3.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 353/25


Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012
Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2013

P7_TA(2012)0319

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2013 (2012/2688(RSP))

2013/C 353 E/03

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την επικείμενη ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2013,

έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, και ιδίως το παράρτημα 4 αυτής,

έχοντας υπόψη το από 4 Ιουλίου 2012 ψήφισμά του για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2012 (1),

έχοντας υπόψη το άρθρο 35 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

A.

λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της έκτασης και της φύσης του δημοσίου χρέους η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση δοκιμάζουν όσο ποτέ άλλοτε την ικανότητα διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο κι ότι η κρίση δε θα ξεπεραστεί χωρίς κάποια σημαντική εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ιδίως στη ζώνη του ευρώ, με την αντίστοιχη ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου και της λογοδοσίας·

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ρόλος της Επιτροπής είναι να προωθεί το γενικό συμφέρον της Ένωσης, να αναλαμβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες προς τούτο, να διασφαλίζει την εφαρμογή των Συνθηκών, να επιβλέπει την υλοποίηση του κοινοτικού δικαίου, να ασκεί συντονιστικές, εκτελεστικές και διαχειριστικές λειτουργίες και να δρομολογεί το νομοθετικό έργο,

ΜΕΡΟΣ 1

1.

καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση όλων των εξουσιών της και να προσφέρει την πολιτική καθοδήγηση που απαιτείται για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων προβλημάτων που προκαλεί η συνεχιζόμενη κρίση, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την επίτευξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και μιας οικονομικής ανάκαμψης θεμελιωμένης στη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα και σε μια βιώσιμη, αποδοτική και κοινωνικά δίκαιη ημερήσια διάταξη για την αντιμετώπιση της κρίσης·

2.

υπενθυμίζει το αίτημά του της 4 Ιουλίου 2012, περί υποβολής εκ μέρους της Επιτροπής μιας δέσμης νομοθετικών προτάσεων μέχρι τον Σεπτέμβριο, βάσει της"κοινοτικής μεθόδου", στο πλαίσιο των τεσσάρων αξόνων παρέμβασης που προσδιορίζονται στην έκθεση με τίτλο"Οδεύοντας προς μια γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση"·

3.

τονίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να εκπληρώσει πλήρως το ρόλο της και να ετοιμάσει τις εκθέσεις για τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2012, όπου θα ορίζεται ένας σαφής"οδικός χάρτης" και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την παγίωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός ολοκληρωμένου πλαισίου χρηματοπιστωτικής, δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής, που θα πρέπει να οδηγήσουν σε εύθετο χρόνο σε μια ισχυρότερη πολιτική ένωση, και ιδιαίτερα σε μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία και νομιμότητα μέσα από μια τροποποίηση της Συνθήκης·

4.

επισημαίνει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το"νομοθετικό δίπτυχο" ("two-pack"), που θα ενισχύσει τη δημοσιονομική εποπτεία και θα βελτιώσει τη δημοσιονομική πολιτική στη ζώνη του ευρώ, ενώ θα περιέχει διατάξεις που θα επιτρέπουν μια διαφοροποιημένη τακτική δημοσιονομικής εξυγίανσης σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής καθοδικής φάσης·

5.

καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που εκτίθενται στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης, με σκοπό κυρίως την παροχή κινήτρων για επενδύσεις τύπου αειφόρου ανάπτυξης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας στο πνεύμα της"Στρατηγικής ΕΕ 2020", ιδίως κατά το σκέλος που αφορά την αποδοτική και βιώσιμη χρήση των πόρων, τέλος δε την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το Πρόγραμμα Εργασίας της του 2013 για να συντάξει μια λεπτομερή αναπτυξιακή ημερήσια διάταξη που θα έχει ως κεντρικό σκοπό να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες να αναπτύξουν κλάδους και υπηρεσίες που θα προσφέρουν μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας και ευημερία· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία μιας μεγάλης επέκτασης των ευρωπαϊκών ομολογιακών δανείων χρηματοδότησης έργων, στη βάση μιας συνεργασίας μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·

6.

