Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3245/81 z dnia 26 października 1981 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Współpracy