Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/897, 4. märts 2021, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 kohaldamiseks seoses pädevatele asutustele esitatavate järelevalveliste aruannete vorminguga ning pädevate asutuste vahelise ning pädevate asutuste ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve vahelise koostöö ja teabevahetusega (EMPs kohaldatav tekst)