3.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 353/25


Utorok 11. septembra 2012
Príprava pracovného programu Komisie na rok 2013

P7_TA(2012)0319

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o pracovnom programe Komisie na rok 2013 (2012/2688(RSP))

2013/C 353 E/03

Európsky parlament,

so zreteľom na oznámenie Komisie o pracovnom programe na rok 2013,

so zreteľom na existujúcu rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Parlamentom a Komisiou, a najmä na jej prílohu 4,

so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2012 o stretnutí Európskej rady v júni roku 2012 (1),

so zreteľom na článok 35 ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.

keďže rozsah a povaha štátnych dlhov, finančná a ekonomická kríza podrobujú skúške systém riadenia Európskej únie ako nikdy predtým;

B.

keďže EÚ je na kritickom bode a krízu sa nepodarí prekonať bez výrazného prehĺbenia európskej integrácie, najmä v eurozóne, spolu so zodpovedajúcim posilnením demokratickej kontroly a zodpovednosti;

C.

keďže úlohou Komisie je podporovať všeobecný záujem Únie, prijímať iniciatívy na tento účel, zabezpečiť uplatňovanie zmlúv, dozerať na uplatňovanie právnych predpisov Únie, vykonávať koordinačné, výkonné a riadiace funkcie, a iniciovať tvorbu právnych predpisov;

ČASŤ 1

1.

naliehavo vyzýva Komisiu, aby plne využila všetky právomoci a zabezpečila politické vedenie potrebné na splnenie mnohých problémov, ktoré so sebou prináša pokračujúca kríza, a zároveň sa zameriavala na dosiahnutie finančnej stability a hospodárskej obnovy založenej na posilnenej konkurecieschopnosti a na udržateľnej, účinnej a sociálnej opodstatnenej protikrízovej agende;

2.

opakuje svoju požiadavku zo 4. júla 2012, aby Komisia do septembra predložila balík legislatívnych návrhov, v súlade s metodikou Spoločenstva, na základe štyroch blokov určených v správe nazvanej Skutočná hospodárska a menová únia;

3.

trvá na tom, aby Komisia mala hlavnú úlohu pri formulovaní správ na stretnutia Európskej rady v októbri a decembri roku 2012, ktoré majú pracovať plán a harmonogram konsolidácie hospodárskej a menovej únie vrátane integrovaného rámca finančnej, daňovej a hospodárskej politiky a ktoré majú viesť v riadnom termíne k silnej politickej únii, a najmä k väčšej demokratickej zodpovednosti a legitímnosti na základe úpravy zmluvy;

4.

poukazuje na pozíciu Parlamentu v otázke dvojzložkových právnych predpisov, ktoré posilnia rozpočtovú kontrolu a rozpočtovú politiku v eurozóne a ktoré obsahujú ustanovenia umožňujúce odlišné prístupy ku konsolidácii rozpočtu v prípade nepriaznivého hospodárskeho poklesu;

5.

naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na realizáciu záväzkov načrtnutých v zmluve pre rast a pracovné miesta, najmä s cieľom stimulovania udržateľných investícií zameraných na rast, zvyšovania konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva usmerňovaného na plnenie cieľov stratégie Európa 2020, ktorými sú najmä účinnosť zdrojov a udržateľnosť, a prehlbovania jednotného trhu; vyzýva Komisiu, aby využila pracovný program na rok 2013 na vypracovanie podrobného programu rastu, ktorý sa zameriava na podporu obchodu a podnikateľov, aby sa venovali odvetviam a službám, ktoré zabezpečia dlhodobú tvorbu pracovných miest a prosperitu; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť výrazného zvyšovania počtu európskych dlhopisov na projekty na základe spolupráce medzi rozpočtom EÚ a Európskou investičnou bankou;

6.

okrem toho poukazuje na potrebu udržateľného a symetrického obmedzovania nadmerných makroekonomických rozdielov a požaduje konkrétne zmeny v daňovom práve EÚ v záujme riešenia všetkých aspektov daňových rajov a daňových únikov;

7.

vyzýva Komisiu, aby urobila všetko na uľahčenie urýchleného schválenia viacročného finančného rámca (VFR) a súvisiacich viacročných legislatívnych programov za plnej spoluúčasti Parlamentu spolu s riadnym rešpektovaním jeho spolurozhodovacích práv; rozhodne podporuje odhodlanie urobiť z rozpočtu EÚ katalyzátor rastu a tvorby pracovných miest v celej Európe; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby bránila svoj návrh na zabezpečenie toho, aby rozpočet Únie priamejšie odrážal jej potreby a politické ciele;

