31.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 110/55


Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015

(2015/C 110/11)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Hlava 2 – Súčet

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0,—

 

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

p.m.

p.m.

0,—

 

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

289 149

271 340,22

 

Hlava 9 – Súčet

p.m.

289 149

271 340,22

 

CELKOVÝ SÚČET

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2015

Rozpočtové prostriedky 2014

Plnenie 2013

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

114 000

45 000

73 067,25

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

200 000

270 000

439 161,23

1 4

VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

675 000

592 000

526 978,32

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

5 000

3 000

3 945,11

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Hlava 1 – Súčet

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

774 000

819 000

812 620,96

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

39 000

42 000

15 834,11

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

169 000

157 000

129 432,42

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

9 000

26 000

21 146,99

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

30 000

30 000

77 550,—

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Hlava 2 – Súčet

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 2

SLOBODY

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

ROVNOSŤ

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY

490 000

475 000

448 172,58

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

139 150

105 000

0,—

 

Hlava 3 – Súčet

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

CELKOVÝ SÚČET

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

A spolu

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

AST spolu

27

28

28

Spolu

73

75

78

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Spolu

29

29

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

9

9

Spolu

38

38