7.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 6/10


Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2011 r. — Stempher i Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher przeciwko Komisji

(Sprawa T-68/06) (1)

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE - Grzywny - Przedawnienie - Dowód naruszenia)

2012/C 6/14

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Stempher B.V. (Rijssen, Niderlandy) i Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher C.V. (Rijssen) (przedstawiciele: J. K. de Pree i E. Pijnacker Hordijk, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis i S. Noë, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności części decyzji Komisji C(2005) 4634 z dnia 30 listopada 2005 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] (sprawa COMP/F/38.354 — Worki przemysłowe)

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2005) 4634 wersja ostateczna z dnia 30 listopada 2005 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] (sprawa COMP/F/38.354 — Worki przemysłowe) w zakresie, w jakim dotyczy Stempher B.V. i Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher C.V.

2)

Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 96 z 22.4.2006 r.