Писмен въпрос E-008620/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) до Комисията. Финансова помощ във връзка със загубата на покупателна способност за лицата на възраст над 65 г. в Нидерландия — последващ въпрос