Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AST-SC/08/19 — Κοινοβουλευτικοί κλητήρες (SC 1/SC 2)