7.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 6/10


Решение на Общия съд от 16 ноември 2011 г. — Stempher и Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher/Комисия

(Дело T-68/06) (1)

(Конкуренция - Картели - Сектор на найлонови промишлени торби - Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО - Глоби - Погасителна давност - Доказване на нарушението)

2012/C 6/14

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподатели: Stempher BV (Rijssen, Нидерландия); и Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (Rijssen) (представители: J. de Pree и E. Pijnacker Hordijk, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis и S. Noë)

Предмет

Искане за частична отмяна и искане за изменение на Решение C(2005) 4634 окончателен на Комисията от 30 ноември 2005 година относно производство по член 81 [ЕО] (Дело COMP/F/38.354 — Промишлени торби)

Диспозитив

1.

Отменя Решение C(2005) 4634 окончателен на Комисията от 30 ноември 2005 година относно производство по член 81 [ЕО] (Дело COMP/F/38.354 — Промишлени торби) в частта му, която се отнася до Stempher BV и Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV.

2.

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 96, 22.4.2006 г.