3.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 353/25


2012 m. rugsėjo 11 d., antradienis
Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas

P7_TA(2012)0319

2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos 2013 m. darbo programos (2012/2688(RSP))

2013/C 353 E/03

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į būsimą komunikatą dėl Komisijos 2013 m. darbo programos,

atsižvelgdamas į galiojantį Pagrindų susitarimą dėl Parlamento ir Komisijos santykių, ypač į jo 4 priedą,

atsižvelgdamas į savo 2012 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl 2012 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimo (1),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnio 3 dalį,

A.

kadangi dėl valstybės skolos masto ir pobūdžio bei finansų ir ekonomikos krizės valdant Europos Sąjungą susiduriama su iki šiol nepatirtais sunkumais;

B.

kadangi ES atsidūrė ties kritine riba ir krizė nebus nugalėta, jeigu nebus užtikrinta daug gilesnė Europos integracija, ypač euro zonoje, atitinkamai sustiprinant demokratinę kontrolę ir atskaitomybę;

C.

kadangi Komisijos vaidmuo yra propaguoti bendruosius Sąjungos interesus, šiuo tikslu imtis atitinkamų iniciatyvų, užtikrinti, kad būtų laikomasi Sutarčių, prižiūrėti Sąjungos teisės įgyvendinimą, vykdyti koordinavimo, vykdomąsias ir valdymo funkcijas ir inicijuoti teisės aktus;

I     DALIS

1.

ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti visais savo įgaliojimais ir imtis politinio vadovavimo, kurio reikia norint įveikti daugybę iššūkių, iškilusių dėl vis dar trunkančios krizės, taip pat siekti finansinio stabilumo ir ekonomikos atgaivinimo, kuris būtų grindžiamas didesniu konkurencingumu ir tvaria, veiksminga ir socialiniu požiūriu teisinga kovos su krize strategija;

2.

primena savo 2012 m. liepos 4 d. prašymą, kad Komisija, laikydamasi Bendrijos metodo, iki rugsėjo mėn. pateiktų pasiūlymų dėl teisės akto paketą, grindžiamą keturiomis sudedamosiomis dalimis, kurios nustatytos pranešime „Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą“;

3.

primygtinai ragina Komisiją visapusiškai dalyvauti rengiant ataskaitas Europos Vadovų Tarybos susitikimams, vyksiantiems 2012 m. spalio ir gruodžio mėn., kuriuose turėtų būti nustatytas aiškus ekonominės ir pinigų sąjungos konsolidavimo veiksmų planas ir tvarkaraštis, įskaitant integruotą finansinės, fiskalinės ir ekonominės politikos sistemą, – tai atitinkamu laiku turėtų sudaryti sąlygas stipresnei politinei sąjungai ir ypač didesnei politinei atskaitomybei ir teisėtumui remiantis Sutarties pakeitimu;

4.

atkreipia dėmesį į Parlamento poziciją dėl dviejų dokumentų rinkinio, kuris padidintų biudžeto priežiūrą ir sustiprintų biudžeto politiką euro zonoje ir kuriame numatytos nuostatos, sudarančios sąlygas diferencijuotam biudžeto konsolidavimui didelio ekonomikos nuosmukio atveju;

5.

ragina Komisiją pateikti pasiūlymų, kuriais būtų įgyvendinami įsipareigojimai, apibrėžti Susitarime dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, būtent norint skatinti tvarias, į augimą orientuotas investicijas, didinti Europos ekonomikos konkurencingumą siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, ypač susijusių su išteklių naudojimo efektyvumu ir tvarumu, ir plėtoti bendrąją rinką; ragina Komisiją panaudoti savo 2013 m. darbo programą ir nustatyti išsamią ekonomikos augimo darbotvarkę, kurioje didžiausias dėmesys būtų skiriamas siekiant skatinti įmones ir verslininkus sukurti tokią pramonę ir paslaugas, kurios užtikrintų ilgalaikes darbo vietas ir gerovę; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu iš esmės proporcingai didinti Europos projektų obligacijų įgyvendinimą, remiantis bendradarbiavimu su Europos investicijų banku ES biudžeto srityje;

