Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 239/2014 της 24ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος XVIII (Υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία, εργατικό δίκαιο και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2015/1463]