Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/446 z dnia 12 marca 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających