Διορθωτικό στην απόφαση (ΕΕ) 2018/860 της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με το καθεστώς ενισχύσεων SA.45852 — 2017/C (πρώην 2017/N), το οποίο η Γερμανία προγραμματίζει να εφαρμόσει για την εφεδρική δυναμικότητα (ΕΕ L 153 της 15.6.2018)