10.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 73/16


Kanne 13.12.2011 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

(Asia C-639/11)

2012/C 73/29

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Wilms, G. Zavvos ja K. Herrmann)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut ajoneuvojen ohjauslaitteiden tyyppihyväksyntää koskevan direktiivin 70/311/ETY (1) 2 a artiklan, ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan puitedirektiivin 2007/46/EY (2) 4 artiklan 3 kohdan eikä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on tehnyt uusien tai aiemmin jossakin toisessa jäsenvaltiossa hyväksyttyjen henkilöautojen, joiden ohjauslaitteet ovat oikealla puolella, hyväksynnän riippuvaiseksi siitä, että ohjauspyörä siirretään vasemmalle puolelle.

Puolan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio väittää, että Puolan tasavalta on rikkonut erityisdirektiivin 70/311/ETY 2 a artiklaa ja puitedirektiivin 2007/46/EY 4 artiklan 3 kohtaa sekä SEUT 34 artiklaa.

Puolan tasavallassa on oikeanpuoleinen tieliikenne. Puolan säännöksissä asetetaan ajoneuvon rekisteröinnin Puolassa edellytykseksi todistus siitä, että ajoneuvon teknisen tutkimuksen tulos on hyväksytty. Infrastruktuuriministerin asetuksen (3) perusteella autojen, joissa ohjauspyörä on oikealla puolella, tekninen tutkimus katsotaan hylätyksi (eli teknisen tilan ei katsota vastaavan teknisiä vaatimuksia). Näin ollen henkilöautoja, joissa ohjauspyörä on oikealla puolella ja jotka on hyväksytty jäsenvaltioissa, joissa on käytössä vasemmanpuoleinen liikenne, kuten Iso-Britannia, Irlanti, Malta ja Kypros, ei voida rekisteröidä Puolassa. Puolan viranomaiset eivät myöskään ota huomioon sitä, että mainitunlaisia autoja on aiemmin rekisteröity muissa jäsenvaltioissa, joissa on käytössä oikeanpuoleinen liikenne.

Komission mukaan sitä, että Puolassa ei voida rekisteröidä (uusia eikä käytettyjä) henkilöautoja, jotka pääasiallisesti kansalaiset, jotka käyttävät unionin oikeuteen perustuvaa oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen, ovat tuoneet Puolaan jäsenvaltioista, joissa on käytössä vasemmanpuoleinen liikenne, ei voida oikeuttaa liikenneturvallisuuden takaamiseen liittyvillä yleisen edun pakottavilla vaatimuksilla.

Siinä tapauksessa, että Puolassa voidaan rajoituksetta käyttää ajoneuvoja, joita ei ole rekisteröity siellä ja joissa ohjauslaitteet ovat oikealla puolella, niiden rekisteröinnin kielto ei komission mukaan ole mainitun päämäärän saavuttamiseen soveltuva eikä missään tapauksessa oikeasuhteinen toimi.

Komission mukaan mainitunlaisen ajoneuvon pitkäaikainen käyttö oikeanpuoleisessa liikenteessä johtaa rutiinin hankkimiseen eikä se ole liikenneturvallisuuden kannalta suurempi uhka kuin mainitunlaisen ajoneuvon satunnainen tai väliaikainen käyttö. Lisäksi käytettävissä on muita vähemmän ankaria keinoja, kuten lisäpeilin asentaminen, jotka helpottavat sellaisen ajoneuvon, jossa ohjauspyörä on oikealla puolella, käyttöä oikeanpuoleisessa liikenteessä.


(1)  Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 8.6.1970 annettu neuvoston direktiivi 70/311/ETY, EYVL L 133, s. 10.

(2)  Puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi) 5.9.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, EUVL L 263, s. 1.

(3)  Infrastruktuuriministeriön 31.12.2012 antaman asetuksen 9 §:n 2 momentti ja liitteessä I oleva 5.1 kohta sekä 16.12.2003 annetun asetuksen korvaamisesta ja kumoamisesta 18.9.2009 annetun infrastruktuuriministeriön asetuksen liitteessä I oleva 6.1 kohta.