2008R0690 — BG — 01.04.2011 — 004.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 690/2008 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2008 година

относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове

(преработена версия)

(ОВ L 193, 22.7.2008, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

Регламент (ЕО) № 823/2009 на Комисията от 9 септември 2009 година

  L 239

46

10.9.2009

►M2

Регламент (ЕС) № 17/2010 на Комисията от 8 януари 2010 година

  L 7

1

12.1.2010

►M3

Регламент (ЕС) № 361/2010 на Комисията от 27 април 2010 година

  L 106

5

28.4.2010

►M4

Регламент за изпълнение (ЕС) № 436/2011 на Комисията от 5 май 2011 година

  L 118

2

6.5.2011
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 690/2008 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2008 година

относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове

(преработена версия)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността ( 1 ), и по-специално член 2, параграф 1, буква з) от нея,

като взе предвид заявленията, подадени от Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Малта, Австрия, Португалия, Словения и Словакия,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2001/32/ЕО на Комисията от 8 май 2001 г. относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове и за отмяна на Директива 92/76/ЕИО ( 2 ) е изменяна съществено няколко пъти. Тъй като предстоят да бъдат направени допълнителни изменения, тя следва да бъде преработена с цел постигане на яснота.

(2)

Съгласно Директива 2000/29/ЕО, могат да се определят „защитени зони“ изложени на специфични фитосанитарни рискове и поради това може да бъде съгласувана специална защита съгласно условия, съвместими с вътрешния пазар. Такива зони бяха определени в Директива 2001/32/EC на Комисията.

(3)

Някои държави-членки или определени области в държави-членки бяха признати за защитени зони по отношение на някои вредители. В някои случаи това признаване беше временно, тъй като не бе предоставена цялата информация, според която съответният вредител не присъства във въпросната държава-членка или район или усилията за ликвидирането му не са приключили. Когато съответните държави-членки са предоставили необходимата информация, съответните зони следва да бъдат признати за постоянно защитени. Временното признаване следва да бъде удължено, по изключение, за ограничен период от време, за да се даде на съответната държава-членка необходимото допълнително време да предостави информация за липса на вредителя или, където е целесъобразно, да продължи усилията си за ликвидирането му. В други случаи защитените зони следва да не бъдат признавани като такива поради това, че в момента там има вредители.

(4)

Кипър бе временно признат за защитена зона по отношение на Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner и Leptinotarsa decemlineata Say до 31 март 2008 г. От предоставената от Кипър информация от момента на временното признаване се оказва, че въпросните организми не се намират в Кипър. Следователно Кипър следва да бъде признат като постоянна защитена зона по отношение на посочените организми.

(5)

Някои райони в Испания бяха признати за защитени зони по отношение на Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff.). От предоставената от Испания информация се оказва, че въпросният организъм вече се е установил в тези региони. Следователно следва те повече да не бъдат признати като защитена зона по отношение на посочения организъм.

(6)

Някои региони в Италия, Австрия, Словения и Словакия, както и цялата територия на Ирландия и Литва бяха временно признати за защитени зони по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. до 31 март 2008 г.

(7)

От предоставената от Ирландия, Литва и Словакия информация се оказва, че временното признаване на защитените зони за посочените страни по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. следва по изключение да бъде удължен за период от две години, за да се даде на посочените държави-членки необходимото време да подадат информация, с която да докажат, че посоченият организъм липсва или, когато е необходимо, да доведат до край усилията си за ликвидирането му.

(8)

От предоставената от Италия и Словения информация се оказва, че Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. е наличен в някои региони, които преди са били временно признати за защитени зони по отношение на посочения организъм до 31 март 2008 г. Следователно следва тези региони повече да не бъдат признати за защитена зона по отношение на посочения организъм.

(9)

От предоставената от Австрия информация се оказва, че поради неблагоприятни обстоятелства през 2007 г. е имало огнища на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. в някои части на територията ѝ, които временно са били признати за защитени зони по отношение на посочения вредител. Поради това временното признаване на защитените зони в някои региони по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. следва да бъде удължено с една година, за да се даде на Австрия необходимото време, за да потвърди, че положените през 2007 г. от Австрия усилия по ликвидиране на посочения организъм са ефикасни и да предостави необходимата информация, с която да докаже, че няма наличие на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. или, когато е необходимо, да доведе до край усилията си за ликвидиране на посочения организъм през 2008 г.

(10)

Малта бе временно призната за защитена зона по отношение на вируса Citrus tristeza (европейски щамове) до 31 март 2008 г. От предоставената от Малта информация се оказва, че усилията за ликвидиране на посочения организъм са били успешни. Следователно Малта следва да бъде призната за постоянна защитена зона по отношение на посочения организъм.

