2008R0690 — LT — 01.04.2011 — 004.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 690/2008

2008 m. liepos 4 d.

pripažįstantis apsaugotas Bendrijos zonas, kuriose augalų sveikatai gresia ypatingas pavojus

(Nauja redakcija)

(OL L 193, 22.7.2008, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 823/2009 2009 m. rugsėjo 9 d.

  L 239

46

10.9.2009

►M2

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 17/2010 2010 m. sausio 8 d.

  L 7

1

12.1.2010

►M3

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 361/2010 2010 m. balandžio 27 d.,

  L 106

5

28.4.2010

►M4

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 436/2011 2011 m. gegužės 5 d.

  L 118

2

6.5.2011
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 690/2008

2008 m. liepos 4 d.

pripažįstantis apsaugotas Bendrijos zonas, kuriose augalų sveikatai gresia ypatingas pavojus

(Nauja redakcija)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir dėl jų išplitimo joje ( 1 ), ypač į jos 2 straipsnio 1 dalies h punkto pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Airijos, Ispanijos, Italijos, Kipro, Lietuvos, Maltos, Austrijos, Portugalijos, Slovėnijos ir Slovakijos pateiktus prašymus,

kadangi:

(1)

2001 m. gegužės 8 d. Komisijos direktyva 2001/32/EB, pripažįstanti Bendrijos apsaugos zonas, kuriose augalų sveikatai gresia ypatingas pavojus ir panaikinanti Direktyvą 92/76/EEB ( 2 ), buvo iš esmės keista keletą kartų. Kadangi padaryta ir kitų pakeitimų, siekiant aiškumo ją reikėtų išdėstyti nauja redakcija.

(2)

Pagal Direktyvą 2000/29/EB galima apibrėžti tas apsaugotas zonas, kuriose yra didelis pavojus augalų sveikatai, ir suteikti toms zonoms ypatingą apsaugą, atitinkančią vidaus rinkos sąlygas. Šios zonos buvo apibrėžtos Komisijos direktyvoje 2001/32/EB.

(3)

Tam tikros valstybės narės ar tam tikros valstybių narių teritorijos yra pripažįstamos kaip apsaugotos nuo tam tikrų kenksmingų organizmų zonos. Kai kuriais atvejais jos tokiomis buvo pripažintos laikinai, nes visa informacija, būtina įrodyti, kad konkrečių žalingų organizmų atitinkamoje valstybėje narėje arba rajone nėra, nebuvo pateikta arba nebuvo įgyvendintos priemonės šiems organizmams likviduoti. Jei atitinkamos valstybės narės jau pateikė būtiną informaciją, tos zonos turėtų būti pripažintos nuolatinėmis apsaugotomis zonomis. Laikinasis pripažinimas turėtų būti pratęsiamas išimtiniais atvejais suteikiant atitinkamoms valstybėms narėms papildomo laiko informacijai, kuria įrodomas to organizmo buvimas arba nebuvimas, pateikti ir prireikus likvidavimo priemonėms įgyvendinti. Kitais atvejais apsaugos zonos nebeturėtų būti pripažįstamos tokiomis zonomis, jeigu jau yra aptikta kenksmingų organizmų.

(4)

Kipras buvo laikinai pripažintas nuo Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner ir Leptinotarsa decemlineata Say apsaugota zona iki 2008 m. kovo 31 d. Iš Kipro pateiktos informacijos matyti, kad nuo tada, kai buvo suteiktas laikinas pripažinimas, minėtų organizmų Kipre nebėra. Todėl Kipras turėtų būti pripažintas nuolatine nuo šių organizmų apsaugota zona.

(5)

Tam tikri Ispanijos regionai buvo pripažinti nuo Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff.) apsaugotomis zonomis. Iš Ispanijos pateiktos informacijos matyti, kad minėtas organizmas dabar paplito šiuose regionuose. Todėl jie nebeturėtų būti pripažinti nuo minėto organizmo apsaugotomis zonomis.

(6)

Kai kurie Italijos, Austrijos, Slovėnijos ir Slovakijos regionai, visa Arijos ir Lietuvos teritorija buvo laikinai pripažintos nuo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. apsaugotomis zonomis iki 2008 m. kovo 31 d.

(7)

Iš Airijos, Lietuvos ir Slovakijos pateiktos informacijos matyti, kad laikinas šių šalių pripažinimas nuo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. apsaugotomis zonomis turėtų būti pratęsiamas išimtiniais atvejais suteikiant atitinkamoms valstybėms narėms papildomo laiko informacijai, kuria įrodomas to organizmo buvimas arba nebuvimas, pateikti ir prireikus likvidavimo priemonėms įgyvendinti.

(8)

Iš Italijos ir Slovėnijos pateiktos informacijos matyti, kad Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dabar yra aptinkamas kai kuriuose regionuose, kurie buvo laikinai iki 2008 m. kovo 31 d. pripažinti nuo to organizmo apsaugotomis zonomis. Todėl šie regionai nebeturėtų būti pripažinti nuo to organizmo apsaugotomis zonomis.

(9)

Iš Austrijos pateiktos informacijos matyti, kad dėl nepalankių sąlygų 2007 m. buvo keli dideli Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. protrūkiai kai kuriose jos teritorijos dalyse, kurios buvo laikinai pripažintos nuo šio kenksmingo organizmo apsaugotomis zonomis. Dėl šios priežasties laikinas apsaugotų zonų kai kuriuose regionuose nuo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pripažinimas turėtų būti pratęstas vieneriems metams suteikiant Austrijai papildomo laiko patikrinti, ar Austrijos 2007 m. taikytos likvidavimo priemonės buvo veiksmingos ir informacijai, kuria būtų įrodyta, kad Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nebeaptinkama, pateikti arba, jei būtina, priemonėms išnaikinti šį organizmą įgyvendinti 2008 m.

(10)

Malta buvo laikinai pripažinta nuo Citrus tristeza viruso (Europos štamas) apsaugota zona iki 2008 m. kovo 31 d. Iš Maltos pateiktos informacijos matyti, kad pastangos likviduoti minėtą organizmą buvo sėkmingos. Todėl Malta turėtų būti pripažinta nuolatine nuo šių organizmų apsaugota zona.

(11)

Portugalijos teritorija buvo pripažinta nuo Citrus tristeza viruso (Europos štamas) apsaugota zona. Iš Portugalijos pateiktos informacijos matyti, kad minėtas organizmas dabar paplito dalyje jos teritorijos. Todėl ši Portugalijos teritorijos dalis nebeturėtų būti pripažįstama nuo šio organizmo apsaugota zona.

(12)

Todėl reikia pakeisti esamą apsaugotų zonų nustatymą.

(13)

Anksčiau apsaugotos zonos buvo pripažįstamos ir keičiamos direktyva. Siekiant, kad jos būtų valstybėse narėse taikomos laiku ir vienu metu, apsaugos zonos turėtų būti pripažįstamos reglamentu.

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę.

(15)

Šis reglamentas neturėtų pažeisti valstybių narių įpareigojimų, susijusių su II priedo B dalyje nurodytų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminais,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šio dokumento I priede išvardytos Bendrijos zonos pripažįstamos nuo kenksmingų organizmų, kurie yra išvardyti šalia zonų pavadinimų šio reglamento I priede, apsaugotomis zonomis, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 1 dalies h punkte.

2 straipsnis

Direktyva 2001/32/EB su pakeitimais, padarytais II priedo A dalyje išvardytais teisės aktais, panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įpareigojimų, susijusių su II priedo B dalyje nurodytų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminais.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDASBendrijos zonos, pripažintos „apsaugotomis zonomis“ nuo to (-ų) kenksmingo (-ų) organizmo (-ų), kurio (-ų) pavadinimai lentelėje nurodyti prie zonų pavadinimų

Kenksmingi organizmai

Apsaugotos zonos: teritorija

a)  vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Graikija, Ispanija (Andalūzija, Katalonija, Estremadūra, Mursija, Valensija)

2.  Bemisia tabaci Genn. (Europinės populiacijos)

Airija, Portugalija (Azorų salos, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche ir Torres Vedras komunos) ir Trás-os-Montes), Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė

3.  Cephalcia lariciphila (Klug.)

Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno ir Džersio salos)

3.1.  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Kipras

4.  Dendroctonus micans Kugelan

Airija, Graikija ►M4  (iki 2014 m. kovo 31 d.) ◄ , Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala)

5.  Gilpinia hercyniae (Hartig)

Airija, Graikija ►M4  (iki 2014 m. kovo 31 d.) ◄ , Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala)

6.  Globodera pallida (Stone) Behrens

Latvija, Slovėnija, Slovakija, Suomija

7.  Gonipterus scutellatus Gyll

Graikija ►M4  (iki 2014 m. kovo 31 d.) ◄ , Portugalija (Azorų salos)

8.  Ips amitinus Eichhof

Airija, Graikija ►M4  (iki 2014 m. kovo 31 d.) ◄ , Prancūzija (Korsika), Jungtinė Karalystė

9.  Ips cembrae Heer

Airija, Graikija ►M4  (iki 2014 m. kovo 31 d.) ◄ , Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija ir Meno sala)

10.  Ips duplicatus Sahlberg

Airija, Graikija ►M4  (iki 2014 m. kovo 31 d.) ◄ , Jungtinė Karalystė

11.  Ips sexdentatus Boerner

Airija, Kipras, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija ir Meno sala)

12.  Ips typographus Heer

Airija, Jungtinė Karalystė

13.  Leptinotarsa decemlineata Say

Airija, Ispanija (Ibisa ir Menorka), Kipras, Malta, Portugalija (Azorai ir Madeira), Suomija (Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa rajonai), Švedija (Blekinge, Gotlando, Halando, Kalmaro and Skone apygardos), Jungtinė Karalystė

14.  Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

15.  Sternochetus mangiferae Fabricius

Ispanija (Granada ir Malaga), Portugalija (Alentežas, Algarvė ir Madeira)

b)  bakterijos

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Graikija, Ispanija, Portugalija

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

— Estija, Ispanija ►M4  (išskyrus Kastilijos ir Leono autonominę sritį) ◄ , Prancūzija (Korsika), Italija (Abrucai, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Friulis–Venecija Džiulija, Lacijus, Ligūrija, Markė, Molizė, Pjemontas, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Aostos slėnis), Latvija, Portugalija, Suomija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Normandijos salos),

—  ►M2  ir ►M3  iki 2012 m. kovo 31 d. ◄ Airija, Italija (Apulija, Emilija-Romanija (Parmos ir Pjačencos provincijos)), Lombardija (išskyrus Mantujos provinciją), Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Kastelbado, Barbonos, Adidžės Pjačencos, Veskovanos, S. Urbano, Boara Pizanio komunas, Paduvos provincijos Mazio komuną ir teritoriją į pietus nuo A4 greitkelio Veronos provincijoje)), Lietuva, Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus), Slovakija (išskyrus Blahovos, Horne Myto ir Okočo (Dunaiska Stredos apygarda)), Hronovcės ir Hronske Kliačanų (Levicės apygarda), Malineco (Poltaro apygarda), Hrhovo (Rožniavos apygarda), Velke Ripnianų (Topolčanų apygarda), Kazimiro, Luhynios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatino (Trebišovo apygarda) komunas)) ◄

►M1  

— ir iki 2009 m. kovo 31 d. Austrija (Burgerlandas, Karintija, Žemutinė Austrija, Tirolis (administracinis Lienz rajonas), Štirija, Viena)

 ◄

c)  grybai

01.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Čekijos Respublika, Airija ►M1  Graikija (Kretos ir Lesbo salos) ◄ , Švedija ir Jungtinė Karalystė (išskyrus Meno salą)

1.  Glomerella gossypii Edgerton

Graikija

2.  Gremmeniella abietina Morelet

Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

d)  virusai ir į juos panašūs organizmai

1.  Runkelių gyslų nekrotinio pageltimo virusas

Arija, Prancūzija (Bretanė), Portugalija (Azorai), Suomija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

2.  Pomidorų dėmėtojo vytulio virusas

Suomija, Švedija

3.  Citrus tristeza virusas (Europos štamai)

Graikija ►M4  (išskyrus Argolidės prefektūrą) ◄ , Prancūzija (Korsika), Malta, Portugalija (išskyrus Madeirą)

▼M4

4.  Vynuogių geltos organizmai, panašūs į mikoplazmas

Čekija, Prancūzija (Elzasas, Šampanė-Ardėnai ir Lotaringija), Italija ((Bazilikata) ir (Sardinija iki 2014 m. kovo 31 d.))

▼B
II PRIEDAS

A   DALISPanaikinta direktyva su jos vėlesnių pakeitimų sąrašu

(nurodyta 2 straipsnyje)

Komisijos direktyva 2001/32/EB

(OL L 127, 2001 5 9, p. 38)

 

Direktyva 2002/29/EB

(OL L 77, 2002 3 20, p. 26)

 

Direktyva 2003/21/EB

(OL L 78, 2003 3 25, p. 8)

 

Direktyva 2003/46/EB

(OL L 138, 2003 6 5, p. 45)

 

2003 m. Stojimo aktas

(OL L 236, 2003 9 23)

20 straipsnis ir II priedas, p. 443

Direktyva 2004/32/EB

(OL L 85, 2004 3 23, p. 24)

 

Direktyva 2004/522/EB

(OL L 228, 2004 6 29, p. 18)

 

Direktyva 2005/18/EB

(OL L 57, 2005 3 3, p. 25)

 

Direktyva 2006/36/EB

(OL L 88, 2006 3 25, p. 13)

 

Direktyva 2007/40/EB

(OL L 169, 2007 6 29, p. 49)

 

B   DALISPerkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminų sąrašas

(nurodyta 2 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas

Taikymo data

2001/32/EB

2001 m. gegužės 21 d.

2001 m. gegužės 22 d.

2002/29/EB

2002 m. kovo 31 d.

2002 m. balandžio 1 d.

2003/21/EB

2003 m. kovo 31 d.

2003 m. balandžio 1 d.

2003/46/EB

2003 m. birželio 15 d.

2003 m. birželio 16 d.

2004/32/EB

2004 m. balandžio 20 d.

2004 m. balandžio 21 d.

2005/18/EB

2005 m. gegužės 14 d.

2005 m. gegužės 15 d.

2006/36/EB

2006 m. balandžio 30 d.

2006 m. gegužės 1 d.

2007/40/EB

2007 m. spalio 31 d.

2007 m. lapkričio 1 d.
III PRIEDASAtitikmenų lentelė

Direktyva 2001/32/EB

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

3 straipsnis

2 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnio pirma pastraipa

3 straipsnio pirma pastraipa

5 straipsnio antra pastraipa

3 straipsnio antra pastraipa

6 straipsnis

Priedas, a punktas, 1, 2 ir 3

I priedas, a punktas, 1, 2 ir 3

Priedas, a punktas, 3.1

I priedas, a punktas, 3.1

Priedas, a punktas, 4–15

I priedas, a punktas, 4–15

Priedas, a punktas, 16

Priedas, b punktas, 1

I priedas, b punktas, 1

Priedas, b punktas, 2, pirma įtrauka

I priedas, b punktas, 2, pirma įtrauka

I priedas, b punktas, 2, antra įtrauka

Priedas, b punktas, 2, antra įtrauka

I priedas, b punktas, 2, trečia įtrauka

Priedas, c punktas, 01

I priedas, c punktas, 01

Priedas, c punktas, 1–3

I priedas, c punktas, 1–3

Priedas, d punktas, 1–4

I priedas, d punktas, 1–4

II priedas

III priedas( 1 ) OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2008/64/EB (OL L 168, 2008 6 28, p. 31).

( 2 ) OL L 127, 2001 5 9, p. 38. Direktyva su pakeitimais, padarytais direktyva 2007/40/EB (OL L 169, 2007 6 29, p. 49).