6.

be to, atkreipia dėmesį į poreikį nuolat ir simetriškai mažinti pernelyg didelius makroekonominės pusiausvyros sutrikimus ir ragina užtikrinti konkrečius ES mokesčių teisės pakeitimus siekiant kovoti su visais mokesčių rojaus ir mokesčių slėpimo aspektais;

7.

ragina Komisiją dėti visas pastangas siekiant sudaryti palankias sąlygas skubiai patvirtinti daugiametę finansinę programą (DFP) ir susijusias daugiametes teisėkūros programas, užtikrinant visapusišką Parlamento dalyvavimą ir jo bendro sprendimo teises; labai pritaria įsipareigojimui užtikrinti, kad ES biudžetas būtų ekonomikos augimo ir darbo vietų katalizatorius visoje Europoje; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ginti savo pasiūlymą ir užtikrinti, kad Sąjungos biudžetas labiau atspindėtų Sąjungos poreikius ir politinius tikslus;

8.

vis dėlto pabrėžia, kad siekiant sėkmingo susitarimo dėl daugiametės finansinės programos pagrindinis elementas yra nuosavų išteklių sistemos reforma, įskaitant naujų nuosavų išteklių kūrimą; prašo Komisijos remti kelių valstybių narių prašymą dėl tvirtesnio bendradarbiavimo šioje srityje; tačiau pabrėžia, kad norėtų, jog bendras susitarimas būtų pasiektas iki šių metų pabaigos;

9.

ragina Komisiją tobulinti savo teisėkūros programos nuoseklumą, kelti teisės aktų rengimo kokybę, stiprinti teisės aktų projektų poveikio vertinimą, pasiūlyti, jei reikia, naudoti koreliacijos lenteles, kad ES teisės aktai būtų geriau perkeliami į nacionalinę teisę, ir paremti Parlamentą derybose su Taryba dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų naudojimo; pakartoja savo ne kartą pareikštą raginimą iš naujo svarstyti 2003 m. Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros;

10.

ragina Komisiją tinkamai atsižvelgti į Parlamento pozicijas atskirų sektorių klausimu, kurios nurodytos 2 dalyje;

II     DALIS

Įgyvendinimas

11.

pabrėžia, kad svarbu tinkamai ir laiku įgyvendinti ES teisę per nacionalinius teisės aktus, ir ragina Komisiją, jei reikia, pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras siekiant užtikrinti tinkamą perkėlimą į nacionalinę teisę ir veiksmingą vykdymą;

12.

ragina Komisiją pasiūlyti pradėti taikyti privalomas nacionalines valdymo deklaracijas, pasirašytas tinkamu politiniu lygmeniu ir apimančias ES lėšas pagal pasidalijamojo valdymo principą; ragina toliau vykdyti veiksmus siekiant ES programų supaprastinimo, ypač mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje; ragina Komisiją atidžiai stebėti finansų inžinerijos priemonių (FIP) naudojimą; ragina vykdyti sistemingus, reguliarius ir nepriklausomus vertinimus, kad būtų užtikrinta, jog visomis išlaidomis būtų siekiama trokštamų tikslų ekonomiškiausiu būdu;

13.

tikisi, jog Komisija laiku pateiks taisomųjų biudžetų projektus, kurių reikia siekiant užtikrinti, kad mokėjimų lygis atitiktų augimo skatinimo priemones, dėl kurių susitarta per 2012 m. birželio mėn. vykusį Europos Vadovų Tarybos susitikimą, ir kad mokėjimų užtektų siekiant vykdyti prisiimtus įsipareigojimus;

Bendroji rinka

14.

