31.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/133


Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2010

(2010/C 86/26)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

 

Hlava 2 – Súčet

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

 

CELKOVÝ SÚČET

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

MZDY

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

200 000

180 000

10 859,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

60 000

100 000

0,—

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE

100 000

80 000

0,—

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

30 000

30 000

0,—

 

Hlava 1 – Súčet

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

KANCELÁRIE

530 000

400 000

0,—

2 1

NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU

100 000

50 000

0,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

100 000

100 000

0,—

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

40 000

40 000

0,—

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

50 000

60 000

0,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

200 000

300 000

138 348,—

 

Hlava 2 – Súčet

1 020 000

950 000

138 348,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

250 000

620 000

0,—

3 2

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 250 000

3 000 000

0,—

 

Hlava 3 – Súčet

3 500 000

3 620 000

0,—

 

CELKOVÝ SÚČET

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

AD 12

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

1

AD 8

3

2

AD 7

2

2

AD 6

1

AD 5

8

5

AD spolu

18

12

AST 11

AST 10

AST 9

1

AST 8

1

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

3

2

AST 4

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

AST spolu

7

8

Spolu

25

20