Sprawa T-292/11 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 29 lipca 2011 r. — Cemex i in. przeciwko Komisji (Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego — Konkurencja — Żądanie udzielenia informacji — Artykuł 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)