31.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 110/55


Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година

(2015/C 110/11)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Финансова година 2013

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Дял 2 — Общо

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

0,—

 

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

 

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

289 149

271 340,22

 

Дял 9 — Общо

p.m.

289 149

271 340,22

 

ВСИЧКО ОБЩО

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Бюджетни кредити 2014

Резултат от изпълнението за 2013

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

114 000

45 000

73 067,25

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

200 000

270 000

439 161,23

1 4

РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

378 000

368 000

324 113,62

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

372 000

350 000

335 900,92

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

675 000

592 000

526 978,32

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

5 000

3 000

3 945,11

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Дял 1 — Общо

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

774 000

819 000

812 620,96

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

39 000

42 000

15 834,11

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

67 000

74 000

55 206,43

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

169 000

157 000

129 432,42

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

9 000

26 000

21 146,99

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

30 000

30 000

77 550,—

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Дял 2 — Общо

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

СВОБОДИ

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

РАВЕНСТВО

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

490 000

475 000

448 172,58

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

139 150

105 000

0,—

 

Дял 3 — Общо

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

ВСИЧКО ОБЩО

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Щатно разписание

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

Общо A*

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

Общо AST*

27

28

28

Общо

73

75

78

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Общо

29

29

Длъжности за командировани национални експерти s

9

9

Общо

38

38