ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 970/93 του Maxime VERHAGEN προς την Επιτροπή. Αναπτυξιακά προγράμματα στην Ινδία