Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta (kodifitseeritud tekst)“ (COM(2020) 739 final – 2020/0329 (COD))