Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/198 z dnia 3 lutego 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Abricots rouges du Roussillon (ChNP)]$