Sag C-283/16: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 9. februar 2017 — M. S. mod P. S. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice, Family Division — (England and Wales) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 4/2009 — artikel 41, stk. 1 — anerkendelse af fuldbyrdelsen af retsafgørelser og af samarbejdet vedrørende underholdspligt — fuldbyrdelse af en retsafgørelse i en medlemsstat — indgivelse af anmodningen direkte til den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesmedlemsstaten — national lovgivning, hvorefter der er en pligt til at henvende sig til centralmyndigheden i fuldbyrdelsesmedlemsstaten)