Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie C-297/03 (wniosek Oberster Gerichtshof o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Sozialhilfeverband Rohrbach przeciwko Arbeitterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund (Artykuł 104 § 3 regulaminu — Dyrektywa 2001/23/WE — Przejęcie przedsiębiorstwa — Możliwość powołania dyrektywy przeciwko jednostce — Sprzeciw pracownika przeciwko przeniesieniu jego umowy na przejmującego)