ragina Komisiją toliau pagrindinį dėmesį skirti bendrosios rinkos valdymo tobulinimui, atnaujinti savo administracinio supaprastinimo siekį, tinkamai svarstyti, ar reikėtų siūlyti, jeigu taikytina, ne direktyvas, o reglamentus, kad būtų užtikrintas siūlomų priemonių proporcingumas, ir stebėti visapusiško bendrosios rinkos acquis įgyvendinimo pažangą, ypač paslaugų sektoriuje, įskaitant galimybę taikyti greitesnes pažeidimo nagrinėjimo procedūras; pabrėžia, kad turi būti tinkamai atsižvelgiama į bendrosios rinkos ekonominius, socialinius ir aplinkos apsaugos aspektus;

15.

laukia Komisijos II Bendrosios rinkos akto pasiūlymų dėl prioritetinių veiksmų, skirtų augimui, užimtumui ir pasitikėjimui bendroje rinkoje skatinti; skatina, tam tikrai atvejais ir jeigu reikia, vykdyti tvirtesnį bendradarbiavimą;

16.

ragina Komisiją sistemingiau vertinti savo pasiūlymų poveikį MVĮ, nuo kurių priklauso daugelis naujų darbo vietų Europoje; atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina Komisiją neskatinti perteklinio ES teisės reglamentavimo nacionaliniu lygmeniu, nes dėl to iškreipiamos vienodos sąlygos vidaus rinkoje; ragina toliau mažinti biurokratinę naštą;

17.

pabrėžia, kad pritaria tam, jog Komisija skiria daug dėmesio skaitmeninei darbotvarkei; ragina pasiūlymuose numatyti daugiau tarpvalstybinių paslaugų vartotojams visoje ES;

18.

primena, kad reikia iš esmės persvarstyti bendrą gaminių saugos direktyvą (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB (2)), kuri užtikrina vartotojų sveikatą ir saugą, taip pat palengvina prekybą prekėmis, ypač MVĮ; ragina Komisiją pasiūlyti bendrąjį reglamentą dėl visų produktų rinkos priežiūros; be to, ragina užtikrinti veiksmingą teisių gynimą mažmeninių finansinių paslaugų srityje ir bendrus horizontalius ir koordinuotus veiksmus siekiant apsaugoti vartotojus;

19.

ragina Komisiją siekti vykdyti reformą autorių teisių srityje, kuri turėtų būti pritaikyta interneto aplinkai ir pagrįsta socialiniu teisėtumu, tinkamai atžvelgiant į pagrindines teises, taip pat užbaigti pramoninės nuosavybės teisių reformą, kad būtų paskatintas Europos ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas; ragina Komisiją, teikiant pasiūlymą dėl ES prekių ženklų teisės persvarstymo, atsižvelgti į teisines problemas, kurios paaiškėjo kilus prieštaravimams dėl Kovos su klastojimu prekybos susitarimo (ACTA);

20.

ragina Komisiją tobulinti savo reguliavimo veiksmus, skirtus MVĮ ir labai mažoms įmonėms, ir rengti prie MVĮ poreikių pritaikytus teisės aktus, taip pat skatinti pradėti taikyti atitinkamas lengvatas;

Klimatas, aplinka, energija ir transportas

21.

pabrėžia, kad reikia įgyvendinti tausiai išteklius naudojančios Europos veiksmų planą, kad būtų sukurta paskatų plėtoti ekologišką ekonomiką, puoselėti biologinę įvairovę ir kovoti su klimato kaita, taip pat pradėti taikyti veiksmingo išteklių naudojimo priemones, kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“;

22.

mano, kad Europos semestras turi būti traktuojamas kaip galimybė kiekvienai valstybei narei atsiskaityti už savo įsipareigojimus, susijusius su strategija „Europa 2020“, paktu „Euro plius“, Bendrosios rinkos aktu ir kitais pagrindiniais ES tikslais;

23.

ragina Komisiją nedelsiant parengti pasiūlymų, kuriais būtų siekiama pašalinti galiojančios apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos trūkumus, kad būtų išvengta sistemos žlugimo;

24.

ragina Komisiją pateikti išsamų veiksmų planą, kuriame būtų nurodytos priemonės, kurių reikia imtis siekiant sukurti visapusiškai integruotą ir tarpusavyje sujungtą bendrąją energetikos rinką, ir pabrėžia, jog svarbu Europos Sąjungoje užtikrinti naujovišką tinklo infrastruktūrą;

