2007/493/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2007 , σχετικά με το καθεστώς ενισχύσεων που προτίθεται να εφαρμόσει η Ιταλία με το νόμο της Περιφέρειας της Σικελίας αριθ. 17/2004 άρθρο 60, C 34/2005 (πρώην N 113/2005) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 284] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)