3.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 353/25


Tirsdag den 11. september 2012
Kommissionens arbejdsprogram for 2013

P7_TA(2012)0319

Europa-Parlamentets beslutning af 11. september 2012 om Kommissionens arbejdsprogram for 2013 (2012/2688(RSP))

2013/C 353 E/03

Europa-Parlamentet,

der henviser til den kommende meddelelse om Kommissionens arbejdsprogram for 2013,

der henviser til den eksisterende rammeaftale om forbindelserne mellem Parlamentet og Kommissionen, navnlig bilag 4,

der henviser til sin beslutning af 4. juli 2012 om mødet i Det Europæiske Råd i juni 2012 (1),

der henviser til forretningsordenens artikel 35, stk. 3,

A.

der henviser til, at omfanget og karakteren af statsgældskrisen og den finansielle og økonomiske krise sætter styringen af Den Europæiske Union på prøve som aldrig før,

B.

henviser til, at EU har nået et kritisk punkt, og at krisen ikke kan løses uden en betydelig uddybning af den europæiske integration, navnlig inden for euroområdet, med en tilsvarende styrkelse af den demokratiske kontrol og ansvarlighed,

C.

der henviser til, at Europa-Kommissionen er forpligtet til at fremme Unionens overordnede interesser, tage passende initiativer med dette for øje, sikre traktaternes anvendelse, føre tilsyn med gennemførelsen af EU-lovgivningen, udføre koordinerings-, gennemførelses- og forvaltningsfunktioner og tage initiativ til lovgivning;

DEL 1

1.

opfordrer indtrængende Kommissionen til at udnytte alle sine beføjelser fuldt ud og levere det politiske lederskab, som er nødvendigt for at imødegå de utallige udfordringer, der frembringes af den fortsatte krise, og samtidig sigte mod at opnå finansiel stabilitet og økonomisk genopretning på grundlag af øget konkurrenceevne og en bæredygtig, effektiv og social retfærdig dagsorden;

2.

der minder om sit krav af 4. juli 2012 om, at Kommissionen skulle fremlægge en lovforslagspakke i september i overensstemmelse med fællesskabsmetoden, på grundlag af de fire byggesten kortlagt i rapporten med titlen ”Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union”;

3.

insisterer på, at Kommissionen deltager fuldt i udarbejdelsen af rapporten til Det Europæiske Råds møder i oktober og december 2012, som skal fastlægge en klar køreplan og tidsplan for konsolideringen af den økonomiske og monetære union, herunder en integreret finansiel, finans- og økonomipolitisk ramme, som med tiden skal føre til en stærkere politisk union og især til større demokratisk ansvarlighed og legitimitet på grundlag af traktatændringer;

4.

gør opmærksom på Parlamentets holdning om ”to pakke-lovgivningen”, som vil styrke budgetovervågningen og øge budgetpolitikken i euroområdet, og som indeholder bestemmelser, der muliggør en differentieret vej for budgetkonsolidering i tilfælde af et alvorligt økonomisk tilbageslag;

5.

opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte forslag om at gennemføre de forpligtelser, der er skitseret i ”Vækst- og beskæftigelsespagten”, navnlig med henblik på at stimulere bæredygtige vækstorienterede investeringer, forbedre konkurrenceevnen i en europæisk økonomi, der stiler efter at realisere Europa 2020-målene, navnlig målene vedrørende ressourceeffektivitet, bæredygtighed og udvidelse af det indre marked; opfordrer Kommissionen til at bruge sit arbejdsprogram for 2013 til at opstille en detaljeret vækstdagsorden, der fokuserer på at tilskynde virksomheder og iværksættere til at udvikle industrier og serviceydelser, der kan skabe varige arbejdspladser og velstand; understreger i denne forbindelse betydningen af at gennemføre en markant optrapning af europæiske projektobligationer på grundlag af et samarbejde mellem EU-budgettet og Den Europæiske Investeringsbank;

6.

påpeger desuden, at der er behov for en vedvarende og symmetrisk reducering af uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer og opfordrer til konkrete ændringer i EU-skattelovgivningen med henblik på at tackle alle aspekter af skattely og skatteunddragelse;

7.

opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at fremme en hurtig vedtagelse af den flerårige finansielle ramme (FFR) og de dermed forbundne flerårige lovgivningsmæssige programmer med fuld inddragelse af Parlamentet og med behørig respekt for dets medbestemmelsesret; støtter kraftigt forpligtelsen til at gøre EU-budgettet til en katalysator for vækst og beskæftigelse i hele Europa; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at forsvare sit forslag om at sikre, at Unionens budget skal afspejle Unionens behov og politiske mål mere direkte;

8.

insisterer imidlertid på, at reformen af ordningen for egne indtægter, herunder oprettelsen af nye egne indtægter, er et afgørende element, uden hvilket udsigterne til at nå til en aftale om den nye FFR ikke er særlig gode; anmoder Kommissionen om at støtte anmodningen fra flere medlemsstater om at styrke samarbejdet på dette område; understreger, at det ikke desto mindre er ønskeligt at nå til samlet enighed inden udgangen af dette år;

9.

opfordrer indtrængende Kommissionen til at styrke sammenhængen i sit politiske program, forbedre kvaliteten af sine udkast til retsakter, styrke konsekvensanalyserne i udkast til retsakter, om nødvendigt foreslå anvendelse af sammenligningstabeller med henblik på bedre gennemførelsen af EU-lovgivning i national lovgivning og bakke Parlamentet op i dets forhandlinger med Rådet om anvendelse af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter; opfordrer på ny til, at den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning fra 2003 genforhandles;

10.

opfordrer Kommissionen til at tage behørigt hensyn til Parlamentets sektorspecifikke holdninger som fastsat i del 2;

DEL 2

Gennemførelse

11.

understreger vigtigheden af korrekt og rettidig gennemførelse af EU-lovgivningen i national lovgivning og opfordrer indtrængende Kommissionen til om nødvendigt at indlede overtrædelsesprocedurer for at sikre korrekt gennemførelse og effektiv håndhævelse;

12.

opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå indførelse af obligatoriske nationale forvaltningserklæringer, som skal underskrives på det rette politiske niveau og dække EU-midler, der er underlagt delt forvaltning; opfordrer til, at der gøres en konstant indsats for at forenkle EU's programmer, navnlig på området forskning og innovation; anmoder Kommissionen om nøje at overvåge brugen af finansieringstekniske instrumenter; opfordrer til systematiske, regelmæssige og uafhængige evalueringer for at sikre, at alle udgifter fører til de ønskede resultater på en omkostningseffektiv måde;

13.

forventer, at Kommissionen i god tid forelægger forslag til ændringsbudgetter for at sikre, at betalingsniveauerne er i overensstemmelse med de foranstaltninger, der blev opnået enighed om på Det Europæiske Råds møde i juni 2012 med henblik på at stimulere væksten, og er tilstrækkelige til at kunne dække uindfriede forpligtelser;

Det indre marked

14.

opfordrer Kommissionen til fortsat at fokusere på at forbedre forvaltningen af det indre marked, at forny sine bestræbelser på at opnå administrativ forenkling, at tage behørigt hensyn til om nødvendigt snarere at foreslå forordninger end direktiver med henblik på at sikre proportionaliteten i forbindelse med de foreslåede foranstaltninger og at overvåge de fremskridt, der gøres, med henblik på fuldstændig gennemførelse af den etablerede EU-ret, navnlig inden for servicesektoren, herunder muligheden for "hurtige overtrædelsesprocedurer"; understreger, at der må tages behørigt hensyn til det indre markeds økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner;

15.

ser frem til Kommissionens forslag under "akten for det indre marked II" om prioriterede tiltag med henblik på at sætte skub i væksten, beskæftigelsen og tilliden til det indre marked; støtter brugen af styrket samarbejde, hvor dette er passende og nødvendigt;

16.

opfordrer Kommissionen til at være mere systematisk i vurderingen af konsekvenserne af dennes forslag om SMV'er, som Europa er afhængig af for så vidt angår nye arbejdspladser; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til aktivt at modvirke, at EU-lovgivningen "overreguleres" på nationalt plan, hvilket forvrider de lige konkurrencevilkår i det indre marked; opfordrer til, at den bureaukratiske byrde mindskes yderligere;

17.

støtter Kommissionens fremhævelse af den digitale dagsorden; opfordrer indtrængende til forslag om at yde flere grænseoverskridende tjenester til forbrugerne i Unionen;

18.

minder om behovet for en solid revision af produktsikkerhedsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EC (2)), som sikrer forbrugernes sundhed og sikkerhed, men som også fremmer varehandelen, især for SMV’er; opfordrer Kommissionen til at foreslå en tværgående forordning om markedstilsyn for alle produkter; anmoder endvidere om effektiv erstatning inden for finansielle detailtjenesteydelser og en fælles, horisontal og koordineret tilgang med henblik på at beskytte forbrugere;

19.

opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre sin reguleringsmæssige adfærd over for SMV’er og mikrovirksomheder ved at skræddersy lovgivning til SMV’ernes behov og desuden ved at fremme indførelsen af hensigtsmæssige fritagelser;

20.

opfordrer indtrængende Kommissionen til at gå videre med sin reform om ophavsrettigheder, der bør være tilpasset internetmiljøet og være baseret på social legitimitet, under behørig hensyntagen til de grundlæggende rettigheder, herunder fuldendelsen af reformen om industriel ejendomsret med henblik på at stimulere væksten og skabelsen af nye arbejdspladser i Europa; anmoder Kommission om at tage hensyn til de juridiske problemer, der blev afdækket i forbindelse med antipiratkopieringsaftalen (ACTA), når den fremlægger sit forslag til revision af EU's varemærkelovgivning;

Klima, miljø, energi og transport

21.

fastholder, at det er nødvendigt at gennemføre køreplanen for et ressourceeffektivt Europa for at skabe incitamenter til udvikling af grøn økonomi, fremme af biodiversitet og bekæmpelse af klimaændringer, herunder integrering af ressourceeffektive foranstaltninger som forudset i Europa 2020-strategien;

22.

mener, at det europæiske semester skal give hver enkelt medlemsstat mulighed for at gøre rede for sine egne forpligtelser i forhold til Europa 2020-strategien, europluspagten, akten for det indre marked og andre betydelige EU-målsætninger;

23.

opfordrer Kommissionen til snarest muligt at forelægge forslag med henblik på at tackle svaghederne i det nuværende emissionshandelssystem for at undgå, at det bryder sammen;

24.

opfordrer Kommissionen til at forelægge en detaljeret handlingsplan, der indeholder foranstaltninger med sigte på at opnå et fuldt integreret og indbyrdes forbundet indre marked for energi, og fremhæver betydningen af at forsyne EU med en moderne netinfrastruktur;

25.

opfordrer Kommissionen til at gennemføre køreplanen for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi senest i 2050, herunder midtvejsmilepælene;

26.

anmoder Kommissionen om at udarbejde en strategi med henblik på at imødegå konsekvenserne af de stigende energipriser for samfundet;

27.

mener, at krisen bør udnyttes som en mulighed for at omforme vores udviklingsmodel for samfundet med henblik på at skabe en højeffektiv, klimafleksibel økonomi baseret på vedvarende energi; understreger behovet for, at Kommissionen forelægger konkrete forslag til en klima- og energipakke 2030 med udgangspunkt i de nuværende tre søjler, dvs. reduktion af drivhusgasser, vedvarende energikilder og energieffektivitet;

28.

støtter den vægt, som Kommissionen tillægger behovet for at modernisere Europas multimodale transportnet, som er afgørende for det indre markeds succes; opfordrer Kommissionen til at leve op til sine tilsagn vedrørende jernbaner og til at udvide Det Europæiske Jernbaneagenturs beføjelser inden for sikkerhedscertificering og harmonisering af det rullende materiel;

29.

beklager, at det ikke er lykkedes at gennemføre initiativet vedrørende et fælles europæisk luftrum, og opfordrer Kommissionen til en fornyet indsats i denne henseende;

Harmoniske og rummelige samfund – Borgernes Europa

30.

