7.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 6/10


Rettens dom af 16. november 2011 — Stempher og Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher mod Kommissionen

(Sag T-68/06) (1)

(Konkurrence - karteller - markedet for industrisække af plastik - beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF - bøder - forældelse - bevis for overtrædelsen)

2012/C 6/14

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøgere: Stempher BV (Rijssen, Nederlandene) og Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (Rijssen) (ved advokaterne J. de Pree og E. Pijnacker Hordijk)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis og S. Noë, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af Kommissionens beslutning K(2005) 4634 endelig af 30. november 2005 om en procedure i henhold til artikel 81 [EF] (sag COMP/F/38.354 — Industrisække)

Konklusion

1)

Kommissionens beslutning K(2005) 4634 endelig af 30. november 2005 om en procedure i henhold til artikel 81 [EF] (sag COMP/F/38.354 — Industrisække) annulleres for så vidt angår Stempher BV og Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV.

2)

Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 96 af 22.4.2006.