Nõukogu otsus (EL) 2020/1493, 12. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepinguga asutatud ühiskomitees seoses lepingu I ja II lisa muutmise ning ühenduse tehnilise standardi vastuvõtmisega (EMPs kohaldatav tekst)