3.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 353/25


Marți, 11 septembrie 2012
Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013

P7_TA(2012)0319

Rezoluția Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru anul 2013 (2012/2688(RSP))

2013/C 353 E/03

Parlamentul European,

având în vedere comunicarea Comisiei referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2013 care va fi publicată în curând,

având în vedere actualul Acord-cadru privind relațiile dintre Parlament și Comisie, în special anexa 4 la acesta,

având în vedere rezoluția din 4 iulie 2012 referitoare la reuniunea Consiliului European din iunie 2012 (1),

având în vedere articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.

întrucât amploarea și natura crizei financiare, economice și a datoriilor suverane pun la încercare guvernanța Uniunii Europene mai mult ca niciodată;

B.

întrucât UE se află într-un moment critic, iar criza nu va fi depășită fără o consolidare semnificativă a integrării europene, în special în ceea ce privește zona euro, prin consolidarea aferentă a controlului democratic și a responsabilității;

C.

întrucât rolul Comisiei este de a promova interesul general al Uniunii, de a lua inițiative adecvate în acest sens, de a asigura aplicarea tratatelor, de a supraveghea aplicarea dreptului Uniunii, de a exercita funcții de coordonare, executive și de management și de a iniția legislație,

PARTEA 1

1.

îndeamnă Comisia să își fructifice la maximum competențele și să își asume un rol mobilizator la nivel politic pentru a depăși numeroasele provocări generate de criza continuă, urmărind realizarea unei stabilități financiare și a unei redresări economice pe baza unei competitivități sporite și a unei agende anti-criză durabile, eficiente și echitabile din punct de vedere social;

2.

solicită, din nou, Comisiei, în tocmai ca în 4 iulie 2012, să depună până în septembrie un pachet de propuneri legislative, în conformitate cu metoda comunitară, pe baza celor patru elemente esențiale identificate în raportul intitulat „Către o veritabilă uniune economică și monetară”;

3.

insistă asupra implicării depline a Comisiei în elaborarea rapoartelor destinate reuniunilor Consiliului European din octombrie și decembrie, în care trebuie să se stabilească o foaie de parcurs clară și un calendar exact privind consolidarea uniunii economice și monetare, care să includă un cadru de politici financiare, fiscale și economice integrat, și care trebuie să ducă în timp util la consolidarea uniunii politice, în special la creșterea responsabilității și a legitimității democratice pe baza modificării tratatului;

4.

subliniază poziția Parlamentului cu privire la legislația privind cele două măsuri („two pack”) prin care se vor consolida supravegherea și politica bugetară în zona euro și care conține dispoziții care permit adoptarea unei metode separate de consolidare bugetară în cazul unei încetiniri accentuate a creșterii economice;

5.

îndeamnă Comisia să prezinte propuneri de îndeplinire a angajamentelor subliniate în Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă, în special în vederea stimulării investițiilor durabile orientate către creștere, a creșterii competitivității economiei europene orientate către obiectivele Strategiei Europa 2020, mai ales către eficiența și durabilitatea resurselor, și a consolidării pieței unice; invită Comisia să stabilească în cadrul programului său de lucru pentru 2013 o agendă detaliată pentru creștere care să pună accentul pe încurajarea întreprinderilor și a antreprenorilor să dezvolte sectoarele și serviciile care vor crea de locuri de muncă și prosperitate pe termen lung; subliniază, în acest context, importanța extinderii semnificative a obligațiunilor pentru proiectele europene pe baza cooperării dintre bugetul UE și Banca Europeană de Investiții;

6.

subliniază, de asemenea, necesitatea de a reduce în mod constant și simetric dezechilibrele macro-economice exagerate și solicită să se modifice în mod concret dreptul fiscal al UE pentru a aborda toate aspectele legate de paradisurile fiscale și de evaziunea fiscală;

7.

invită Comisia să facă tot posibilul pentru a înlesni adoptarea rapidă a Cadrului Financiar Multianual (CFM) și a programelor legislative multianuale conexe, implicând pe deplin Parlamentul și respectând în mod corespunzător drepturile de codecizie ale acestuia; susține cu tărie angajamentul de a transforma bugetul UE într-un catalizator pentru creștere și crearea de locuri de muncă în întreaga Europă; invită, în acest context, Comisia să își susțină propunerea privind necesitatea de a asigura faptul că bugetul Uniunii reflectă într-un mod mai direct nevoile sale și obiectivele sale politice;

8.

insistă însă asupra faptului că reforma sistemului resurselor proprii, inclusiv crearea unor noi resurse proprii, reprezintă un element esențial, fără de care șansele de a încheia un acord referitor la noul CFM sunt reduse; solicită Comisiei să susțină solicitarea mai multor state membre de a consolida cooperarea în acest domeniu; subliniază însă faptul că este de dorit să se ajungă la un acord până la sfârșitul acestui an;

9.