25.

ragina Komisiją įgyvendinti Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planą, įskaitant laikotarpio vidurio gaires;

26.

prašo Komisijos parengti strategiją, kuria būtų siekiama spręsti problemas, iškilusias dėl kylančių energijos kainų poveikio visuomenės nariams;

27.

mano, kad reikėtu pasinaudoti krize kaip galimybe pertvarkyti mūsų visuomenės raidos modelį ir sukurti labai veiksmingą, klimato kaitai atsparią ir atsinaujinančiais energijos šaltiniais grindžiamą ekonomiką; pabrėžia, kad reikia, jog Komisija pateiktų pasiūlymų dėl 2030 m. energetikos ir klimato kaitos dokumentų rinkinio, kurio pagrindą sudarytų trys dabartiniai ramsčiai, t. y. šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas, atsinaujinantieji energijos ištekliai ir energijos vartojimo efektyvumas;

28.

pritaria tam, kad Komisija daug dėmesio skiria poreikiui modernizuoti Europos daugiarūšio transporto tinklą, kuris yra būtinas siekiant sėkmingo vidaus rinkos veikimo; ragina Komisiją laikytis savo įsipareigojimo geležinkelių sektoriui ir išplėsti Europos geležinkelio agentūros įgaliojimus saugos sertifikavimo ir riedmenų suderinimo srityje;

29.

apgailestauja dėl to, kad nepavyko visapusiškai įgyvendinti Bendro Europos dangaus iniciatyvos, ir ragina Komisiją atnaujinti savo pastangas siekiant šio tikslo;

Darni ir įtrauki visuomenė. Piliečių Europa

30.

labai pritaria tam, kad Komisija skiria daug dėmesio jaunimo užimtumui, ir pritaria jos pasiūlymams didinti Sąjungos švietimo ir mokymo skatinimo pajėgumus; atsižvelgdamas į bendrojo pobūdžio komunikatą dėl užimtumo dokumentų rinkinio, tikisi, kad, siekiant spręsti aukštą jaunimo nedarbo lygio problemą, bus nustatyti aiškūs tikslai ir tvarkaraščiai, taip pat pateikta konkrečių pasiūlymų jaunimo judumo, „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos ir stažuočių kokybės sistemos, kalbos įgūdžių bei jaunimo verslumo srityse; taip pat tikisi, kad bus nustatytos konkrečios priemonės, kuriomis bus mažinamas skurdas, reformuojama darbo rinka ir nustatomi socialiniai standartai tam, kad būtų galima įgyvendinti suderintą lankstumo ir užimtumo garantijų metodą valstybėse narėse, kurios to siekia, ir ragina, atsižvelgus į senėjančią visuomenę, daugiau dėmesio skirti neįgalių asmenų užimtumui;

31.

pabrėžia, kad svarbu investuoti į žmogiškąjį kapitalą, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, tinkamą švietimą ir mokymą, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos profesiniam judumui; taip pat ragina toliau spręsti smurto prieš moteris problemą ir prekybos žmonėmis klausimus;

32.

dar kartą ragina formuoti tvirtą ES masto sanglaudos po 2013 m. politiką, pagal kurią turi būti racionalizuojami esami fondai ir programos, užtikrinamas pakankamas finansavimas, o pati politika turi būti grindžiama daugiapakopiu valdymu ir glaudžiai suderinta su strategijos „Europa 2020“ tikslais; pabrėžia poreikį gerinti Solidarumo fondo veiksmingumą ir reagavimo gebėjimus ir tikisi pasiūlymų šiuo tikslu; yra įsitikinęs, kad yra galimybė priimtinu būdu rasti bendrą poziciją dėl ES sanglaudos ir mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros politikos, kuri turi būti orientuota į augimą ir konkurencingumą ir grindžiama ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos principais bei aukšta kompetencija;

33.

remia Sąjungos lygmens iniciatyvas siekiant papildyti nacionalines pastangas skirti daugiau mikrokreditų ir skatinti socialinį verslumą, taip užtikrinant paslaugas, kurių nepakankamai teikia viešasis arba privatus sektorius;

34.

pritaria tam, kad Komisija ėmėsi aktyvesnių veiksmų siekdama apsaugoti teisinės valstybės principą ir pagrindines teises visoje Sąjungoje; ragina persvarstyti Pagrindinių teisių agentūros veiklą siekiant užtikrinti veiksmingą Žmogaus teisių chartijos stebėseną ir įgyvendinimą ir suderinti ją su Lisabonos sutartimi; remia Komisiją jai derantis dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos;

35.

ragina Komisiją išnagrinėti, kaip įgyvendinama Rasinės lygybės direktyva (Tarybos direktyva 2000/43/EB (3)) ir į nacionalinius teisės aktus perkeliamas Pamatinis sprendimas dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija (Tarybos pamatinis sprendimas 2008/913/TVR (4)), ir apgailestauja dėl to, kad ES romų integracijos nacionalinių strategijų bendrieji principai nėra teisiškai privalomi;

36.

ragina Komisiją garantuoti, kad būtų užtikrinama judėjimo laisvė ir visiškai laikomasi Šengeno acquis nuostatų; pabrėžia poreikį pakeisti netinkamą valstybių narių tarpusavio vertinimo sistemą ir ragina Komisiją prisiimti visapusišką atsakomybę už Šengeno taisyklių priežiūrą; palankiai vertina Komisijos paramą pozicijai dėl Šengeno taisyklių teisinio pagrindo;

37.

apgailestauja dėl to, kad nepateiktas pasiūlymas dėl teisės akto dėl didesnio ES valstybių narių solidarumo prieglobsčio suteikimo srityje; ragina pateikti pasiūlymą dėl teisės akto siekiant sukurti bendrą Europos prieglobsčio sistemą, kuri apimtų ir atsakomybę, ir solidarumą;

38.

pabrėžia, kad svarbu priimti reglamentą dėl bendros duomenų apsaugos sistemos ir direktyvą dėl duomenų apsaugos nusikalstamos veikos prevencijos, nustatymo, tyrimo arba patraukimo baudžiamojon atsakomybėn srityje, kad būtų užtikrinta, jog taikant visas tolesnes kovos su terorizmu priemones būtų laikomasi aukštų privatumo ir duomenų apsaugos standartų; ragina Komisiją pradėti Duomenų saugojimo direktyvos (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/24/EB (5)) peržiūrą;

39.

labai pritaria tam, kad Komisija, atsižvelgdama į pasiūlymą dėl sprendimo dėl Europos piliečių metų (2013 m.) (COM(2011)0489), skiria daug dėmesio siekdama įgyvendinti piliečiams palankias iniciatyvas, kad būtų ir toliau didinamas piliečių informuotumas apie ES pilietybės naudą;

Žemės ūkis ir žuvininkystė

40.

atkreipia dėmesį į vykdomą bendros žemės ūkio politikos reformą; pritaria Komisijos įsipareigojimui skatinti suderintą ir integruotą požiūrį, kuriuo būtų apsaugoma tvari ir veiksminga aukštos kokybės ir įperkamo maisto gamyba, taip pat atsižvelgiama į kaimo vietovių vertę aplinkosaugos ir paveldo požiūriu; ragina, kad BŽŪP būtų glaudžiai derinama su strategija „Europa 2020“ siekiant skatinti inovacijas ūkininkavimo srityje ir didinti Europos žemės ūkio tvarumą, teisingumą ir konkurencingumą vietos ir regionų lygmenimis;

41.

pabrėžia, kad bendros žuvininkystės politikos reforma turi būti plataus masto siekiant užtikrinti tvarius ir sveikus ilgalaikis žuvų išteklius; ragina Komisiją užtikrinti, kad visų jos pasiūlymų teisinis pagrindas būtų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 43 straipsnio 2 dalis, ir taikyti 43 straipsnio 3 dalį tik tų pasiūlymų, kurie griežtai susiję su žvejybos galimybių nustatymu ir skyrimu, atvejais; primena, kad Europos Parlamentas prieštarauja išmetimo į jūrą praktikai ir neapgalvotoms ir didelių išlaidų reikalaujančioms priemonėms, skirtoms laivyno pajėgumams mažinti;

Užsienio ir vystymosi politika

42.

ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą veikti išvien ir Tarybai pasiūlyti gerai suderintas iniciatyvas bendros užsienio ir saugumo politikos srityje; ragina Komisiją sujungti visą savo susijusią veiklą ir paslaugas, įskaitant vystymosi politikos srityje, siekiant užsienio politikos tikslų, nustatytų Lisabonos sutartyje ir ypač SESV 208 straipsnyje, kuris susijęs su politikos suderinamumu vystymosi labui, ir išlikti ištikimai vertybėms, kuriomis grindžiama Sąjunga;

43.

tikisi, kad įgyvendinant teisėkūros iniciatyvas bus persvarstyti kitos kartos išorės finansinės pagalbos priemonių teisiniai pagrindai, visapusiškai pasinaudojant deleguotųjų aktų sistema; ragina užtikrinti daugiau lankstumo paskirstant finansinę pagalbą krizės atvejais;

44.

tikisi, kad Komisija parems Sąjungos plėtrą siekiant priimti kiekvieną Europos šalį, kuri puoselėja Sąjungos vertybes ir yra įsipareigojusi jas propaguoti, atsižvelgiant į narystės siekiančioms šalims keliamą reikalavimą atitikti Kopenhagos kriterijus ir į Sąjungos integracinius pajėgumus; mano, kad Europos Sąjunga prarastų moralinį autoritetą ir politinį patikimumą pasaulyje, jei atsisakytų priimti savo kaimynus; tikisi, kad Komisija tęs savo darbą, susijusį su derybomis dėl narystės;

45.

ragina Komisiją vykdyti labiau į rezultatus orientuotą vystymosi politiką, taip užtikrinti didesnį pagalbos veiksmingumą ir griežtesnį politinį nuoseklumą bei didesnį paramos teikėjų koordinavimą nacionaliniu, ES ir pasaulio lygmenimis, taip pat vis aktyvesnį koordinavimą su pasaulio vystymosi srities veikėjais; pabrėžia poreikį įsteigti specialų patikos fondą, kuris būtų naudojamas nepakankamos mitybos besivystančiose šalyse problemai spręsti, ir pradėti konsultacijų procesą žemės grobimo klausimu; ragina Komisiją užtikrinti didesnį ES pagalbos veiksmingumą atsižvelgiant į tai, kad gali būti nustatyti Tūkstantmečio vystymosi tikslai po 2015 m.;

Prekyba

46.

mano, kad abipusis ir suderintas rinkų atvirumas – tai strateginė politikos priemonė siekiant ES vidaus augimo ir užimtumo; pabrėžia, kad svarbu įtraukti Parlamentą visais derybų etapais, ir toliau įsipareigoja laikytis daugiašalio požiūrio į tarptautinę prekybą; pabrėžia kovos su protekcionizmu daugiašaliu lygmeniu ir įgyvendinant visus prekybos susitarimus svarbą;

47.

remia Komisijos pastangas visose vykstančiose dvišalės ir regioninės prekybos derybose; pripažįsta poreikį toliau užtikrinti pažangą siekiant sudaryti dvišalį laisvosios prekybos susitarimą su svarbiais partneriais;

48.

pabrėžia, kad mano, jog labai svarbu integruoti nuostatas dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkosaugos standartų bei įmonių socialinės atsakomybės į visas tarptautinės politikos kryptis, taip pat nustatyti aiškias taisykles, pagal kurias būtų reikalaujama atsakingo Europos įmonių elgesio;

*

* *

49.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.


(1)  Priimti tekstai, P7_TA(2012)0292.

(2)  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

(3)  OL L 180, 2000 7 19, p. 22

(4)  OL L 328, 2008 12 6, p. 55.

(5)  OL L 105, 2006 4 13, p. 54.