7.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 6/10


Tribunalens dom av den 16 november 2011 — Stempher och Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher mot kommissionen

(Mål T-68/06) (1)

(Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Marknaden för industrisäckar av plast - Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras - Böter - Preskription - Bevis på överträdelsen)

2012/C 6/14

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Stempher BV (Rijssen, Nederländerna) och Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (Rijssen) (ombud: advokaterna J. de Pree och E. Pijnacker Hordijk)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis och S. Noë)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring och ändring av kommissionens beslut K(2005) 4634 slutlig av den 30 november 2005 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] (ärende COMP/F/38.354 — Industrisäckar).

Domslut

1.

Kommissionens beslut K(2005) 4634 slutlig av den 30 november 2005 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] (ärende COMP/F/38.354 — Industrisäckar) ogiltigförklaras i den del det avser Stempher BV och Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV.

2.

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 96, 22.4.2006.