glæder sig meget over Kommissionens fokus på unges beskæftigelse og dens forslag om at udvide Unionens muligheder for at fremme uddannelse og erhvervsuddannelse; forventer som led i paraplymeddelelsen om beskæftigelsespakken klare mål, tidsplaner og konkrete forslag inden for mobilitet blandt unge,"ungdomsgarantien", kvalitetsrammen for praktikophold, sprogkundskaber og unges iværksætterånd for at bekæmpe den høje ungdomsarbejdsløshed; forventer også konkrete foranstaltninger til at bekæmpe fattigdom, reformere arbejdsmarkedet og indføre sociale normer, således at en afbalanceret "flexicurity-strategi" kan gennemføres i de medlemsstater, som ønsker det, og opfordrer til, at der lægges mere vægt på beskæftigelse af handicappede inden for rammerne af et aldrende samfund;

31.

understreger betydningen af at investere i menneskelig kapital, forskning og udvikling, og af tilstrækkelig uddannelse og erhvervsuddannelse for at fremme den erhvervsmæssige mobilitet; opfordrer også til, at der arbejdes videre med spørgsmålene om vold mod kvinder og menneskehandel;

32.

gentager sin opfordring til en stærk samhørighedspolitik i EU efter 2013, der skal strømline eksisterende fonde og programmer, sikre de nødvendige finansielle midler, være baseret på decentral forvaltning og være nøje afstemt efter Europa 2020-strategiens mål; insisterer på behovet for at forbedre Solidaritetsfondens effektivitet og fleksibilitet og forventer forslag i denne henseende; er overbevist om, at det er muligt på en passende måde at finde fælles grundlag for EU's samhørigheds-, forsknings- og udviklingspolitikker, som bør rettes mod vækst og konkurrenceevne, men samtidig baseres på principperne om økonomisk, social og territorial samhørighed samt på ekspertise;

33.

støtter initiativer på EU-plan med henblik på at supplere nationale bestræbelser på at øge omfanget af mikrokredit og fremme socialt iværksætteri, der tilvejebringer serviceydelser, som ikke i tilstrækkeligt omfang leveres af den offentlige og private sektor;

34.

glæder sig over den mere konsekvente tilgang, som Kommissionen har valgt, for at beskytte retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i hele Unionen; opfordrer til en revision af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder for at sikre en effektiv overvågning og gennemførelse af menneskerettighedschartret og bringe det i overensstemmelse med Lissabontraktaten; støtter Kommissionen i dens forhandlinger om EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention;

35.

opfordrer Kommissionen til at undersøge gennemførelsen af direktivet om ligebehandling af alle uanset race (Rådets direktiv 2000/43/EF (3)) og gennemførelsen af rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad (Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA (4)), og anser det for beklageligt, at EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration ikke er retligt bindende;

36.

opfordrer Kommissionen til at sikre, at den frie bevægelighed for personer sikres, og at Schengenreglerne respekteres fuldt ud; understreger behovet for at erstatte medlemsstaternes utilstrækkelige peer review og opfordrer Kommissionen til at tage det fulde ansvar for tilsynet med Schengenreglerne; glæder sig over Kommissionens støtte til dets holdning vedrørende retsgrundlaget for Schengenreglerne;

37.

beklager fraværet af et forslag til retsakt om øget solidaritet mellem EU-landene på asylområdet; kræver, at der udarbejdes et forslag til retsakt om en fælles europæisk asylordning, der kombinerer ansvarlighed og solidaritet;

38.

understreger betydningen af at vedtage en forordning om en generel ramme for databeskyttelse og et direktiv om databeskyttelse inden for forebyggelse, opsporing, efterforskning eller retsforfølgning af strafbare handlinger for at sikre, at eventuelle yderligere foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme opretholder høje standarder for privatlivets fred og databeskyttelse; opfordrer Kommissionen til at forelægge sin evaluering af direktivet om lagring af data (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF (5));

39.

støtter kraftigt Kommissionens fremhævelse af at gennemføre borgervenlige initiativer i forbindelse med forslaget til en afgørelse om borgernes Europaår (2013) (COM(2011)0489) for yderligere at styrke borgernes kendskab til fordelene ved det europæiske medborgerskab;

Landbrug og fiskeri

40.