8.

trvá však na tom, aby reforma systému vlastných zdrojov vrátane vytvorenia nových vlastných zdrojov bola hlavným prvkom, bez ktorého sú vyhliadky na dosiahnutie dohody o novom VFR dosť zlé; žiada Komisiu, aby podporovala požiadavku viacerých členských štátov na posilnenú spoluprácu v tejto oblasti; zdôrazňuje však potrebu dosiahnutia celkovej dohody do konca tohto roka;

9.

naliehavo vyzýva Komisiu, aby zlepšila súdržnosť legislatívneho programu, zvýšila kvalitu legislatívnych návrhov, aby posilnila hodnotenie vplyvu návrhov zákonov, podľa potreby navrhla využívanie porovnávacích tabuliek na lepšiu transpozíciu právnych predpisov EÚ, a podporovala Parlament v rokovaniach s Radou o využívaní delegovaných vykonávacích aktov; pripomína svoje opakované požiadavky na opätovné prerokovania medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe právna z roku 2003;

10.

vyzýva Komisiu, aby riadne zohľadňovala odvetvové pozície Parlamentu, ako sa uvádzajú ďalej v časti 2;

ČASŤ 2

Uplatňovanie

11.

zdôrazňuje dôležitosť riadneho a včasného uplatňovania právnych predpisov EÚ prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov a vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby začala konania za porušovanie predpisov, a tak zabezpečila primeranú transpozíciu a účinné vymáhanie práva;

12.

naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla zavedenie povinných národných vyhlásení o hospodárení, podpisovaných na príslušnej politickej úrovni, ktoré sa týkajú finančných prostriedkov EÚ so spoločným spravovaním; naliehavo požaduje zavedenie trvalého opatrenia na zjednodušovanie programov EÚ, najmä v oblasti výskumu a inovácií; vyzýva Komisiu, aby dôsledne monitorovala využívanie nástrojov finančného inžinierstva; vyzýva na systematické, pravidelné a nezávislé hodnotenia s cieľom zaistiť, aby všetky výdavky dosiahli žiadané výsledky nákladovo efektívnym spôsobom;

13.

očakáva, že Komisia čoskoro predloží návrh na úpravu rozpočtov, potrebnú na to, aby úrovne platieb boli v súlade s opatreniami dohodnutými na zasadnutí Európske rady v júni r. 2012 na podporu rastu a aby stačili na splatenie nevyrovnaných záväzkov;

Jednotný trh

14.

vyzýva Komisiu, aby sa ďalej zameriavala na zlepšovanie riadenia jednotného trhy, obnovila úsilie o dosiahnutie administratívneho zjednodušenia, riadne posúdila navrhovanie prípadných nariadení, a nie smerníc s cieľom zabezpečiť proporcionalitu navrhovaných opatrení, a monitorovala pokrok v súvislosti s plným uplatňovaním acquis jednotného trhu, najmä v odvetví služieb, vrátane možnosti zrýchlených postupov v prípade porušenia právnych predpisov; zdôrazňuje, že treba riadne prihliadať na ekonomické, sociálne a ekologické rozmery jednotného trhu;

15.

teší sa na návrhy Komisie v rámci Aktu o jednotnom trhu II týkajúce sa prioritných činností na oživenie rastu, zamestnanosti a dôvery vo vnútorný trh; podporuje využívanie posilnenej spolupráce podľa vhodnosti a potrieb;

16.

vyzýva Komisiu, aby bola systematickejšia pri hodnotení vplyvov jej návrhov na malé a stredné podniky, od ktorých závisí veľký počet pracovných miest v Európe; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabraňovala „skrášľovaniu“ práva EÚ na vnútroštátnej úrovni, čo narúša vytváranie rovnakých podmienok na vnútornom trhu; požaduje ďalšie znižovanie byrokratickej záťaže;

17.

potvrdzuje svoju podporu Komisii, ktorá kladie dôraz na digitálny program; naliehavo vyzýva na poskytovanie viac cezhraničných služieb spotrebiteľom v celej EÚ;

18.

