7.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/10


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. novembra 2011 — Stempher a Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher/Komisia

(Vec T-68/06) (1)

(Hospodárska súťaž - Kartely - Odvetvie plastových priemyselných vriec - Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 81 ES - Pokuty - Premlčanie - Dôkaz o porušení)

2012/C 6/14

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Stempher BV (Rijssen, Holandsko) a Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (Rijssen) (v zastúpení: J. de Pree a E. Pijnacker Hordijk, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie a návrh na zmenu rozhodnutia Komisie K(2005) 4634 v konečnom znení z 30. novembra 2005 týkajúceho sa konania na uplatnenie článku 81 [ES] (vec COMP/F/38.354 — Priemyselné vrecia)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie K(2005) 4634 v konečnom znení z 30. novembra 2005 týkajúce sa konania na uplatnenie článku 81 [ES] (vec COMP/F/38.354 — Priemyselné vrecia) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka spoločností Stempher BV a Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV.

2.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 96, 22.4.2006.