Γραπτή ερώτηση P-1120/09 υποβολή: Hélène Goudin (IND/DEM) προς την Επιτροπή. Aκατέργαστο ταλλέλαιο