26.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 49/41


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 49/08

Nummer van de steunmaatregel

X 59/2010

Lidstaat

België

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

VLAAMS GEWEST

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Vlaamse Overheid, Agentschap Landbouw en Visserij

Koning Albert II-laan 35

1030 Brussel

www.vlaanderen.be/landbouw

Benaming van de steunmaatregel

Steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

1)

Besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2007 betreffende steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw.

2)

Ministerieel besluit van 15 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2007 betreffende steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw.

3)

Ontwerp- omzendbrief toegevoegd in bijlage

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

26.1.2010 - 30.6.2014

Betrokken economische sector(en)

Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 2,50 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34)

50,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.vlaanderen.be/landbouw/omkadering

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=195

Nummer van de steunmaatregel

X 60/2010

Lidstaat

Estland

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Estonia

Artikel 87, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Eesti Töötukassa

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Eesti

EESTI/ESTONIA

www.tootukassa.ee

Benaming van de steunmaatregel

Palgatoetus ja puuetega ja pikaajalise tervisehäirega inimeste töötamise toetamine (2010 aasta)

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Sotsiaalministri 10.12.2007 käskkiri nr 225 programm „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013”, programmi punktid 3.2.3 ja 3.2.5.5 tegevused p 5.5

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.1.2010 - 31.12.2010

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EEK 85,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Euroopa Sotsiaalfond - 85,00 EEK (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van de indienstneming van kwetsbare werknemers (art. 40)

50,00 %

Steun ter compensatie van de bijkomende kosten voor het in dienst hebben van gehandicapte werknemers (art. 42)

100,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.tootukassa.ee/public/THP_2010-2011.pdf

Nummer van de steunmaatregel

X 61/2010

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

Artikel 87, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Department of Energy and Climate Change

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

www.decc.gov.uk

Benaming van de steunmaatregel

Deep Geothermal Challenge Fund (First Round)

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Science and Technology Act 1965 (section 5)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1965/pdf/ukpga_19650004_en.pdf

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

22.12.2009 - 31.3.2010

Betrokken economische sector(en)

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT, VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

GBP 4,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23)

4,00 %

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/uk_supply/energy_mix/renewable/explained/geothermal/challenge_fund/challenge_fund.aspx

Nummer van de steunmaatregel

X 62/2010

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

WALES

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Welsh Local Government Association

Welsh Local Government Association

Local Government House

Drake Walk

Cardiff

United Kingdom

http://www.wlga.gov.uk/english/

Benaming van de steunmaatregel

Welsh Local Government Support for Employment (Disadvantaged/Disabled Workers) Scheme

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Local Government Act 2000

http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2000/ukpga_20000022_en_1

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.1.2010 - 31.1.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

GBP 0,37 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Lening, Rentesubsidie, Subsidie, Terugbetaalbare voorschotten

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

European Social Funda

European Regional Development Funds - 0,37 GBP (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van de indienstneming van kwetsbare werknemers (art. 40)

50,00 %

Werkgelegenheidssteun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van gehandicapte werknemers (art. 41)

75,00 %

Steun ter compensatie van de bijkomende kosten voor het in dienst hebben van gehandicapte werknemers (art. 42)

100,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.wlga.gov.uk/english/competition-and-state-aid/

Nummer van de steunmaatregel

X 63/2010

Lidstaat

Duitsland

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

HAMBURG

Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Stadthausbrücke 8

20355 Hamburg

http://www.hamburg.de/umwelt

Benaming van de steunmaatregel

Förderrichtlinie Unternehmen für Ressourcenschutz

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) von Hamburg

Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt (HmbGVBl.) 1972, S. 10, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2007 (HmbGVBl. S. 402)

Soort steun

Regeling -

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.11.2009 - 31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 3,00 (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Investeringssteun die ondernemingen in staat stelt verder te gaan dan communautaire normen inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming te doen toenemen (art. 18)

20,00 %

10 %

Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen (art. 21)

20,00 %

10 %

Milieu-investeringssteun ten behoeve van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (art. 22)

20,00 %

10 %

Steun ten behoeve van milieustudies (art. 24)

50,00 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.hamburg.de/contentblob/1077484/data/foerderrichtlinie-antrag.pdf