επισημαίνει ακόμη την ανάγκη μιας παρατεταμένης και συμμετρικής μείωσης των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισομερειών και ζητεί να γίνουν σημαντικές αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν όλες οι πτυχές του προβλήματος των φορολογικών παραδείσων και της φοροδιαφυγής·

7.

καλεί την Επιτροπή να πράξει παν το δυνατόν για να διευκολύνει την ταχεία έγκριση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και των συναφών πολυετών νομοθετικών προγραμμάτων, με την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και με το δέοντα σεβασμό προς τα συναποφασιστικά δικαιώματά του· υποστηρίζει θερμά την δέσμευση του να καταστεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ ο καταλύτης της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε όλη την Ευρώπη· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε ο προϋπολογισμός της ΕΕ να απηχεί πιο άμεσα τις ανάγκες και τους πολιτικούς στόχους της·

8.

τονίζει όμως ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων ιδίων πόρων, είναι ένα βασικό στοιχείο άνευ του οποίου οι προοπτικές έγκρισης ενός νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου θα λιγόστευαν· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει το αίτημα που έχουν διατυπώσει πολλά κράτη μέλη περί ενισχυμένης συνεργασίας σε αυτό το πεδίο· τονίζει πάντως ότι προτιμότερο είναι να έχει επιτευχθεί μια γενική ομοφωνία μέχρι το τέλος του έτους·

9.

παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνοχή του νομοθετικού της προγράμματος, να βελτιώσει την ποιότητα στη σύνταξη των νομοθετικών της πράξεων, να ενισχύσει τις εκτιμήσεις αντικτύπων για τα νομοσχέδιά της, να προτείνει -όπου αρμόζει- τη χρήση πινάκων συσχέτισης με σκοπό την καλύτερη μεταφορά του κοινοτικού δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο, και να υποστηρίξει το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις του με το Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων· επαναλαμβάνει τις διαδοχικές εκκλήσεις του περί επαναδιαπραγμάτευσης της Διοργανικής Συμφωνίας του 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας·

10.

καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως γνώση των θέσεων του Κοινοβουλίου για κάθε χωριστό τομέα, όπως αυτές που εκτίθενται κατωτέρω στο μέρος 2·

ΜΕΡΟΣ 2

Εφαρμογή

11.

τονίζει τη ζωτική σημασία της σωστής και έγκαιρης εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου μέσω της εθνικής νομοθεσίας και καλεί την Επιτροπή να κινεί, όποτε χρειασθεί, διαδικασίες επί παραβάσει για να διασφαλίσει την κατάλληλη μεταφορά και την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας·

12.

καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την καθιέρωση υποχρεωτικών δηλώσεων εθνικής διαχείρισης που θα υπογράφονται στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο και θα καλύπτουν τα υπό κοινή διαχείριση κεφάλαια της ΕΕ · ζητεί συνεχείς ενέργειες για την απλοποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει στενά τη χρήση των μηχανισμών χρηματοοικονομικής τεχνικής (FEIs)· ζητεί συστηματικές, τακτικές και ανεξάρτητες αξιολογήσεις, που να επαληθεύουν ότι όλες οι δαπάνες επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

13.

αναμένει από την Επιτροπή ότι θα υποβάλει εγκαίρως τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών που θα χρειαστούν προκειμένου τα επίπεδα των πληρωμών να αντιστοιχούν στα μέτρα που συμφωνήθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2012 για την τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης, και να επαρκούν για την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων·

Ενιαία αγορά

14.

καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συγκεντρώνει την προσοχή της στη βελτίωση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, να δώσει μια νέα ώθηση στο έργο της διοικητικής απλοποίησης, να εξετάσει τη δυνατότητα να υποβάλλει όπου χρειάζεται κανονισμούς αντί οδηγιών ώστε να επιτυγχάνει την αναλογικότητα των προτεινόμενων μέτρων, και να εποπτεύει την επιτελούμενη πρόοδο στην πλήρη εφαρμογή των κεκτημένων της ενιαίας αγοράς, ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συντομευμένων διαδικασιών επί παραβάσει· τονίζει ότι πρέπει να συνυπολογίζονται δεόντως οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της ενιαίας αγοράς·

15.