noterer sig den igangværende reform af den fælles landbrugspolitik; glæder sig over Kommissionens tilsagn om at fremme en afbalanceret og integreret tilgang, som sikrer både en bæredygtig og effektiv produktion af fødevarer af høj kvalitet og til overkommelige priser og respekt af landdistrikternes miljømæssige og traditionelle værdi; opfordrer indtrængende til, at den fælles landbrugspolitik er nøje afstemt efter Europa 2020-strategien med henblik på at tilskynde til innovation inden for landbrug og fremme det europæiske landbrugs bæredygtighed, retfærdighed og konkurrenceevne på lokalt og regionalt plan;

41.

understreger, at reformen af den fælles fiskeripolitik skal være ambitiøs, for at der kan nås frem til bæredygtige og sunde fiskebestande på langt sigt; opfordrer Kommissionen til at sikre, at artikel 43, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) udgør retsgrundlaget for dens forslag, og at den begrænser sin anvendelse af artikel 43, stk. 3, til forslag, som alene vedrører opstilling og tildeling af fiskemuligheder; minder om sin modstand mod praksis med udsmid samt mod ubetænksomme og omkostningskrævende foranstaltninger til at reducere flådekapaciteten;

Udenrigs- og udviklingspolitik

42.

opfordrer Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at samarbejde med henblik på at foreslå velkoordinerede initiativer til Rådet inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forene alle sine relevante aktiviteter og tjenestegrene, herunder udviklingspolitikken for at opfylde Lissabontraktatens internationale forpligtelser og navnlig dem i artikel 208 i TEUF, som vedrører udviklingsvenlig politikkohærens, samtidig med at den er tro mod de værdier, som selve Unionen er baseret på;

43.

forventer, at der forelægges lovgivningsmæssige initiativer til ændring af retsgrundlagene for den næste generation af eksterne finansielle bistandsinstrumenter ved fuldt ud at gøre brug af ordningen med delegerede retsakter; kræver mere fleksibilitet i forbindelse med udbetalingen af finansiel bistand i krisesituationer;

44.

forventer, at Kommissionen støtter udvidelsen af Unionen til at omfatte ethvert europæisk land, som respekterer Unionens værdier og er forpligtet til at fremme dem, samtidig med at der tages hensyn til kravet om, at tiltrædelseslande opfylder Københavnskriterierne og Unionens integrationskapacitet; mener, at EU kan miste moralsk autoritet og politisk troværdighed på verdensplan, hvis EU lukker sine døre for sine naboer; forventer, at Kommissionen fortsætter sit arbejde i forbindelse med de igangværende tiltrædelsesforhandlinger;

45.

opfordrer Kommissionen til at anvende en forbedret resultatorienteret udviklingspolitik, der sikrer større effektivitet i bistand og sikrer øget politikkohærens og øget donorkoordinering på nationalt plan, EU-plan og verdensplan og i stigende grad med nye globale udviklingsaktører; fastholder behovet for at oprette en særlig fond til at løse problemet med fejlernæring i udviklingslandene og indlede en høringsproces om fænomenet jordtyveri; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre større effektivitet i Unionens bistand i lyset af eventuelle årtusindudviklingsmål efter 2015;

Handel

46.

mener, at en gensidig og afbalanceret åbning af markederne er et strategisk politisk instrument for væksten og beskæftigelsen i EU; understreger betydningen af at inddrage Parlamentet i alle faser af forhandlingerne og er fortsat engageret i en multilateral tilgang til international handel; understreger betydningen af at bekæmpe protektionisme på multilateralt plan og via alle handelsaftaler;

47.

støtter Kommissionens indsats i alle igangværende bilaterale og regionale handelsforhandlinger; erkender behovet for fortsatte fremskridt i indgåelsen af bilaterale frihandelsaftaler med vigtige partnere;

48.

understreger den betydning, som det tillægger integrationen af menneskerettigheder, sociale og miljømæssige normer samt virksomheders sociale ansvar i alle internationale politikker med klare regler vedrørende europæiske virksomheders ansvarlige adfærd;

*

* *

49.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


(1)  Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0292.

(2)  EUT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(3)  EUT L 180 af 19.7.2000, s. 22.

(4)  EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.

(5)  EUT L 105 af 13.4.2006, s. 54.