ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0566/01 υποβολή: Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Δήλωση αξιοπιστίας για την ΓΔ Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις.