Υπόθεση C-652/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Administrativen sad Haskovo (Βουλγαρία) στις 18 Οκτωβρίου 2018 — SZ κατά Mitnitsa Burgas