(11)

Територията на Португалия бе призната за защитена зона по отношение на вируса Citrus tristeza (европейски щамове). От предоставената от Португалия информация се оказва, че посоченият организъм вече се е установил в част от територията ѝ. Следователно тази част от територията на Португалия следва да не бъде вече призната за защитена зона по отношение на посочения организъм.

(12)

По тази причина, е необходимо да се промени съществуващото обозначение на защитените зони.

(13)

Досега защитените зони бяха признавани и изменяни с директива. За да се прилагат разпоредбите навременно и едновременно от държавите-членки, защитените зони следва да бъдат признавани с регламент.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет.

(15)

Настоящият регламент не следва да засяга задълженията на държавите-членки, свързани със сроковете за транспониране в националното законодателство и прилагане на директивите, посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Зоните на Общността, изброени в приложение I, са признати за защитени зони по смисъла на член 2, параграф 1, буква з), първа алинея от Директива 2000/29/ЕО по отношение на вредителя или вредителите, отбелязани в приложение I към настоящия регламент срещу имената им.

Член 2

Директива 2001/32/ЕО, изменена с актовете, изброени в приложение II, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно срока за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ IЗони в Общността, признати за „защитени зони“ по отношение на вредител или вредители, отбелязани срещу имената им

Вредители

Защитени зони: територия на

а)  Насекоми, акари и нематоди на всички етапи от тяхното развитие

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Гърция, Испания (Andalusia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)

2.  Bemisia tabaci Genn. (европейски популации)

Ирландия, Португалия (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (общини Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche и Torres Vedras) и Trás-os-Montes), Финландия, Швеция, Обединеното кралство

3.  Cephalcia lariciphila (Klug.)

Ирландия, Обединено кралство (Северна Ирландия, остров Man и Jersey)

3.1.  Dаktulosphаirа vitifoliаe (Fitch)

Кипър

4.  Dendroctonus micans Kugelan

Ирландия, Гърция ►M4  (до 31 март 2014 г.) ◄ , Обединено кралство (Северна Ирландия, остров Man и Jersey)

5.  Gilpinia hercyniae (Hartig)

Ирландия, Гърция ►M4  (до 31 март 2014 г.) ◄ , Обединено кралство (Северна Ирландия, остров Man и Jersey)

6.  Globoderа pаllidа (Stone) Behrens

Латвия, Словения, Словакия, Финландия

7.  Gonipterus scutellatus Gyll

Гърция ►M4  (до 31 март 2014 г.) ◄ , Португалия (Azores)

8.  Ips amitinus Eichhof

Ирландия, Гърция ►M4  (до 31 март 2014 г.) ◄ , Франция (Corsica), Обединено кралство

9.  Ips cembrae Heer

Ирландия, Гърция ►M4  (до 31 март 2014 г.) ◄ , Обединено кралство (Северна Ирландия и остров Man)

10.  Ips duplicatus Sahlberg

Ирландия, Гърция ►M4  (до 31 март 2014 г.) ◄ , Обединено кралство

11.  Ips sexdentаtus Börner

Ирландия, Кипър, Обединеното кралство (Северна Ирландия и остров Ман)

12.  Ips typographus Heer

Ирландия, Обединено кралство

13.  Leptinotаrѕа decemlinеаtа Say

Ирландия, Испания (Ibiza и Menorca), Кипър, Малта, Португалия (Azores и Madeira), Финландия (областите Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Швеция (окръзи Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar и Skåne), Обединеното кралство

14.  Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Ирландия, Обединено кралство (Северна Ирландия)

15.  Sternochetus mangiferae Fabricius

Испания (Grenada и Malaga), Португалия (Alentејо, Algavre и Madeira)

б)  Бактерии

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Гърция, Испания, Португалия

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

— Естония, Испания ►M4  (с изключение на автономната общност Castilla y León) ◄ , Франция (Corsica), Италия (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle d’Aosta), Латвия, Португалия, Финландия, Обединено кралство (Северна Ирландия, остров Ман и Англо-Нормандските острови),

—  ►M2  и, ►M3  до 31 март 2012 г. ◄ , Ирландия, Италия (Apúlia, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza), Lombardy (с изключение на провинция Mantua), Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice, общините Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani и Masi в провинция Padova и зоната, разположена на юг от автомагистрала A4 в провинция Verona), Литва, Словения (с изключение на регионите Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska), Словакия (с изключение на общините Blahová, Horné Mýto и Okoč (окръг Dunajská Streda), Hronovce и Hronské Kľačany (окръг Levice), Málinec (окръг Poltár), Hrhov (окръг Rožňava), Veľké Ripňany (окръг Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín (окръг Trebišov), ◄

