Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1488/1999 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 1999, για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία