Rättelse till Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik (Europeiska unionens officiella tidning C 132 av den 15 april 2021) 2021/C 139/11