pripomína, že treba riadne zrevidovať smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) (2), ktorou sa zaručuje zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa, ale aj uľahčuje obchodovanie s tovarom najmä pre malé a stredné podniky (MSP); vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na krížové nariadenie o dohľade nad trhom pre všetky výrobky; ďalej požaduje účinnú nápravu v oblasti retailových finančných služieb a spoločný horizontálny koordinovaný prístup v záujme ochrany spotrebiteľov;

19.

naliehavo žiada Komisiu, aby zlepšila svoje regulačné správanie voči MSP a mikropodnikom tým, že prispôsobí právne predpisy potrebám MSP a tiež podporí zavedenie vhodných výnimiek;

20.

naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o reformu autorských práv, ktorá by sa mala prispôsobiť internetovému prostrediu a vychádzať zo sociálnej legitímnosti, pričom by riadne dodržiavala ľudské práva, spolu s dokončením reformy práv priemyselného vlastníctva, s cieľom oživiť rast a tvorbu pracovných miest v Európe; vyzýva Komisiu, aby zohľadňovala právne problémy, ktoré vyšli najavo v polemikách o protipirátskej dohode (ACTA) pri predložení jej návrhu na revíziu zákona EÚ o ochrannej známke;

Klíma, životné prostredie, energetika a doprava

21.

trvá na potrebe realizácie plánu zameraného na vytvorenie Európy s účinnými zdrojmi, aby sa mohli stimulovať rozvoj zeleného hospodárstva, podporovať biodiverzita a boj proti zmenám klímy vrátane zapracovania opatrení v oblasti účinnosti zdrojov predpokladaných v stratégii Európa 2020;

22.

vyjadruje presvedčenie, že európsky semester musí byť pre každý členský štát príležitosťou na plnenie svojich vlastných záväzkov, ktoré sa týkajú stratégie EÚ 2020, Paktu Euro Plus, Aktu o jednotnom trhu a ďalších hlavných cieľov EÚ;

23.

vyzýva Komisiu, aby bez meškania predložila návrhy na riešenie slabých miest aktuálneho systému obchodovania s emisiami, aby zabránila jeho kolapsu;

24.

vyzýva Komisiu, aby predložila podrobný akčný plán opatrení určených na dosiahnutie plne integrovaného a vzájomne prepojeného jednotného trhu v energetike, a kladie dôraz na dôležitosť zabezpečenia modernej rozvodnej a prenosovej sústavy v EÚ;

25.

vyzýva Komisiu, aby realizovala plán na zabezpečenie konkurencieschopného nízkouhlíkového hospodárstva do roku 2050 spolu so strednodobými medzníkmi;

26.

žiada, aby Komisia vypracovala stratégiu na riešenie vplyvu rastúcich cien za energiu na spoločnosť;

27.

domnieva sa, že kríza by sa mala využiť ako príležitosť na transformáciu nášho modelu rozvoja spoločnosti s cieľom vytvoriť vysoko účinné hospodárstvo založené na obnoviteľných zdrojoch a odolné voči zmene klímy; zdôrazňuje, že treba, aby Komisia predložila návrhy pre klimaticko-energetický balík 2030 založený na troch súčasných pilieroch, t. j. na znižovaní skleníkových plynov, na obnoviteľných zdrojoch energie a na energetickej účinnosti;

28.

vyslovuje súhlas so stanoviskom Komisie kladúcej dôraz na potrebu modernizácie európskej multimodálnej dopravnej siete, ktorá je veľmi dôležitá pre úspech vnútorného trhu; vyzýva Komisiu, aby zotrvala vo svojej oddanosti železniciam a aby posilnila právomoci Európskej železničnej agentúry v oblasti bezpečnosti, osvedčovania a harmonizácie koľajových vozidiel;

29.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nepodarilo v plnej miere realizovať iniciatívu Jednotné európske nebo, a vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti obnovila svoje úsilie;

Súdržné a inkluzívne spoločnosti – Európa občanov

30.