îndeamnă Comisia să asigure o mai mare coerență a programului său legislativ, să îmbunătățească calitatea propunerilor sale legislative, să consolideze evaluarea de impact a proiectelor de lege, să propună, ori de câte ori este necesar, tabele de corespondență pentru o mai bună transpunere a dreptului UE și să sprijine Parlamentul în negocierile sale cu Consiliul referitoare la utilizarea actelor delegate și de punere în aplicare; își reia solicitările repetate privind necesitatea de a renegocia Acordul Interinstituțional privind o mai bună legiferare din 2003;

10.

invită Comisia să ia în mod corespunzător act de pozițiile specifice ale Parlamentului pentru fiecare sector în parte, astfel cum sunt menționate în Partea 2 de mai jos;

PARTEA 2

Punerea în aplicare

11.

subliniază importanța aplicării corespunzătoare și la timp a dreptului UE prin intermediul legislației naționale și îndeamnă Comisia să inițieze, dacă este necesar, proceduri pentru încălcarea dreptului Uniunii pentru a asigura transpunerea adecvată și punerea sa efectivă în aplicare;

12.

îndeamnă Comisia să propună introducerea obligativității declarațiilor naționale de gestiune, semnate la nivelul politic adecvat, cu privire la fondurile UE care fac obiectul gestiunii partajate; solicită să se ia în permanență măsuri privind simplificarea programelor UE, în special în domeniul cercetării și inovării; invită Comisia să monitorizeze îndeaproape utilizarea instrumentelor de inginerie financiară (IIF); solicită efectuarea unor evaluări sistematice, regulate și independente pentru a asigura faptul că toate cheltuielile efectuate duc la rezultatele dorite într-un mod rentabil;

13.

se așteaptă ca Comisia să prezinte în timp util proiectele de bugete rectificative necesare pentru a asigura faptul că nivelurile plăților respectă măsurile asupra cărora s-a convenit în cadrul Consiliului European din iunie 2012 privind stimularea creșterii și că sunt suficiente pentru a onora angajamentele restante;

Piața unică

14.

invită Comisia să se concentreze în continuare pe îmbunătățirea guvernanței pieței unice, să-și reafirme intenția de a realiza o simplificare administrativă, să acorde atenția cuvenită propunerii, dacă e cazul, unor regulamente și nu a unor directive pentru a asigura proporționalitatea măsurilor propuse și să monitorizeze progresele realizate în ceea ce privește punerea deplină în aplicare a acquis-ului pieței unice, în special în sectorul serviciilor, inclusiv posibilitatea instituirii unor proceduri rapide privind încălcarea dreptului comunitar; subliniază că trebuie să se țină seama în mod corespunzător de dimensiunea economică, socială și de mediu ale pieței unice;

15.

așteaptă cu nerăbdare propunerile Comisiei din cel de-al doilea pachet privind piața internă referitoare la acțiunile prioritare pentru stimularea creșterii economice, a ocupării forței de muncă și a încrederii în piața internă; încurajează recurgerea la o cooperare consolidată dacă e cazul și dacă e necesar;

16.

invită Comisia să fie mai sistematică atunci când evaluează impactul propunerilor sale asupra IMM-urilor, pe care Europa se bazează pentru multe locuri de muncă noi; îndeamnă, în acest sens, Comisia să descurajeze în mod activ suprareglementarea dreptului UE la nivel național, ceea ce distorsionează condițiile echitabile de concurență de pe piața internă; solicită să se reducă în continuare sarcina birocratică;

17.

confirmă susținerea sa pentru accentul pe care Comisia îl pune pe agenda digitală; solicită propuneri de furnizare a mai multor servicii transfrontaliere pentru consumatorii din întreaga UE;

18.

reamintește necesitatea realizării unei revizuiri aprofundate a Directivei privind siguranța generală a produselor (Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2)), care garantează sănătatea și siguranța consumatorilor, facilitând, totodată, comerțul cu bunuri, în special pentru IMM-uri; invită Comisia să propună un regulament orizontal referitor la supravegherea pieței pentru toate produsele; solicită, de asemenea, introducerea unor căi de atac eficiente în domeniul serviciilor financiare cu amânuntul și a unei abordări coordonate orizontale comune pentru protejarea consumatorilor;

19.

