Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9601 — Czech Media Invest / Rockaway / Brasinex Bohemia) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 197/05