Raab Opinia rzecznika generalnego Van Gerven przedstawione w dniu 8 listopada 1989 r. # Ingrid Raab przeciwko Hauptzollamt Berlin-Packhof. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Finanzgericht Berlin - Niemcy. # Wspólna taryfa celna. # Sprawa C-1/89. TITJUR