OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji Handlu Międzynarodowego w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)) Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Zbigniew Kuźmiuk