7.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 6/10


Arrest van het Gerecht van 16 november 2011 — Stempher en Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher/Commissie

(Zaak T-68/06) (1)

(Mededinging - Mededingingsregelingen - Sector van industriële kunststof zakken - Beschikking waarbij inbreuk op artikel 81 EG wordt vastgesteld - Geldboeten - Verjaring - Bewijs van inbreuk)

2012/C 6/14

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partijen: Stempher BV (Rijssen, Nederland) en Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (Rijssen) (vertegenwoordigers: J. de Pree en E. Pijnacker Hordijk, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis en S. Noë, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot gedeeltelijke nietigverklaring en verzoek tot herziening van beschikking C(2005) 4634 def. van de Commissie van 30 november 2005 inzake een procedure op grond van artikel 81 [EG] (Zaak COMP/F/38.354 — Industriële zakken)

Dictum

1.

Beschikking C(2005) 4634 def. van de Commissie van 30 november 2005 inzake een procedure op grond van artikel 81 [EG] (Zaak COMP/F/38.354 — Industriële zakken) wordt nietig verklaard voor zover zij betrekking heeft op Stempher BV en Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV.

2.

De Europese Commissie wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 96 van 22.4.2006.