbhu l-vajrus

1.  Beet necrotic yellow vein virus

l-Irlanda, Franza (Bretagne), il-Portugall (l-Azores), il-Finlandja, ir-Renju Unit (l-Irlanda ta' Fuq)

2.  Il-vajrus tal-marda li ddebbel it-tadam

il-Finlandja u l-Iżvezja

3.  Il-vajrus tas-Citrus tristeza (strains Ewropej)

il-Greċja ►M4  (minbarra l-Prefettura ta’ Argolida) ◄ , Franza (Korsika), Malta, il-Portugall (għajr Madejra)

▼M4

4.  Grapevine flavescence dorée MLO

Ir-Repubblika Ċeka (Alsace, Champagne-Ardenne u Lorraine), l-Italja ((Basilicata) u (Sardenja, sal-31 ta’ Marzu 2014))

▼B
ANNESS II

TAQSIMA ADirettiva mħassra flimkien ma’ lista ta' l-emendi suċċessivi tagħha

(kif imsemmi fl-Artikolu 2)

Direttiva tal-Kummissjoni 2001/32/KE

(ĠU L 127, 9.5.2001, p. 38)

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2002/29/KE

(ĠU L 77, 20.3.2002, p. 26)

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2003/21/KE

(ĠU L 78, 25.3.2003, p. 8)

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2003/46/KE

(ĠU L 138, 5.6.2003, p. 45)

 

l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-2003

(ĠU L 236, 23.9.2003)

L-Artikolu 20 u l-Anness II, p. 443

Direttiva tal-Kummissjoni 2004/32/KE

(ĠU L 85, 23.3.2004, p. 24)

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/522/KE

(ĠU L 228, 29.6.2004, p. 18)

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/18/KE

(ĠU L 57, 3.3.2005, p. 25)

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/36/KE

(ĠU L 88, 25.3.2006, p. 13)

 

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/40/KE

(ĠU L 169, 29.6.2007, p. 49)

 

TAQSIMA BLista tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni

(kif imsemmi fl-Artikolu 2)

Direttiva

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

Data ta' l-applikazzjoni

2001/32/KE

il-21 ta’ Mejju 2001

it-22 ta’ Mejju 2001

2002/29/KE

il-31 ta’ Marzu 2002

l-1 ta’ April 2002

2003/21/KE

il-31 ta’ Marzu 2003

l-1 ta’ April 2003

2003/46/KE

il-15 ta’ Ġunju 2003

is-16 ta’ Ġunju 2003

2004/32/KE

l-20 ta’ April 2004

il-21 ta’ April 2004

2005/18/KE

l-14 ta’ Mejju 2005

il-15 ta’ Mejju 2005

2006/36/KE

it-30 ta’ April 2006

l-1 ta’ Mejju 2006

2007/40/KE

il-31 ta’ Ottubru 2007

l-1 ta’ Novembru 2007
ANNESS IIITabella ta’ korrelazzjoni

Direttiva 2001/32/KE

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 3

Artikolu 2

Artikolu 4

Artikolu 5, l-ewwel paragrafu

Artikolu 3, l-ewwel paragrafu

Artikolu 5, it-tieni paragrafu

Artikolu 3, it-tieni paragrafu

Artikolu 6

Anness, il-punt (a), 1, 2 u 3

Anness I, il-punt (a), 1, 2 u 3

Anness, il-punt (a), 3.1

Anness I, il-punt (a), 3.1

Anness, il-punt (a), minn 4 sa 15

Anness I, il-punt (a), minn 4 sa 15

Anness, il-punt (a), 16

Anness, il-punt (b), 1

Anness I, il-punt (b), 1

Anness, il-punt (b), 2, l-ewwel inċiż

Anness I, il-punt (b), 2, l-ewwel inċiż

Anness I, il-punt (b), 2, it-tieni inċiż

Anness, il-punt (b), 2, it-tieni inċiż

Anness I, il-punt (b), 2, it-tielet inċiż

Anness, il-punt (c), 01

Anness I, il-punt (c), 01

Anness, il-punt (c), minn 1 sa 3

Anness I, il-punt (c), minn 1 sa 3

Anness I, il-punt (d) minn 1 sa 4

Anness I, il-punt (d) minn 1 sa 4

Anness II

Anness III( 1 ) ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1 Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/64/KE (ĠU L 168, 28.6.2008, p. 31).

( 2 ) ĠU L 127, 9.5.2001, p. 38. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2007/40/KE (ĠU L 169, 29.6.2007, p. 49.)