îndeamnă Comisia să-și îmbunătățească maniera de reglementare cu privire la IMM-uri și la microîntreprinderi, prin adaptarea legislației la nevoile IMM-urilor și prin continuarea introducerii unor excepții adecvate;

20.

îndeamnă Comisia să-și continue reforma în domeniul drepturilor de autor, care ar trebui să fie adecvată pentru mediul internetului și să se bazeze pe legitimitate socială, ținând seama în mod corespunzător de drepturile fundamentale, și care ar trebui să includă finalizarea reformei în domeniul drepturilor de proprietate industrială în vederea stimulării creșterii economice și a creării de locuri de muncă în Europa; invită Comisia să țină seama de problemele de ordin juridic care au apărut în controversa legată de Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) atunci când își prezintă propunerea referitoare la revizuirea dreptului UE privind mărcile;

Clima, mediul, energia și transporturile

21.

insistă asupra necesității de a implementa foaia de parcurs pentru o Europă eficientă în ceea ce privește resursele pentru a crea stimulente pentru dezvoltarea unei economii nepoluante, pentru promovarea biodiversității și lupta împotriva schimbărilor climatice, inclusiv pentru integrarea măsurilor de eficiență în materie de resurse astfel cum se prevede în Strategia Europa 2020;

22.

consideră că Semestrul european trebuie să reprezinte ocazia ca fiecare stat membru să facă dovada angajamentelor sale în ceea ce privește Strategia UE 2020, Pactul euro plus, Actul privind piața unică și alte obiective majore ale UE;

23.

invită Comisia să prezinte fără întârziere propuneri care să abordeze deficiențele actualei scheme de comercializare a certificatelor de emisii, pentru a preveni colapsul acesteia;

24.

invită Comisia să prezinte un plan de acțiune detaliat privind măsurile elaborate pentru a obține o piață unică pe deplin integrată și interconectată în domeniul energetic și subliniază că este important ca UE să aibă o infrastructură a rețelelor modernă;

25.

invită Comisia să implementeze foaia de parcurs pentru a trece în 2050 la o economie cu emisii scăzute de carbon care să fie competitivă, incluzând etape intermediare;

26.

solicită Comisiei să elaboreze o strategie de abordare a impactului prețurilor la energie în creștere asupra membrilor societății;

27.

consideră că criza ar trebui folosită ca o șansă de transformare a modelului nostru de dezvoltare ca societate pentru a crea o economie foarte eficientă, bazată pe resurse regenerabile și rezistentă la schimbările climatice; subliniază necesitatea prezentării de către Comisie a unor propuneri referitoare la un pachet privind energia și clima în perspectiva anului 2030 bazat pe cei trei piloni actuali, și anume reducerea gazelor cu efect de seră, surse regenerabile de energie și eficiența energetică;

28.

susține accentul pe care Comisia îl pune pe necesitatea de a moderniza rețeaua de transport multimodal din Europa, aspect fundamental pentru succesul pieței interne; invită Comisia să-și respecte angajamentele privind căile ferate și să extindă competențele Agenției Europene a Căilor Ferate în domeniul certificării în materie de siguranță și al armonizării materialului rulant;

29.

regretă faptul că nu s-a realizat pe deplin inițiativa privind cerul unic european și invită Comisia să-și reînnoiască eforturile în acest sens;

Societăți bazate pe coeziune și favorabile incluziunii - Europa cetățenilor

30.

salută cu tărie accentul pe care Comisia îl pune pe încadrarea în muncă a tineretului și propunerile acesteia de a extinde capacitatea Uniunii de stimulare a educației și a formării; așteaptă, ca parte a comunicării generale privind pachetul referitor la ocuparea forței de muncă, obiective și calendare clare și propuneri concrete privind mobilitatea tineretului, „garanția pentru tineret”, cadrul de calitate pentru stagii, competențe lingvistice și antreprenoriat în rândul tinerilor pentru a combate șomajul ridicat din rândul acestora; așteaptă, de asemenea, măsuri concrete de reducere a sărăciei, de reformare a pieței muncii și de stabilire a unor standarde sociale astfel încât să poată fi adoptată o abordare echilibrată bazată pe flexisecuritate în statele membre care doresc acest lucru și solicită să se pună mai mult accent pe încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități în contextul unei societăți în curs de îmbătrânire;

