Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/795 z dnia 19 maja 2015 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pont-l'Evêque (ChNP)]$