αναμένει τις προτάσεις της Επιτροπής για την Β' Πράξη περί Ενιαίας Αγοράς, με δράσεις προτεραιότητας για την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της εμπιστοσύνης απέναντι στην ενιαία αγορά· την προτρέπει να εφαρμόσει τη μέθοδο της ενισχυμένης συνεργασίας όπου τούτο είναι πρόσφορο και αναγκαίο·

16.

καλεί την Επιτροπή να είναι πιο συστηματική κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτάσεών της επί των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τις οποίες η Ευρώπη προσδοκά τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας· καλεί επ' αυτού την Επιτροπή να αποθαρρύνει ενεργά το"χρύσωμα" της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, που στρεβλώνει τους όρους ανταγωνισμού σε επίπεδο ενιαίας αγοράς· ζητεί την περαιτέρω μείωση των γραφειοκρατικών βαρών·

17.

επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στο βάρος που η Επιτροπή δίνει στην"ψηφιακή ατζέντα"· ζητεί να υποβληθούν προτάσεις για την παροχή περισσότερων διασυνοριακών υπηρεσιών στους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ·

18.

υπενθυμίζει την ανάγκη μιας ουσιαστικής αναθεώρησης της γενικής οδηγίας για την Ασφάλεια των Προϊόντων (οδηγία 2001/95/ΕΚ (2) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) κατά τρόπο που θα εγγυάται την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών αλλά και που θα διευκολύνει το εμπόριο, ιδίως για τις ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μια "εγκάρσια" νομοθεσία περί εποπτείας των αγορών για όλα τα προϊόντα· ζητεί ακόμη τη δυνατότητα αποτελεσματικών προσφυγών στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και μια κοινή "οριζόντια" συντονισμένη προσέγγιση, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών·

19.

καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση στο θέμα των δικαιωμάτων αντιγραφής (copyright), κατά τρόπο που να ταιριάζει με τις συνθήκες του διαδικτυακού περιβάλλοντος και να βασίζεται στην κοινωνική αποδοχή, με το δέοντα σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μαζί με την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ώστε να δοθεί ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή, όταν υποβάλει την πρότασή της για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εμπορικών σημάτων, να συνεκτιμήσει τα νομικά προβλήματα που παρουσιάσθηκαν κατά την αντιπαράθεση σχετικά με την ACTA (εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης)·

20.

καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την κανονιστική συμπεριφορά της απέναντι στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στις μικροσκοπικές επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας τη νομοθεσία βάσει των δικών τους αναγκών και επίσης προωθώντας τη θέσπιση των κατάλληλων εξαιρέσεων·

Κλίμα, περιβάλλον, ενέργεια και μεταφορές

21.

τονίζει την ανάγκη εφαρμογής του "οδικού χάρτη" για μια Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, ώστε να δημιουργηθούν τα κίνητρα για την ανάπτυξη της "πράσινης οικονομίας", την προαγωγή της βιοποικιλότητας και τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης μέτρων αποδοτικής χρήσης των πόρων σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η "Στρατηγική ΕΕ 2020"·

22.

πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία ώστε κάθε κράτος μέλος να δίνει λόγο για τις δεσμεύσεις του σχετικά με τη "Στρατηγική ΕΕ 2020", το "Σύμφωνο για το Ευρώ+" και άλλους σημαντικούς στόχους της ΕΕ·

23.

καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του ισχύοντος Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών, ώστε να αποτραπεί η κατάρρευση του συστήματος·

24.

καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για μέτρα που θα αποσκοπούν στη δημιουργία μιας πλήρως ενοποιημένης και διασυνδεδεμένης ενιαίας ενεργειακής αγοράς, και τονίζει τη σημασία του να αποκτήσει η ΕΕ ένα σύγχρονο δίκτυο υποδομών·

25.

καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή τον "οδικό χάρτη" για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέχρι το έτος 2050, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων φάσεων·

26.

καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την άνοδο των ενεργειακών τιμών σε ό,τι αφορά τα μέλη της κοινωνίας·

27.

πιστεύει ότι η κρίση πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για τον μετασχηματισμό του αναπτυξιακού προτύπου της κοινωνίας, προς την κατεύθυνση μιας άκρως αποτελεσματικής οικονομίας, βασισμένης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές· υπογραμμίζει την ανάγκη του να υποβάλει η Επιτροπή συγκεκριμένες προτάσεις για μια δέσμη μέτρων στους τομείς της ενέργειας και του κλιματικού, εν όψει του έτους 2030, που να βασίζεται στους σημερινούς τρεις πυλώνες (μείωση αερίων θερμοκηπίου, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα)·

28.

υποστηρίζει το βάρος που δίνει η Επιτροπή στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του ευρωπαϊκού δικτύου συνδυασμένων μεταφορών, ως ζωτικού στοιχείου για την επιτυχία της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει το σιδηρόδρομο και να επεκτείνει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων στα πεδία των πιστοποιήσεων ασφαλείας και της εναρμόνισης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού·

29.

θεωρεί λυπηρή την αδυναμία πλήρους εφαρμογής της Πρωτοβουλίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, και καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της σε αυτό το θέμα·

Κοινωνίες με συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς – Η Ευρώπη των Πολιτών

30.

επικροτεί θερμά την προσοχή που δίνει η Επιτροπή στο θέμα της ανεργίας των νέων και τις προτάσεις της για βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να προωθεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση· αναμένει, στο πλαίσιο της γενικής ανακοίνωσης σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση, να ορισθούν σαφείς στόχοι και σαφή χρονοδιαγράμματα και να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τα ζητήματα της κινητικότητας των νέων, της "εγγύησης για τη νεολαία" ("Youth Guarantee"), του ποιοτικού πλαισίου της πρακτικής εξάσκησης, των γλωσσικών γνώσεων, και της νεανικής επιχειρηματικότητας· αναμένει επίσης συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση της φτώχειας, για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και για τη θέσπιση κοινωνικών προτύπων, ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται μια ισορροπημένη πολιτική ευέλικτης αλλά και εξασφαλισμένης εργασίας ("flexicurity") ’ σε όσα κράτη μέλη το επιθυμούν, και ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες, στο πλαίσιο μιας γηράσκουσας κοινωνίας·

31.

τονίζει τη σημασία των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και σε έρευνα-ανάπτυξη, και της κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να διευκολυνθεί η επαγγελματική κινητικότητα· ζητεί επίσης να μελετηθούν περισσότερο τα θέματα της βίας κατά των γυναικών και της σωματεμπορίας·

32.

επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια ισχυρή πολιτική επί θεμάτων συνοχής σε ευρωπαϊκή κλίμακα μετά το έτος 2013, που θα επιβάλει έναν εξορθολογισμό στα υφιστάμενα ταμεία και προγράμματα, θα εξασφαλίσει τη δέουσα χρηματοδότηση, θα στηρίζεται στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, και θα είναι στενά ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της "Στρατηγικής ΕΕ 2020"· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας και των δυνατοτήτων ταχείας αντίδρασης του Ταμείου Συνοχής και αναμένει προτάσεις προς το σκοπό αυτό· είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να βρεθεί, με τον κατάλληλο τρόπο, κοινό έδαφος για τις ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής αφενός και έρευνας-ανάπτυξης αφετέρου, οι οποίες πρέπει να αποσκοπούν στην οικονομική μεγέθυνση και στην ανταγωνιστικότητα, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, καθώς και της αριστείας·

33.