►M1  

— и, до 31 март 2009 г., Австрия (Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Tirol (административен окръг Lienz), Styria, Vienna)

 ◄

в)  Гъби

01.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Чешка република, Ирландия ►M1  Гърция (Crete and Lesvos) ◄ , Швеция и Обединеното кралство (без остров Man)

1.  Glomerella gossypii Edgerton

Гърция

2.  Gremmeniella abietina Morelet

Ирландия, Обединено кралство (Северна Ирландия)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

Ирландия, Обединено кралство (Северна Ирландия)

г)  Вируси и вирусоподобни организми

1.  Beet necrotic yellow vein virus

Ирландия, Франция (Brittany), Португалия (Azores), Финландия, Обединеното кралство (Северна Ирландия)

2.  Вирус на петнистото изсъхване по доматите

Финландия, Швеция

3.  Citrus tristezа virus (европейски щамове)

Гърция ►M4  (с изключение на префектура Argolida) ◄ , Франция (Corsica), Малта, Португалия (без Madeira)

▼M4

4.  Grapevine flavescence dorée MLO

Чешка република, Франция (Alsace, Champagne-Ardenne и Lorraine), Италия (Basilicata) и (Sardinia, до 31 март 2014 г.)

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ АОтменена директива със списък на последващите ѝ изменения

(посочени в член 2)

Директива 2001/32/ЕО на Комисията

(ОВ L 127, 9.5.2001 г., стр. 38)

 

Директива 2002/29/ЕО

(ОВ L 77, 20.3.2002 г., стр. 26)

 

Директива 2003/21/ЕО

(ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 8)

 

Директива 2003/46/ЕО

(ОВ L 138, 5.6.2003 г., стр. 45)

 

Акт за присъединяване от 2003 г.

(ОВ L 236, 23.9.2003 г.)

Член 20 и приложение II, стр. 443

Директива 2004/32/ЕО

(ОВ L 85, 23.3.2004 г., стр. 24)

 

Решение 2004/522/ЕО

(ОВ L 228, 29.6.2004 г., стр. 18)

 

Директива 2005/18/ЕО

(ОВ L 57, 3.3.2005 г., стр. 25)

 

Директива 2006/36/ЕО

(ОВ L 88, 25.3.2006 г., стр. 13)

 

Директива 2007/40/ЕО

(ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 49)

 

ЧАСТ БСписък на сроковете за транспониране в националното законодателство и за прилагане

(посочен в член 2)

Директива

Срок за транспониране

Дата на прилагане

2001/32/ЕО

21 май 2001 г.

22 май 2001 г.

2002/29/ЕО

31 март 2002 г.

1 април 2002 г.

2003/21/ЕО

31 март 2003 г.

1 април 2003 г.

2003/46/ЕО

15 юни 2003 г.

16 юни 2003 г.

2004/32/ЕО

20 април 2004 г.

21 април 2004 г.

2005/18/ЕО

14 май 2005 г.

15 май 2005 г.

2006/36/ЕО

30 април 2006 г.

1 май 2006 г.

2007/40/ЕО

31 октомври 2007 г.

1 ноември 2007 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIIТаблица на съответствието

Директива 2001/32/ЕО

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 3

Член 2

Член 4

Член 5, първи параграф

Член 3, първи параграф

Член 5, втори параграф

Член 3, втори параграф

Член 6

Приложение, буква а), точки 1, 2 и 3

Приложение I, буква а), точки 1, 2 и 3

Приложение, буква а), точка 3.1

Приложение I, буква а), точка 3.1

Приложение, буква а), точки 4—15

Приложение I, буква а), точки 4—15

Приложение, буква а), точка 16

Приложение, буква а), точка 1

Приложение I, буква б), точка 1

Приложение, буква б), точка 2, първо тире

Приложение I, буква б), точка 2, първо тире

Приложение I, буква б), точка 2, второ тире

Приложение, буква б), точка 2, второ тире

Приложение I, буква б), точка 2, трето тире

Приложение, буква в), точка 01

Приложение I, буква в), точка 01

Приложение, буква в), точки 1—3

Приложение I, буква в), точки 1—3

Приложение, буква г), точки 1—4

Приложение I, буква г), точки 1— 4

Приложение II

Приложение III( 1 ) ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2008/64/ЕО на Комисията (ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 31).

( 2 ) ОВ L 127, 9.5.2001 г., стр. 38. Директива, последно изменена с Директива 2007/40/ЕО (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 49).