rozhodne víta skutočnosť, že Komisia za zameriava na zamestnanosť mladých ľudí, a jej návrh na zvýšenie kapacity Únie na pozdvihnutie vzdelávania a odbornej prípravy; očakáva, ako súčasť súhrnného oznámenia o balíku právnych predpisov o zamestnanosti, jasné ciele a harmonogram a konkrétne návrh v oblastiach mobility mládeže, iniciatívu na ochranu mládeže, kvalitný rámec pre udeľovanie štipendií, jazykové znalosti a podnikanie mladých, aby sa tak bojovalo proti vysokej nezamestnanosti mladých ľudí; takisto očakáva konkrétne opatrenia na zmenšovanie chudoby, reformu pracovného trhu a vytvorenie sociálnych noriem, aby sa mohol realizovať vyvážený prístup „flexiistoty“ v tých členských štátoch, ktoré si to želajú, a požaduje kladenie väčšieho dôrazu na zamestnanosť zdravotne postihnutých ľudí v kontexte starnúcej spoločnosti;

31.

zdôrazňuje, že treba investovať do ľudského kapitálu, výskumu a vývoja a primeraného vzdelania a odbornej prípravy, ktoré uľahčia pracovnú mobilitu; takisto požaduje, aby sa ďalej pracovalo na otázkach násilia proti ženám a obchodovania s ľuďmi;

32.

pripomína svoju požiadavku na silnú kohéznu politiku EÚ po roku 2013, ktorá musí zefektívniť existujúce fondy a programy, zabezpečiť primerané financovanie, vychádzať z viacúrovňového riadenia a úzko súvisieť s cieľmi stratégie Európa 2020; trvá na tom, že treba zlepšiť účinnosť a ústretovosť fondu solidarity, a v tejto súvislosti očakáva predloženie návrhov; vyjadruje presvedčenie, že vhodnými prostriedkami sa dá nájsť spoločný základ pre kohéznu politiku EÚ, ako aj a politiky v oblasti výskumu a vývoja, ktoré by sa mali zameriavať na dosiahnutie rastu a konkurencieschopnosti a zároveň dodržiavať zásady ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj dosahovať vynikajúce výsledky;

33.

podporuje iniciatívy na úrovni Únie, ktorých cieľom je doplniť úsilie členských štátov o rozsiahlejšie využívania mikroúverov a o oživenie sociálneho podnikania v oblasti služieb, ktoré verejný ani súkromný sektor dostatočne neposkytujú;

34.

víta rozhodnejší prístup Komisie na ochranu princípov právneho štátu a základných práv v celej Únii; požaduje vykonanie inšpekcie v Agentúru pre základné práva, aby sa zaručilo účinné monitorovanie a uplatňovanie charty ľudských práv a jej zladenie s Lisabonskou zmluvou; podporuje Komisiu v jej rokovaniach o pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach;

35.

vyzýva Komisiu, aby preskúmala uplatňovanie smernice o rasovej rovnosti (smernice Rady 2000/43/ES (3)) a transpozícii rámcového rozhodnutia o boji proti rasizmu a xenofóbii (rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/JHA (4)), a vyjadruje poľutovanie nad tým, že rámec EÚ pre národné stratégie na integráciu Rómov nie je právne záväzný;

36.

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zachovanie voľného pohybu osôb a úplné dodržiavanie schengenského acquis; zdôrazňuje potrebu nahradenia nevhodného systému vzájomného hodnotenia členskými štátmi a požaduje, aby Komisia prezvala plnú zodpovednosť za dohľad nad dodržiavaním schengenských pravidiel; víta podporu Komisie v súvislosti s jeho pozíciou k právnemu základu schengenských pravidiel;

37.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistuje legislatívny návrh týkajúci sa posilnenia solidarity v oblasti azylovej politiky v rámci EÚ; požaduje predloženie legislatívneho návrhu na zavedenie spoločného európskeho azylového systému spájajúceho zodpovednosť a solidaritu;

38.

zdôrazňuje, že treba schváliť nariadenie o všeobecnom rámci na ochranu údajov a smernicu o ochrane údajov v oblasti prevencie, zisťovania, vyšetrovania či stíhania trestných činov, aby sa zabezpečilo, že všetky ďalšie protiteroristické opatrenia budú vyhovovať prísnym normám na ochranu súkromia a údajov; vyzýva Komisiu, aby predložila hodnotenie smernice o uchovávaní údajov (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/EC (5));

39.

rozhodne podporuje to, že Komisia kladie dôraz na realizáciu iniciatív v záujme občanov v kontexte návrhu rozhodnutia o európskom roku občanov (2013) (COM(2011)0489), aby sa ďalej posilňovalo povedomie občanov o výhodách vyplývajúcich z európskeho občianstva;

Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo

40.

berie na vedomiu pokračujúcu reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky; víta záväzok Komisie na podporu vyváženého a integrovaného prístupu, ktorý zabezpečuje udržateľnú a efektívnu produkciu vysoko kvalitných a cenovo dostupných potravín, ako aj rešpektovanie hodnoty životného prostredia a dedičstva na vidieku; naliehavo vyzýva, aby spoločná poľnohospodárska úzko súvisela so stratégiou Európa 2020 s cieľom podporovať inovácie v poľnohospodárstve a posilňovať udržateľnosť, spravodlivosť a konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva na miestnej a regionálnej úrovni;

41.

zdôrazňuje, že reforma spoločného rybného hospodárstva musí byť ambiciózna, aby sa podarili zabezpečiť udržateľné a zdravé dlhodobé zásoby rýb; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) bude právnym základom jej návrhu, a aby obmedzila využívanie článku 43 ods. 3 na návrhy úzko súvisiacich s určovaním a prideľovaním rybolovných možností; pripomína svoj nesúhlas s praxou vyhadzovania úlovkov a unáhlených a drahých opatrení zameraných na znižovanie kapacít rybárskej flotily;

Zahraničná a rozvojová politika

42.

požaduje, aby Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť spolupracovali a spolu Rade navrhovali dobre koordinované iniciatívy v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zjednotila všetky svoje dôležité činnosti a odbory vrátane rozvojovej politiky s cieľom naplniť medzinárodné ciele Lisabonskej zmluvy a najmä článok 208 ZFEÚ, ktorý sa týka súdržnosti politík v záujme rozvoja, a aby zostávala verná hodnotám, na ktorých je vybudovaná samotná Únia;

43.

očakáva legislatívne iniciatívy na revíziu právneho základu budúcej generácie nástrojov vonkajšej finančnej pomoci, za využitia celého systému delegovaných aktov; požadujú väčšiu pružnosť pri uvoľňovaní finančnej pomoci v krízových situáciách;

44.

očakáva, že Komisia podporí rozširovanie Únie o každú krajinu, ktorá rešpektuje hodnoty Únie a je odhodlaná podporovať ich, zohľadňujúc požiadavky na pristúpenie krajín na plnenie kodanských kritérií a kapacitu Únie na integráciu; domnieva sa, že Únia by stratila na celom svete morálnu autoritu a politickú dôveryhodnosť, ak by pred susedmi zatvorila dvere; očakáva, že Komisia bude ďalej pracovať na pokračujúcich prístupových rokovaniach;

45.

vyzýva Komisiu, aby uplatňovala posilnenú rozvojovú politiku zameranú na výsledky, pričom zabezpečí väčšiu účinnosť pomoci a zaručí pevnejšiu súdržnosť politiku a lepšiu donorskú koordináciu na národnej úrovni, na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni a v čoraz väčšej miere s rozvíjajúcimi sa aktérmi celosvetového rozvoja; trvá na potrebe zriadenia trustového fondu na riešenie problémov podvýživy v rozvojových krajinách a začatia konzultačného procesu o fenoméne zaberania pôdy; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila väčšiu účinnosť pomoci EÚ vzhľadom na prípadné miléniové rozvojové ciele po roku 2015;

Obchod

46.

recipročnú a vyváženú otvorenosť trhov považuje za strategický politický nástroj na vnútorný rast a zamestnanosť EÚ; zdôrazňuje dôležitosť toho, aby Parlament bol zapojený vo všetkých fázach rokovaní, a je presvedčený o multilaterálnom prístupe k medzinárodnému obchodu; zdôrazňuje dôležitosť boja proti protekcionárstvu na mnohostrannej úrovni a prostredníctvom všetkých obchodných dohôd;

47.

podporuje úsilie Komisie na všetkých pokračujúcich dvojstranných a regionálnych obchodných rokovaniach; uznáva potrebu ďalšieho pokroku pri dosahovaní dvojstranných dohôd o voľnom obchode s dôležitými partnermi;

48.

zdôrazňuje dôležitosť, ktorú pripisuje presadzovaniu dodržiavania ľudských právach, sociálnych a ekologických noriem a sociálnej zodpovednosti podnikov v celej medzinárodnej politike, spolu s jasnými pravidlami vyžadujúcimi, aby sa európske spoločnosti správali zodpovedne;

*

* *

49.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


(1)  Prijaté texty, P7_TA(2012)0292.

(2)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(3)  Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.

(4)  Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 55.

(5)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 54