31.

subliniază importanța investițiilor în capitalul uman, în cercetare și dezvoltare, a educației și a formării adecvate în vederea facilitării mobilității profesionale; solicită, de asemenea, să se acorde mai multă atenție chestiunilor legate de violența împotriva femeilorși de traficul de persoane;

32.

solicită din nou ca, după 2013, la nivelul UE să se aplice o politică de coeziune solidă, care trebuie să asigure integrarea fondurilor și a programelor actuale, să asigure resurse adecvate, să se bazeze pe guvernanța pe mai multe niveluri și să fie bine aliniată la obiectivele Strategiei UE 2020; insistă asupra necesității de a crește eficiența și capacitatea de adaptare a Fondului de solidaritate și așteaptă propuneri în acest sens; își exprimă convingerea că există posibilitatea de a găsi, într-un mod adecvat, o platformă comună pentru politicile UE în materie de coeziune și de cercetare și dezvoltare, spre care ar trebui să ne îndreptăm în vederea obținerii creșterii și a competitivității, respectând, totodată, principiile coeziunii economice, sociale și teritoriale, precum și pe cel al excelenței;

33.

sprijină inițiativele la nivelul Uniuni de completare a eforturilor naționale pentru stimularea microcreditelor și a antreprenoriatului social, care furnizează servicii care nu sunt furnizate într-o măsură suficientă de sectorul public sau privat;

34.

salută abordarea mai solidă adoptată de Comisie cu privire la protejarea statului de drept și a drepturilor fundamentale peste tot în Uniune; solicită o revizuire a Agenției pentru Drepturi Fundamentale pentru a garanta monitorizarea și implementarea eficientă a Cartei Drepturilor Omului și a o alinia la Tratatul de la Lisabona; susține Comisia în negocierile sale privind aderarea UE la Convenția europeană a drepturilor omului;

35.

invită Comisia să verifice aplicarea Directivei de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (Directiva 2000/43/CE a Consiliului (3)) și transpunerea Deciziei-cadru privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei (Directiva cadru 2008/913/JAI a Consiliului (4)) și consideră regretabilă absența caracterului obligatoriu din punct de vedere juridic al cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor;

36.

invită Comisia să se asigure că libera circulație a persoanelor este garantată, iar acquis-ul Schengen este pe deplin respectat; subliniază că este necesar să se înlocuiască evaluările inter pares inadecvate efectuate de statele membre și invită Comisia să-și asume de deplin responsabilitatea pentru supravegherea normelor Schengen; salută sprijinul pe care Comisia i l-a acordat cu privire la poziția sa referitoare la temeiul juridic pentru normele Schengen;

37.

consideră regretabilă lipsa unei propuneri legislative privind o mai mare solidaritate în interiorul UE în ceea ce privește azilul; solicită să se prezinte o propunere legislativă de instituire a unui sistem european comun de azil care să combine responsabilitatea și solidaritatea;

38.

subliniază importanța adoptării regulamentului referitor la un cadru general pentru protecția datelor și a directivei referitoare la protecția datelor în domeniul prevenirii, detectării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor pentru a asigura faptul că orice măsură viitoare privind contraterorismul respectă standarde înalte de confidențialitate și protecție a datelor; invită Comisia să își prezinte analiza asupra Directivei privind păstrarea datelor (Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5));

39.

susține cu tărie accentul pus de Comisie pe aplicarea inițiativelor favorabile cetățenilor în contextul propunerii de decizie referitoare la Anul european al cetățenilor (2013) (COM(2011)0489) pentru a crește gradul de sensibilizare a cetățenilor cu privire la beneficiile cetățeniei europene;

Agricultura și pescuitul

40.