υποστηρίζει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ που θα συμπληρώνουν τις εθνικές προσπάθειες για αύξηση των μικροπιστώσεων και προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τομείς που παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν παρέχονται επαρκώς από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα·

34.

επικροτεί την δυναμικότερη στάση που υιοθέτησε η Επιτροπή για την προστασία του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλη την ΕΕ· ζητεί να γίνει μια αναθεώρηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ώστε να εξασφαλισθεί μια πιο αποτελεσματική εποπτεία και εφαρμογή του Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να ευθυγραμμισθεί αυτός ο τελευταίος με τη Συνθήκη της Λισαβόνας· στηρίζει την Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις της για την ένταξη της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

35.

καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής (οδηγία 2000/43/ΕΚ (3) του Συμβουλίου) και τη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της απόφασης-πλαίσιο για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ (4) του Συμβουλίου), και θεωρεί λυπηρό το ότι το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά δεν είναι ακόμη νομικά δεσμευτικό·

36.

καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να διαφυλαχθεί η ελεύθερη μετακίνηση και να γίνει πλήρως σεβαστό το "κεκτημένο" του Schengen· τονίζει την ανάγκη αντικατάστασης των ακατάλληλων αξιολογήσεων από ομοτίμους από τα κράτη μέλη και ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την εποπτεία των κανόνων Schengen· χαιρετίζει την εκ μέρους της Επιτροπής υποστήριξη της θέσης του σχετικά με τη νομική βάση των κανόνων του Schengen·

37.

θεωρεί λυπηρή την απουσία νομοθετικής πρότασης για μια ενισχυμένη ενδοευρωπαϊκή αλληλεγγύη στον τομέα του ασύλου· ζητεί μια νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος παροχής ασύλου που θα συνδυάζει ευθύνη και αλληλεγγύη·

38.

τονίζει τη σημασία του να εγκριθούν ο κανονισμός για ένα γενικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων και η οδηγία περί προστασίας των δεδομένων στους τομείς της πρόληψης, του εντοπισμού, της διερεύνησης ή της δίωξης ποινικών πράξεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα οποιαδήποτε περαιτέρω αντιτρομοκρατικά μέτρα θα πληρούν υψηλές προδιαγραφές σεβασμού του ιδιωτικού απορρήτου και προστασίας των δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια αναθεώρηση της οδηγίας περί Διατήρησης Δεδομένων (οδηγία 2006/24/ΕΚ (5) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)·

39.

υποστηρίζει θερμά τη σημασία που η Επιτροπή δίνει στην υλοποίηση φιλικών προς τους πολίτες πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της πρότασης απόφασης για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών (2013) (COM(2011)0489) με σκοπό την περαιτέρω συνειδητοποίηση εκ μέρους των πολιτών των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια·

Γεωργία και αλιεία

40.

λαμβάνει γνώση της συνεχιζόμενης μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής· χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή για την προαγωγή μιας ισορροπημένης και ενοποιημένης προσέγγισης που και θα διαφυλάξει την αειφόρο και αποδοτική παραγωγή ποιοτικών και φθηνών τροφίμων και θα σέβεται την αξία του τοπίου από άποψη περιβάλλοντος και κληρονομιάς· ζητεί να ευθυγραμμιστεί στενότερα η ΚΓΠ με τη "Στρατηγική ΕΕ 2020" ώστε να ενθαρρύνει την καινοτομία στη γεωργία και να βελτιώσει τη βιωσιμότητα, την ίση μεταχείριση και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

41.

τονίζει ότι η μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής πρέπει να είναι φιλόδοξη, ώστε να επιτύχει βιώσιμα και, μακροπρόθεσμα, υγιή ιχθυαποθέματα· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το άρθρο 43(2) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) να αποτελέσει τη νομική βάση των προτάσεών της και να περιορίσει τη χρήση του άρθρου 43(3) στις προτάσεις που συνδέονται αυστηρώς με τον καθορισμό και την κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων· υπενθυμίζει την αντίθεσή του στην πρακτική της απόρριψης αλιευμάτων και στα άστοχα και δαπανηρά μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της αλιευτικής ικανότητας·

Η εξωτερική και η αναπτυξιακή πολιτική

42.

καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συνεργαστούν και να προτείνουν καλά συντονισμένες πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής επί θεμάτων ασφαλείας· καλεί την Επιτροπή να συνενώσει όλες τις σχετικές δραστηριότητες και υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής πολιτικής, προκειμένου να επιτύχει την υλοποίηση των διεθνών στόχων της Συνθήκης της Λισαβόνας, και ειδικότερα του άρθρου 208 ΣΛΕΕ, που αφορά τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, με παράλληλη προσήλωση στις αξίες επί των οποίων οικοδομήθηκε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση·

43.

αναμένει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση των νομικών βάσεων της επόμενης γενεάς μηχανισμών εξωτερικής οικονομικής βοήθειας, με πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων· ζητεί περισσότερη ευελιξία κατά την εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας υπό περιστάσεις κρίσης·

44.

αναμένει ότι η Επιτροπή θα υποστηρίξει τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα σέβεται τις αξίες της Ένωσης και αναλαμβάνει τη δέσμευση να τις προάγει, λαμβανομένης υπόψη ταυτόχρονα της υποχρέωσης των υπό ένταξη χωρών να πληρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης αλλά και της ικανότητας της Ένωσης να τις ενσωματώσει· εκτιμά ότι η Ένωση θα απολέσει το ηθικό της κύρος και την πολιτική της αξιοπιστία σε παγκόσμιο επίπεδο εάν τυχόν κλείσει τις πόρτες της στους γείτονές της· αναμένει από την Επιτροπή ότι θα συνεχίσει τις εργασίες της για τις υπό εξέλιξη ενταξιακές διαπραγματεύσεις·

45.

καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια αναπτυξιακή πολιτική πιο εξαρτημένη από τα αποτελέσματα, που θα διασφαλίζει καλύτερη απόδοση της βοήθειας και μεγαλύτερη πολιτική συνοχή καθώς και μεγαλύτερο συντονισμό των δωρητών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και, όλο και περισσότερο, με τους αναδυόμενους παγκόσμιους αναπτυξιακούς πρωταγωνιστές· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός ειδικού "καταπιστευτικού ταμείου" (trust fund) για την αντιμετώπιση του προβλήματος του υποσιτισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες και για την έναρξη μιας διαδικασίας διαβουλεύσεων σχετικά με το φαινόμενο της "αρπαγής γαιών" (land grabbing)· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής βοήθειας στο πλαίσιο των ενδεχόμενων Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας για μετά το 2015·

Εμπόριο

46.

εκτιμά πως το αμοιβαίο και ισορροπημένο άνοιγμα των αγορών είναι ένας στρατηγικός πολιτικός μηχανισμός για την εσωτερική μεγέθυνση και απασχόληση της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της συμμετοχής του Κοινοβουλίου σε όλες τις φάσεις των διαπραγματεύσεων και παραμένει προσηλωμένο στην αρχή της πολυμερούς προσέγγισης στον τομέα του διεθνούς εμπορίου· τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης του προστατευτισμού τόσο σε πολυμερές επίπεδο όσο και στο επίπεδο της κάθε εμπορικής συμφωνίας·

47.

υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής σε όλες τις υπό εξέλιξη διμερείς και περιφερειακές εμπορικές διαπραγματεύσεις· αναγνωρίζει την ανάγκη συνέχισης της προόδου εν όψει της σύναψης διμερών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με σημαντικούς εταίρους·

48.

τονίζει τη σημασία που αποδίδει στην ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών και της κοινωνικής ευθύνης των εταιριών σε όλες τις διεθνείς πολιτικές, μαζί με σαφείς κανόνες που θα απαιτούν μια υπεύθυνη συμπεριφορά εκ μέρους των ευρωπαϊκών εταιριών·

*

* *

49.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


(1)  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0292.

(2)  ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4.

(3)  ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.

(4)  ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.

(5)  ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 54.