Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 2 grudnia 2010 r. # Frank Scheffler przeciwko Landkreis Wartburgkreis. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Verwaltungsgericht Meiningen - Niemcy. # Artykuł 104 § 3 zdanie pierwsze regulaminu. # Sprawa C-334/09. TITJUR Scheffler