2014/695/EL: Nõukogu rakendusotsus, 29. september 2014 , millega Itaalial lubatakse kindlaksmääratud geograafilistes piirkondades kohaldada gaasiõli ja kütteks kasutatava veeldatud naftagaasi (LPG) vähendatud maksumäärasid vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 19