Reuse - O Urzędzie Publikacji

Dockbar

Help - Reuse

Czy można ponownie wykorzystywać informacje zawarte na tej stronie?

Zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej osoby prywatne i przedsiębiorstwa mogą nieodpłatnie skorzystać z prawa do ponownego wykorzystania materiałów Komisji, nawet do celów komercyjnych i bez konieczności występowania o zgodę. Dokumenty mogą być powielane, adaptowane, tłumaczone itp.

Jednakże zastosowanie mogą mieć pewne warunki, takie jak obowiązek podania źródła lub zobowiązanie do przedstawienia pierwotnego znaczenia oraz wyłączenie odpowiedzialności Komisji za wszelkie skutki wynikające z ponownego wykorzystania.

Istnieją również pewne wyjątki od ogólnie stosowanych zasad, np. w przypadku logo lub oprogramowania. Uwaga: Komisja nie ma praw autorskich do wszystkich materiałów dostępnych w tym portalu. Dlatego ważne jest, aby zawsze sprawdzić, kto jest właścicielem praw autorskich publikacji lub danych, które mają zostać ponownie wykorzystane.

W niektórych przypadkach prawa autorskie do zdjęć, muzyki itd. w danej publikacji należą do osoby trzeciej i elementy te nie mogą być wykorzystywane bez specjalnego zezwolenia.

Prawodawstwo UE uznaje się za własność publiczną. Jest ono wolne od praw autorskich i może być ponownie wykorzystywane bez ograniczeń, należy jednak podać źródło danego dokumentu (podobne warunki mają zastosowanie w przypadku korzystania z TED – Tenders Electronic Daily). Zasady dotyczące ponownego wykorzystania opisano w decyzji Komisji 2011/833/UE w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji. Celem jest wspieranie nowej działalności gospodarczej oraz zachęcanie do szerszego wykorzystywania i upowszechniania informacji dotyczących UE. Ma to zapewnić instytucjom UE większą otwartość i przejrzystość oraz zmniejszyć bariery administracyjne, jakie napotykają użytkownicy. Ponowne wykorzystanie materiałów przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i, ogólnie rzecz biorąc, ma pozytywny wpływ na gospodarkę europejską. Na przykład na podstawie publicznie dostępnych danych i publikacji można tworzyć innowacyjne usługi internetowe.

Więcej informacji na temat ponownego wykorzystywania materiałów UE można znaleźć w części na temat praw autorskich.