ia act de reforma în curs de desfășurare a politicii agricole comune; salută angajamentul asumat de Comisie de a promova o abordare echilibrată și integrată care să asigure atât producția durabilă și eficientă a unor produse alimentare de foarte bună calitate și la prețuri rezonabile, cât și respectarea valorii în materie de mediu și de patrimoniu a mediului rural; recomandă ca PAC să fie bine aliniată la Strategia Europa 2020 pentru a încuraja inovarea în agricultură și a spori sustenabilitatea, echitatea și competitivitatea agriculturii europene la nivel local și regional;

41.

subliniază că reforma politicii comune în domeniul pescuitului trebuie să fie ambițioasă pentru a obține stocuri de pește durabile și sănătoase pe termen lung; îndeamnă Comisia să se asigure că articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) constituie temeiul juridic pentru propunerile sale și să se limiteze la a utiliza articolul 43 alineatul (3) pentru propuneri legate în mod strict de stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit; amintește că se opune practicii de aruncare înapoi în mare și măsurilor prost gândite și costisitoare destinate reducerii capacității flotelor;

Politica externă și politica de dezvoltare

42.

invită Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă să colaboreze și să propună Consiliului inițiative bine coordonate în domeniul politicii externe și de securitate comune; îndeamnă Comisia să reunească toate activitățile și serviciile sale relevante, inclusiv politica de dezvoltare, în vederea realizării obiectivelor internaționale din Tratatul de l a Lisabona și, mai ales, de la articolul 208 din TFUE, care se referă la coerența politicilor în favoarea dezvoltării (CPD), respectând, totodată, valorile pe care a fost construită Uniunea însăși;

43.

așteaptă inițiative legislative de revizuire a temeiurilor juridice pentru următoarea generație de instrumente de asistență financiară externă care să utilizeze pe deplin sistemul de acte delegate; solicită mai multă flexibilitate în ceea ce privește acordarea de asistență financiară în situații de criză;

44.

așteaptă din partea Comisiei ca aceasta să susțină extinderea Uniunii astfel încât aceasta să includă orice țară europeană care respectă valorile Uniunii și își asumă angajamentul de a le promova, ținând, totodată, seama de cerința conform căreia țările în curs de aderare trebuie să respecte criteriile de la Copenhaga, și de capacitatea de integrare a Uniunii; consideră că Uniunea și-ar pierde autoritatea morală și credibilitatea politică în lume dacă și-ar exclude vecinii; se așteaptă la o continuare a activităților Comisiei privind negocierile de aderare în curs de desfășurare;

45.

invită Comisia să aplice o politică pentru dezvoltare consolidată și orientată către rezultate care să asigure o eficiență crescută a ajutoarelor și care să garanteze o coerență politică mai mare și o coordonare sporită a donatorilor la nivel național, al UE și global și, din ce în ce mai mult, cu actorii emergenți ai dezvoltării mondiale; insistă asupra necesității de înființa un fond fiduciar dedicat soluționării problemei legate de malnutriție din țările în curs de dezvoltare și să lanseze o procedură de consultare cu privire la fenomenul de acaparare a terenurilor; îndeamnă Comisia să asigure o mai mare eficiență a ajutorului UE în lumina unor posibile obiective de dezvoltare ale mileniului de după 2015;

Comerțul

46.

consideră că deschiderea reciprocă și echilibrată a piețelor reprezintă un instrument politic strategic pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă de la nivel intern din UE; subliniază importanța implicării Parlamentului în toate etapele negocierilor și își reafirmă angajamentul față de o abordare multilaterală cu privire la comerțul internațional; subliniază importanța luptei împotriva protecționismului la nivel multilateral și prin intermediul tuturor acordurilor comerciale;

47.

susține eforturile Comisiei în cadrul tuturor negocierilor comerciale bilaterale și regionale în curs de desfășurare; admite că este necesar să se realizeze progrese continue în ceea ce privește încheierea unor acorduri de liber schimb bilaterale cu partenerii importanți;

48.

subliniază importanța pe care o acordă integrării standardelor în materie de drepturi ale omului, sociale și de mediu și responsabilității sociale a întreprinderilor în toate politicile internaționale, precum și a unor norme clare prin care societățile din Europa sunt obligate să dea dovadă de un comportament responsabil;

*

* *

49.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


(1)  Texte adoptate, P7_TA(2012)0292.

(2)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(3)  JO L 180, 19.7.2000, p. 22.

(4)  JO L 328, 6.12.2008, p. 55.

(5)  JO L 105, 13.4.2006, p. 54.